La reforma de la PAC 2015-2020 ha suposat un canvi important en com treballem les terres: greening, diversificació de cultius, etc., però la PAC segueix evolucionant, i per a aquesta campanya de la PAC 2018 hi ha un canvi més important que afectarà al maneig de moltes explotacions: la prohibició de l’ús de Fitosanitaris en les SIE.

 

Què són les SIE?

Recorda que les SIE són el 5% de terres que has de deixar de guaret o amb cultius fixadors de nitrogen (lleguminoses) com a pèsols, llenties, veces, alfals, etc. i que serveixen per cobrar la part dels teus pagaments directes, que correspon al pagament verd (el famós greening).

Es prohibeix l’ús de fitosanitaris en les superfícies SIE

La normativa que afecta a les pràctiques que es poden dur a terme en les SIE va canviar el juliol passat de 2017, quan des de la Comissió Europea va canviar el reglament i es va imposar que no es podien aplicar fitosanitaris en les SIE productives. 

Quines són les SIE productives?

Les lleguminoses i els guarets. 

Deixar clar que els fitosanitaris són aquells productes que té la missió de protegir les plantes de les plagues, i s’inclouen herbicides, insecticides, rodenticidas, fungicides, etc, inclosos els autoritzats en agricultura ecològica, integrada o de conservació.

Així doncs, es permet seguir aplicant fertilitzants minerals, orgànics o altres nutrients en aquestes terres.

Canvis per la PAC 2018 que fan el compliment de les SIE 

Es permet la barreja de lleguminoses amb altres espècies: és molt freqüent que alguns cultius com les veces no es sembrin sols, sinó amb una gramínea que els serveixi com a tutor. Fins ara la normativa no contemplava aquesta opció, així que barrejar veces amb civada es considerava fora del normatiu. Ara ja es permet sempre que la lleguminosa estigui en més d’un 50% de la barreja.

Es redueix el guaret obligatori de 9 a 6 mesos: encara que ha de ser un període de sis mesos consecutius, a comptabilitzar dins del període comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud.

S’ha eliminat l’exigència que un cultiu de lleguminoses no pugui ser seguit per un altre cultiu de lleguminoses. Això et permet que almenys el cultiu d’alfals que està de 4 a 6 anys plantat en un mateix camp es pugui declarar com SIE, com a mínim 1 any. Recorda que no pots declarar dos anys seguits el mateix camp i cultiu com SIE.

Què passa si faig agricultura de conservació?

La prohibició d’usar fitosanitaris en les SIE posarà difícil la gestió d’aquelles terres en les quals es practiqui la sembra directa o agricultura de conservació, ja que els fitosanitaris juguen un paper important en aquesta pràctica.

La sembra directa consisteix en no fer cap tipus de laboreig i així millorar l’estructura del sòl, evitar l’erosió, millorar el contingut d’humitat durant la sementera, a més de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Nombrosos estudis han provat els efectes beneficiosos per al medi ambient de la sembra directa, però sense poder utilitzar fitosanitaris, en els camps que per rotació i pel compliment del greening es vulguin deixar en guaret, difícilment es podran controlar les males herbes. Així que una de les poques opcions serà la de trencar la sembra directa en els guarets, encara que sigui amb labors superficials, per mantenir-los lliures d’adventícies.

Mesures “compensatòries” per als agricultors

La prohibició d’ús de fitosanitaris en les SIE afectarà a la rendibilitat de moltes explotacions, sobretot d’extensius,. L’administració, conscient del greuge que suposa aquesta prohibició, s’ha permès introduir una minúscula mesura compensatòria, que consisteix a incrementar el factor de ponderació de les lleguminoses que es declaren com SIE del 0,7% al 1%.

El FEGA diu clarament que en certa mesura aquesta pujada del 0,7% al 1% ve a esmorteir els efectes de no poder usar productes fitosanitaris en les SIE.

Com ens ajudarà aquesta mesura? Per exemple, si en una explotació de 100 ha, es necessitaven 5 ha de SIE, en el cas que es volguessin deixar totes de cultius fixadors de nitrogen, es tenien de deixar 7,14 ha. Ara, serà suficient amb 5 ha.