­

Tancament perimetral de les explotacions ramaderes

Us informem que la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia del DARP ha modificat la versió de desembre de 2015 de la “Instrucció núm 2 sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes” a una nova versió (juliol de 2018). Aquesta versió ha estat penjada a la web del DARP. Cliqueu "llegir més" per tenir més informació.

Nova taxa per la presentació i tramitació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes o les seves modificacions.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va crear una taxa per la presentació i la tramitació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació. La quota de la taxa està establerta en funció del règim d’intervenció administrava al qual està sotmesa cada explotació ramadera d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. En aquest post hi trobareu un resum d'aquestes taxes.

La tanca perimetral deixarà de ser obligatòria per explotacions intensives de reproducció bovines, ovines i caprines

Com sabeu el termini per instal·lar la tanca perimetral acaba el dia 17 d’abril de 2017, després de que hagi estat prorrogat el termini inicial que acabava el 17 d’abril de 2016. L’Administració està preparant una modificació del Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, amb la qual aquest requisit passa de ser obligatori a ser voluntari en les explotacions intensives que us hem indicat.

I. PCO Controls d’higiene a les explotacions ramaderes

L’objectiu general d'aquests controls és evitar, minimitzar o reduir a un nivell acceptable els riscos en la producció primària ramadera, per tal de garantir la seguretat alimentària dels productes d’origen animal des de les fases inicials de la cadena alimentària, mitjançant la verificació de l’adopció de mesures i pràctiques correctes d’higiene a les explotacions ramaderes. En aquest article us fem un resum de tots els aspectes higiènics que control·la l'administració a les nostres granges.

Condicionalitat i controls oficials a les explotacions ramaderes

La Condicionalitat és el conjunt de requisits legals de gestió que ha de complir tota l'explotació (medi ambient, salut pública i sanitat dels animals, notificació de malalties i benestar animal) a més a més, de les bones condicions agràries i mediambientals. L'incompliment d'aquests requisits suposarà disminucions parcials o totals dels ajuts directes de la PAC. Les inspeccions que el departament realitza a les diferents explotacions ramaderes es divideixen en diverses categories o Programes de Control Oficial (PCO). Aquests els resumim en aquest article. En properes entrades, us farem cinc cèntims de cadascun dels Programes de Control Oficial (PCO) per tal que tingueu una referència de tot allò susceptible de ser inspeccionat a la vostra explotació.

Novetats en l'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes

En l'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes a terres situades a més de 10 km de les sinstal·lacions ramaderes, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i registre d'aquestes dades que no permeti la modificació. Les dades mínimes i el format amb què cal enregistrar-les s'estableixen a l'annex 3 de l'ordre AAM/66/2015. Aquestes dades s'han de conservar durant un termini de tres anys. D'acord amb l'Ordre AAM/312/2014, aquesta obligació és exigible a partir del 24 d'octubre del 2015 en zones vulnerables.

A AGRO90 ja disposem de tècnics habilitats per tramitar els PGDR

A partir del 27 de maig de 2015, tots els plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR) de les granges de l’annex III, si no preveuen increments de producció de dejeccions superiors a 7.000 kg N, hauran d’estar elaborats i signats per personal tècnic habilitat. Per tant, en el moment de la presentació del PGDR, aquest ja estarà aprovat, i no caldrà un informe favorable per part del Departament d’agricultura.

Guia de pràctiques correctes d'higiene en la producció i comercialització d'ous ecològics

Aquest document reuneix els nombrosos requisits que les normes d'higiene alimentària i de producció ecològica imposen als productors i comercialitzadors d'ous ecològics, amb la finalitat d'esclarir el marc legal per ajudar a complir la legislació i fomentar la creació de noves explotacions.

Modificació de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats

Amb efectes des del dia 6 de febrer, deixen d'estar designats com a ZV els municipis de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador i l'Escala (Alt Empordà). Cal considerar aquests tres municipis com a zones no vulnerables en els plans de gestió presentats a partir de la data esmentada. Amb efectes des del dia 5 de febrer, passen a ser designats com a ZV els municipis d'Argençola (Anoia), Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès (Conca de Barberà).

Tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes

A partir del 6 de febrer de 2015 serà obligatori l'ús de la GDN i a partir del 6 de maig de 2015, els plans hauran d'estar elaborats i signats per personal tècnic habilitat d'acord amb l'Ordre AAM/389/2014 (DOGC núm. 6782). Amb vistes a agilitar la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes i a reforçar els controls en la gestió d’aquests fertilitzants, el Departament d’Agricultura ha establert el caràcter obligatori de la utilització de l’aplicació informàtica Gestió de Dejeccions Ramaderes i Nitrogen (GDN) per a redactar els plans de gestió esmentats.

Translate »