Plans de gestió forestal

AGRO90 ha fet els plans de gestió forestal (PTGMF i PSGF) de més de 400  finques forestals a tot Catalunya, en total, unes 40.000 Ha ordenades. A continuació us expliquem què són i els seus avantatges.

Els instruments d’ordenació forestal engloben diverses figures d’ordenació en la planificació forestal:

 • Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF, finques superiors a 25 hectàrees).
 • Pla simple de gestió forestal (PSGF, finques inferiors o iguals a 25 hectàrees)
 • Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc, planificació forestal conjunta).

Aquests instruments són documents d’ordenació forestal aplicables als boscos privats, que permeten programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim establert, normalment de 15 anys. La planificació la proposa el propietari (o associació de propietaris) al Centre de la Propietat Forestal (CPF), el qual, un cop supervisats els informes tècnics pot aprovar-lo, retornar-lo amb observacions o denegar-ne la seva aprovació. En un Pla hi consta, entre d’altres:

 • On, quan i què s’ha de tallar.
 • Camins a construir o arranjar.
 • Rompudes forestals.
 • Franges de defensa al voltant d’edificacions, àrees de tallafoc…
 • Plantació d’arbres per a producció de fusta o tòfones.
 • Aprofitaments de llenya.
 • Neteja de vorals de camps i camins.
 • Cartografia detallada de la finca (plànol de situació 1:50.000, plànol de gestió 1:5.000 i plànol cadastral 1:5000).
 1. Treball de camp : inventari de la finca per saber la densitat, edat, espècies, alçades…
 2. Treball d’oficina: es realitzarà el document on hi constaran els següents punts:
 • Descripció de la finca i la propietat.
 • Objectius preferents (productius, de millora de la massa, socio-culturals, etc.)
 • Models de planificació i infraestructures.
 • Programa d’actuacions forestals (cal dir que hi ha flexibilitat en la planificació de les feines i que es permet fer modificació de les mateixes a partir del tercer any de l’aprovació).
 • Fitxes descriptives de les unitats de gestió.
 • Resum econòmic: s’integra en l’informe d’aprovació del IOF.
 • Plànols: de situació, de gestió i cadastral.
 • Annexes: fitxes normalitzades per a la construcció de camins, rompudes i transformacions a zones de pastures.

 • Gestionar millor la seva finca, gràcies a l’inventari realitzat es podrà saber les existències, densitat de peus, creixement dels arbres…
 • Conèixer  els límits i les superfícies. El PTGMF va acompanyat d’un plànol topogràfic, d’escala 1:5.000,  amb els límits marcats. Si es vol també podem imprimir el límit de la seva finca sobre foto aèria.
 • Millora de la fiscalitat:
  • Estavi del 95% de l’impost patrimonial.
  • Exempció fiscal que oscil·la entre el 57 i el 95% en l’impost sobre donacions (ISD).
  • No es paga impostos (IRPF) per les subvencions cobrades.
  • No es paga l’impost de béns immobles (IBI) de les finques.
 • Prioritat en l’otorgament de les subvencions per la realització de treballs forestals.
 • No cal fer la redacció d’un estudi d’impacte per a la construcció de camins forestals en finques dins de PEIN.
 • Facilitat en els permisos d’aprofitament: totes les actuacions planificades tenen el permís per realitzar-les i només s’haurà de fer un comunicat de l’inici al CPF deu dies abans de començar. També cal comunicar els aprofitaments de fusta o llenya per a consum propi. Els avisos tindran una vigència d’un any. Passat aquest termini sense haver executat totalment o parcialment l’actuació caldrà comunicar-ho de nou al Centre de la Propietat Forestal.
 • Únicament les finques amb PTGMF aprovat podran acollir-se a una assegurança contra incendis.
 • Accés a la Certificació Forestal, aquest és un instrument que garanteix i demostra al consumidor que la fusta o qualsevol altre recurs forestal (suro, resines…) procedeix d’un bosc gestionat de manera sostenible. El compliment dels requisits de la certificació és avaluat per una auditoria externa sobre la base d’estàndards reconeguts internacionalment. Només hi poden accedir les finques amb PTGMF aprovat.
 • Assegurança de responsabilitat civil gratuïta (que disposa el CPF).
 • Facilitat per realitzar rompudes o transformació a pastures. Si no es disposa de pla i la superfície és superior a 1 ha s’haurà de fer un Projecte i un pla de conservació de sòls, molt més complex i costós que el propi Pla de Gestió.

Plans Tècnics realitzats

 • AGRO90 ha fet els plans tècnics forestals de més de 300 finques a tot Catalunya, en total, unes 40.000 Ha ordenades.