El projecte de Reial decret sobre l’aplicació dels pagaments directes de la PAC per als agricultors i ramaders a partir de 2023, estableix els requisits que s’han de complir per a rebre els diferents pagaments directes de la PAC. En ell es defineix, entre altres, la primera condició per a ser beneficiari de les ajudes: ser agricultor actiu.

Quines condicions cal complir per a ser agricultor actiu?

Primer de tot, ser qui pren les decisions de l’explotació, assumeix el risc empresarial i obté els beneficis.

A més a més, l’agricultor o ramader serà considerat ha de complir almenys una d’aquestes condicions:

 • Estar afiliat a la seguretat social com a treballador per compte propi o com a autònom de l’activitat agrària (qualsevol activitat relacionada amb el sector agroalimentari) abans de la data de finalització prevista de la modificació de la DUN (aprox. 15 de juny).
 • O bé, que el  25% o més dels seus ingressos totals siguin ingressos agraris en el període impositiu disponible més recent a la data de la sol·licitud única o 2 exercicis anteriors.

En el cas que la DUN la faci una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica (com comunitat de béns, herències jacents, comunitat d’hereus, titularitats compartides…) almenys 1 dels socis haurà de complir amb algun dels punts anteriors.

En el cas de societats sense objecte mercantil: almenys 1 dels socis haurà de complir  una de les dues condicions anteriors.

En el cas de societats amb objecte mercantil: la societat haurà de complir que els ingressos agraris respecte els ingressos totals són superiors o igual al 25%.

Una SL o SA complirà amb el requisit d’agricultor actiu si demostra que almenys un 25% dels seus ingressos totals són ingressos agraris.

Excepció:

-Quan un agricultor o ramader hagi rebut a la campanya anterior menys de 5.000 euros de pagaments directes. En aquest cas es considerarà agricultor actiu sense que hagi de complir cap condició.

– Les cooperatives també es consideraran “agricultor actiu” sense que hagi de complir cap condició.

Què es consideren ingressos agraris?

Es consideraran ingressos agraris la suma dels següents ingressos:

 • Els ingressos que rebi l’agricultor o ramader directament de l’exercici de la seva activitat agrària.
 • La suma de totes les ajudes de la PAC: pagaments directes, ajudes de mercat, ajudes de desenvolupament rural (agroambientals, incorporació de joves, plans de millora, ajuda a zones amb limitacions, etc.), o qualsevol altra ajuda nacional a l’activitat agrària.
 • Les indemnitzacions rebudes del Sistema d’Assegurances Agràries Combinades.
 • Els ingressos procedents de la comercialització de productes agraris que s’hagin transformat o condicionat en la pròpia explotació, sempre que aquests transformats continuïn sent propietat de l’agricultor o ramader i que aquesta transformació tingui com a resultat altre producte agrari.

Com es comprovaran aquestes condicions si l’agricultor o ramader és persona física?

1.- Si l’agricultor o ramader és persona física i està donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA), serà considerat agricultor actiu. Cal tenir en compte, a més, que:

 • Si està donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors autònoms, ha de tenir declarat un codi d’activitat empresarial en l’IAE (impost d’activitats econòmiques), que estigui relacionat amb el sector agrari.

És recomanable comprovar aquesta situació en l’IAE perquè, sovint, es declaren codis que no es corresponen exactament amb l’activitat agrària o fins i tot poden correspondre a alguna de les activitats excloses de les ajudes de la PAC, com per exemple, serveis immobiliaris. Això pot portar al fet que el titular no sigui considerat agricultor actiu i a la pèrdua de les ajudes.

 • Es comprovarà també, per part de l’administració, que la data d’alta de l’agricultor o ramader en la Seguretat Social sigui efectiva a la data de la fi de termini de modificació de la sol·licitud única de cada any.

És a dir, s’ha d’estar donat d’alta abans del 15 de juny per a l’any 2023 i del 31 de maig per a l’any 2024 i següents, encara que pot haver-hi modificació d’aquestes dates si les comunitats autònomes amplien el termini de la sol·licitud única com s’està fent habitual últimament.

2.- Si l’agricultor o ramader persona física no està afiliat a la Seguretat Social en un d’aquests dos règims, l’administració autonòmica comprovarà el seu nivell d’ingressos agraris per a veure si aquests són, com a mínim, el 25% dels seus ingressos totals.

Els ingressos agraris es comprovaran en la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del període impositiu disponible més recent al termini de sol·licitud única. Però, si aquest percentatge del 25% no es compleix en aquest any, es podran tenir en compte els ingressos agraris d’algun dels dos períodes impositius immediatament anteriors.

I si l’agricultor o ramader és una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica?

1.- En el cas de les comunitats de béns, herències jacents o comunitats d’hereus i societats civils sense objecte mercantil, es considera que compleix el requisit d’agricultor actiu quan almenys un dels comuners o socis estigui donat d’alta en la Seguretat Social com a treballador per compte propi o autònom per l’exercici de l’activitat agrària. A més:

 • També ha de tenir declarat un codi d’activitat empresarial en l’IAE (impost d’activitats econòmiques), que estigui relacionat amb el sector agrari.
 • Igual que per a les persones físiques, es tindrà en compte la data d’afiliació a la Seguretat Social. És a dir, el comuner o soci que estigui donat d’alta, ha d’estar-ho abans del 15 de juny per a l’any 2023 i del 31 de maig per a l’any 2024 i següents, encara que pot haver-hi modificació d’aquestes dates.

2.-Les comunitats de béns, herències jacents o comunitats d’hereus, societats civils sense objecte mercantil o una altra entitat sense personalitat jurídica, també poden ser considerades agricultor actiu si un comuner o soci de la comunitat o entitat, compleix que el 25% o més dels seus ingressos totals siguin ingressos agraris.

Per a això, la comunitat o entitat declararà en la seva sol·licitud d’ajuda (a la DUN) els ingressos agraris i els ingressos totals rebuts l’any més pròxim a aquesta sol·licitud.

Posteriorment, l’administració comprovarà la veracitat d’aquests ingressos agraris en la declaració anual de l’entitat, així com els ingressos totals.

En el cas que no compleixi amb el percentatge exigit en aquest exercici, l’administració podrà tenir en compte els ingressos agraris d’algun dels dos exercicis fiscals immediatament anteriors.

Com es comprovarà si és agricultor actiu l’agricultor o ramader o persona jurídica ?

Si l’agricultor o ramader sol·licitant de les ajudes és una persona jurídica, per a ser considerat agricultor actiu haurà de complir obligatòriament amb la condició que almenys el 25% o més dels seus ingressos totals, siguin ingressos agraris.

En aquest cas, el sol·licitant de les ajudes haurà de declarar a la DUN el total d’ingressos agraris i d’ingressos totals percebuts en l’exercici immediatament anterior. Però, igual que en la resta dels casos, si aquest percentatge del 25% no es compleix en aquest any, es podran tenir en compte els ingressos agraris d’algun dels dos períodes impositius immediatament anteriors.

I si són cooperatives agroalimentàries, cooperatives d’explotació comunitària de la terra o cooperatives de treball associat a fi d’explotació agropecuària?

En aquests casos es considerarà que compleix automàticament amb la condició del percentatge mínim d’ingressos agraris i per tant serà considerat agricultor actiu.

I si el sol·licitant de l’ajuda inicia la seva activitat?

En el cas que adquireixi la condició d’agricultor actiu per la seva afiliació a la Seguretat Social, ha de tenir especial cura en què la data d’alta sigui anterior a la fi del termini de modificació de sol·licitud única perquè, a més, pot influir en la seva sol·licitud a la reserva nacional de drets d’ajuda bàsica a la renda; és a dir, ha de ser anterior al 15 de juny per a l’any 2023 o anterior al 31 de maig per a l’any 2024 i següents si inicia l’activitat en aquests anys, encara que aquestes dates poden canviar si les comunitats autònomes amplien la data de sol·licitud única.

Si la qualificació d’agricultor actiu l’adquirirà pel compliment del percentatge mínim d’ingressos agraris, les condicions són les mateixes que per a la resta, tret que el requisit haurà de complir-se, a tot tardar, en el segon exercici fiscal següent al de la seva sol·licitud d’ajuda. També podria ser complert posteriorment en el cas de cultius que triguin diversos anys a entrar en producció.

Quines són les activitats excloses de les ajudes?

Un sol·licitant d’ajudes, ja sigui persona física o jurídica o grups de persones físiques o jurídiques, no serà considerat agricultor actiu:

 • Si la seva activitat principal està dedicada a activitats d’aeroports, instal·lacions ferroviàries, instal·lacions de proveïment d’aigua, serveis immobiliaris i instal·lacions esportives i recreatives.
 • Si qui realitza aquestes activitats excloses és una entitat associada que controla aquest sol·licitant de les ajudes.
 • Si el sol·licitant de les ajudes és una persona jurídica o grup de persones jurídiques que és controlada per una entitat associada que té com a activitat principal aquestes activitats excloses.

Això ho comprovarà l’administració mitjançant el codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) o el codi IAE (Imposat Activitats Econòmiques) que hagin declarat el sol·licitant i les entitats associades.

Cal tenir en compte que el sol·licitant d’ajudes està obligat a declarar en la sol·licitud única les entitats associades, que són aquelles amb les quals té una relació de control exclusiu per tenir la propietat íntegra o una participació majoritària.

Malgrat això, si el sol·licitant de l’ajuda està en algun d’aquests casos pot complir el requisit d’agricultor actiu si demostra que el 25% o més dels seus ingressos totals són ingressos agraris en l’exercici fiscal més recent, tenint en compte també les dades de les entitats associades.


El titular de l’explotació que sol·licita les ajudes és el responsable que la informació declarada en la seva sol·licitud sigui veraç. Totes les dades que s’incloguin han de ser reals, especialment les relacionades amb la condició d’agricultor actiu.