Com ja sabeu els requisits per cobrar la PAC al 2015 són:

 • Haver cobrat algun tipus d’ajudes directes al 2013, o haver rebut drets de la reserva nacional al 2014.
 • Presentar la DUN al 2015.
 • Complir amb el requisit d’Agricultor Actiu al 2015.
 • Realitzar una activitat agrària significativa.

Què s’ha de complir per ser Agricultor Actiu?

 • Tenir INGRESSOS AGRARIS, a més a més de les ajudes de la PAC. En quina proporció? els ajuts directes de la PAC no han de superar el 80% de tots els teus ingressos agraris. Com es comprovarà? si ets una persona física, mitjançant les dades d’IRPF de la declaració de la renda de l’any 2014 (en el cas que no complís, també miraran la del 2012 ó 2013); si ets una societat civil, SAT o societat mercantil, mitjançant una declaració jurada de la DUN 2015. Excepció: tots aquells agricultors que hagin rebut uns ajuts directes al 2014 inferiors a 1.250€ (aquest es consideraran “actius” sense necessitat de complir cap requisit, són els anomenats “Petits Agricultors”). Aquesta comprovació es realitzarà anualment. Què passa si no ho compleixo? estaràs en una “situació de risc”, és a dir, es realitzaran controls a la teva explotació per tal de que l’administració s’asseguri que realment ets un agricultor actiu.
 • Estar inscrit al Registre d’Explotacions Agrícoles (REGEPA) per a superfícies de cultiu i cultius permanents. Pel fet de fer la DUN, ja s’hi està inscrit.
 • En els casos que es disposi de superfícies de pastures, s’haurà d’estar inscrit al Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA)  i tenir una explotació ramadera activa. Requisit que també han de complir els Petits Agricultors.

Què vol dir realitzar una activitat agrària significativa?

A la propera DUN s’haurà de declarar per a cada recinte SIGPAC:

 • el conreu o aprofitament,
 • i com es realitza el seu manteniment.
  • En el cas de terres de cultiu (TC) o cultius permanents (CP) s’hauran de dir els treballs de sòl, treballs de neteja, i en arboris, treballs a la planta.
  • En el cas de pastures arbustives (PR) ó arbrades (PA): si es pasturen o els treballs per desbrossar.
  • En el cas de pastures naturals (PS) ó conreus amb producció d’herba (TA): si es pasturen o es fa sega.

Per què t’assignin drets a les pastures declarades cal tenir una explotació ramadera, inscrita al REGA, i amb una dimensió coherent. Les espècies ramaderes podran ser de boví, oví, cabrum, equí o porcí en extensiu.

Què vol dir tenir  una explotació ramadera amb dimensió coherent? vol dir que hi ha d’haver un mínim d’animals per hectàrea, almenys 0.2 UBG/ha. Exemple

 • Mínim 1 vaca per cada 5 has.
 • Mínim 1 ovella per cada 0.75 has.
 • Mínim 1 vedell d’engreix per cada 3 has.

Cal dir que enguany s’han revisat tots els coeficients de pastura de la SIGPAC a la baixa. Tots els coeficients de pastura inferiors al 20% de la campanya anterior passaran a ser 0 (és a dir, no pasturable), els que estaven entre el 20-50% seran admissibles però susceptibles a controls. Tots els boscos (FO) tindran un coeficient de pastura 0.

També es miraran amb lupa aquelles explotacions ramaderes que estiguin a una distància superior a 50 km de les pastures declarades.