Ajuts forestals

La Generalitat de forma periòdica convoca una o vàries línies d’ajuts forestals amb l’objectiu bàsic de prevenir els incendis forestals. Demanar aquests ajuts  requereix d’una tramitació i d’un assessorament previ per saber quines són les alternatives que s’adeqüen a les necessitats de cada finca.

A continuació us fem una relació dels ajuts convocats aquests any:

Es tracta d’una línia d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a la creació d’agrupacions i d’organitzacions de productors forestals.
Termini convocatòria 2017: del 16 de juny al 5 d’octubre de 2017, inclòs.

Terminis:

 • Presentació de sol·licituds: del 16 de juny al 5 d’octubre de 2017, inclòs.
 • Finalització d’actuacions: 15 de novembre de 2018, inclòs.
 • Justificació de feines: s’ha de realitzar el primer any i caldrà presentar la documentació corresponent per tal d’acreditar la producció comercialitzada durant el període del 15 de novembre de 2017 al 15 de novembre de 2018.

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud:

 • Còpia del NIF del/s sol·licitant/s, en cas de no haver autoritzat el CPF / DARP a obtenir-la.
 • Còpia del DNI/NIF/NIE del / de la representant, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el CPF / DARP a obtenir-la.
 • Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.
 • Certificat de l’acord de l’òrgan de competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar-ne els compromisos corresponents.
 • Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau.
 • Certificat actualitzat d’inscripció al registre administratiu corresponent emès en l’any de la convocatòria, o, en el seu defecte, l’any anterior.
 • Pla empresarial signat.
 • Relació de socis pertanyents a l’agrupació (inclòs en la sol·licitud).

Requisits:

 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
 • Complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, si escau.
 • Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableixi la legislació vigent, si escau.
 • En cas de tenir una plantilla igual o superior a 25 persones utilitzar els mitjans per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i per raó de gènere i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Que l’agrupació s’ajusta a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives o de societats de capital, Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
 • Que els socis de l’agrupació han de ser titulars de terrenys forestals, o en cas contrari, han de tenir alguna cessió formal de la gestió dels terrenys amb capacitat productiva. El producte forestal gestionat ha de tenir el seu origen en la superfície forestal inclosa en el pla empresarial.
 • En el cas d’empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’establert en l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.”

Taxes:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

 

Es tracta d’una línia d’ajuts a la gestió forestal sostenible per a donar suport econòmic a la redacció i la revisió d’instruments d’ordenació forestal. Termini de convocatòria 2017: finalitzat.

En el marc de la gestió forestal sostenible s’han publicat els ajuts per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis. Termini de convocatòria 2017: finalitzat.

Termini de convocatòria 2017: finalitzat.

En el marc de la gestió forestal sostenible s’han publicat els ajuts per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis. Termini de convocatòria 2017: finalitzat.