Ajuts per a ramaders

Aquests ajuts es demanen a través de l’aplicació de la DUN dins del termini establert (aproximadament entre l’1 de febrer i el 15 de maig de cada any).

A continuació us mostrem els requisits que han de complir les explotacions per rebre aquests ajuts:

 • Mantenir un ramat de vaques destinat a la cria de vedells per a la producció de carn.
 • Animals elegibles: l’ajut es concedeix per animal elegible i any, presents a l’explotació a 1 de gener, a 30 d’abril i en dos dates més dins d’aquest període. Els animals a computar seran els presents en les quatre comprovacions realitzades. Els animals elegibles són: Vaca alletant: femella de raça càrnia o encreuament amb alguna d’aquestes races, que formi part d’un ramat dedicat a la cria de vedells per a la producció de carn i que hagi parit en els 20 mesos previs al 30 d’abril de l’any de sol·licitud. Han d’estar  inscrites en el Registre General d’Identificació Individual d’Animals (RIIA) o Brava: el nombre de braves elegibles per explotació no serà superior al 15% de les vaques alletants elegibles. Si el càlcul del nombre màxim de braves expressat en percentatge és un nº fraccionari s’arrodonirà a la unitat inferior si és menor a 0,5 i a la unitat superior si és major a 0,5. Si l’explotació ven llet, es determina el nombre de caps amb dret a l’ajut associat, mitjançant la relació entre la quantitat de llet comercialitzada (d’1 d’octubre a 30 de setembre de l’any següent) i el rendiment lleter mitjà, establert en 6.500 kg anuals (per rendiments lleters superiors caldrà acreditar-ho).
 • Registre d’explotacions ramaderes (REGA): les explotacions ramaderes on s’ubiquin els animals elegibles han de constar al Registre d’explotacions ramaderes (REGA) com explotacions de boví amb classificació de: reproducció per a la producció de carn o reproducció per producció mixta.
 • Animals elegibles: es consideren animals elegibles les vaques d’aptitud làctia de 24 mesos o més a 30 d’abril de l’any de sol·licitud. Són animals elegibles els caps presents a l’explotació en les 4 dates següents: 1 de gener, 30 d’abril i dues dates més dins d’aquest període.
 • Registre d’explotacions ramaderes (REGA): les explotacions han de constar al Registre d’explotacions ramaderes (REGA) com a explotacions de boví amb classificació de: reproducció per a producció de llet o reproducció per a producció mixta i han d’haver realitzat lliuraments de llet a compradors o vendes directes almenys durant 6 mesos entre l’1 d’octubre de l’any anterior a la sol·licitud i el 30 setembre de l’any de sol·licitud.
 • Zones de muntanya: En explotacions amb més d’una unitat de producció situada en zones de muntanya i en zones diferents de les de muntanya, es determinarà el nombre d’animals elegibles en cada una i l’explotació s’entendrà ubicada allà on hi hagi el major nombre d’animals elegibles, de forma que tots els animals rebran l’import corresponent a aquesta zona.
 • Excepcions: no hi podran optar els sol·licitants que hagin tingut drets especials a 2014 i que a la DUN de cada campanya no declarin hectàrees admissibles sobre les quals es puguin activar drets de pagament bàsic.
 • Animals elegibles: els bovins entre 6 i 24 mesos engreixats entre l’1 d’octubre de l’any anterior a la sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de la sol·licitud en l’explotació beneficiària o en un engreixador comunitari d’on hagin sortit amb destí sacrifici o exportació. La destinació i dates d’entrada i sortida dels animals es determinaran mitjançant consulta al SITRAN. Entre la data d’entrada i de sortida de l’explotació hi haurà d’haver una diferència mínima de tres mesos.  Cada beneficiari ha de presentar un mínim de 3 animals elegibles i any.
 • Registre d’explotacions ramaderes (REGA): les explotacions han de constar al Registre d’explotacions ramaderes (REGA), com a explotacions de boví amb classificació de: reproducció per a producció de carn o reproducció per a producció de llet o reproducció per a producció mixta o engreix, i han de ser la darrera explotació on es localitzaven els animals abans del seu destí a sacrifici o exportació.
 • Si els animals passen per una explotació intermèdia, com un tractant de bestiar o centre de concentració, i després surten amb destí sacrifici o exportació, no poden romandre en aquesta explotació intermèdia més de 15 dies.
 • Els animals objecte d’ajut han d’estar identificats i registrats d’acord amb la normativa.
 • Excepcions: no hi podran optar els sol·licitants que hagin tingut drets especials a 2014 i que a la DUN de cada campanya no declarin hectàrees admissibles sobre les quals es puguin activar drets de pagament base.
 • Animals elegibles: les femelles reproductores que estiguin degudament identificades i registrades segons la normativa vigent, a 1 de gener de l’any de presentació de l’ajut.
 • Cens: cada any cal fer l’actualització de cens a data 1 de gener de l’any en curs, a l’oficina comarcal. Aquests cens s’ha de comunicar a partir de l’1 de gener i sempre abans de l’1 de març.
  Tenir un cens de femelles elegibles igual o superior a 30.
 • Registre d’explotacions ramaderes (REGA): Les explotacions on s’ubiquin els animals elegibles han de constar al Registre d’explotacions ramaderes (REGA) com a explotacions d’oví amb classificació de: reproducció per a producció de carn, o reproducció per a producció de llet o reproducció per a producció mixta (llet i carn).
 • Moviments de sortida de xais: cal haver comunicat moviments de sortida de l’explotació d’almenys 0,6 xais per femella elegible i any. Aquestes comunicacions, així com la resta de comunicacions de moviments de sortida de l’explotació, s’han de fer a l’oficina comarcal del Departament a partir de l’1 de gener de l’any de sol·licitud, en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar a partir de la data del moviment.
  Les explotacions podran complir, alternativament, el requisit anterior si tenen una producció mínima de llet de 80 litres per reproductora i any.
 • Excepcions: no hi podran optar els sol·licitants que hagin estat titulars de drets especials el 2014 i que a la DUN de cada campanya no declarin hectàrees admissibles sobre les quals es puguin activar drets de pagament base.
 • Animals elegibles: les femelles reproductores que estiguin degudament identificades i registrades segons normativa vigent, a 1 de gener de l’any de presentació de l’ajut.
 • Cens: cada any cal fer l’actualització de cens a data 1 de gener de l’any en curs, a l’oficina comarcal. Aquest cens s’ha de comunicar a partir de l’1 de gener i sempre abans de l’1 de març.
  Tenir un cens de femelles elegibles igual o superior a 10.
 • Registre d’explotacions ramaderes (REGA): Les explotacions on s’ubiquin els animals elegibles han de constar al Registre d’explotacions ramaderes (REGA) com a explotacions reproducció per a producció de carn, o reproducció per a producció de llet o reproducció per a producció mixta (llet i carn).
 • Moviments de sortida de xais: cal haver comunicat moviments de sortida de l’explotació d’almenys 0,6 cabrits per femella elegible i any. Aquestes comunicacions, així com la resta de comunicacions de moviments de sortida de l’explotació, s’han de fer a l’oficina comarcal del DARP a partir de l’1 de gener de l’any de sol·licitud, en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar a partir de la data del moviment.
  Les explotacions podran, alternativament, complir el requisit anterior si tenen una producció mínima de llet de 200 litres per reproductora i any.
 • Excepcions: no hi podran optar els sol·licitants que hagin estat titulars de drets especials el 2014 i que a la DUN de cada campanya no declarin hectàrees admissibles sobre les quals es puguin activar drets de pagament base.