En relació al Règim de Petits Agricultors us volem fer uns aclariments:

El Règim de Petits Agricultors (RPA) és un ajut directe als productors que al 2015 han rebut menys de 1.250€ d’ajuts directes (Pagament Bàsic, Pagament Verd, complement de joves, si s’escau, i ajuts associats a l’agricultura i ramaderia).

Els requisits per cobrar l’ajut de RPA:

  • S’ha de mantenir cada campanya, almenys el mateix nombre d’hectàrees admissibles corresponent al nombre de drets de pagament bàsic activats al 2015. Aquest nombre d’hectàrees correspon a la superfície mínima.
  • Per cobrar l’ajut de RPA, o bé es compleix amb la superfície mínima a declarar i es cobra tot l’import assignat, o no es cobra res. Qualsevol variació de superfície a la baixa (ja sigui per eliminació de finques de la DUN com per canvis en el SIGPAC) farà que no es cobri aquest ajut. La recomanació en aquests casos en què no es disposa de suficients hectàrees admissibles per justificar la superfície mínima és:

– O bé declarar més superfície admissible.
– O bé sortir del règim i declarar la superfície que es disposi, i es cobrarà la part proporcional.

Renúncia al RPA:
Es pot renunciar mitjançant la DUN, però un cop se surt del RPA ja no s’hi pot tornar a accedir. Fóra del RPA, com a sol·licitant d’ajuts directes, s’haurà de complir condicionalitat i ser Agricultor Actiu (AA). Aquest segon requisit (AA) el compliran automàticament sempre que l’any anterior hagi cobrat menys de 1.250€, que serà el cas dels PA que han renunciat al règim per aquest motiu.