-> Índex d’ajuts

Compliment d’Agricultor Professional

Agricultor Professional és la persona física que:

1.  Sigui titular d’una explotació agrària inscrita en el Registre d’Explotacions Agràries (faci la DUN).

2. Obtingui almenys el 50% de la seva renda total d’activitats agràries o d’activitats agràries complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària realitzada en la seva explotació no sigui inferior al 25% de la seva renda total.

S’ha de complir aquestes dues condicions:

1- Ingressos o rendiments de l’AGRICULTURA + RAMADERIA +AGRARIS COMPLEMENTARIS ≥ 50% Ingressos TOTALS (Agricultura + Ramaderia + Agraris complementaris + Altres rendes).

(si, per exemple, els ingressos ramaders i complementaris són 0, els ingressos procedents de l’agricultura hauran de ser com a mínim el 50% del total d’ingressos).

 i 2- Ingressos o rendiments de l’AGRICULTURA + RAMADERIA ≥ 25%  Ingressos TOTALS (Agricultura + Ramaderia + Agraris complementaris + Altres rendes)

Definicions:

 –> Ingressos agraris “Agricultura” = ingressos de vendre productes de la meva explotació + ajuts agraris + indemnitzacions assegurances + comercialització productes agraris transformats (sempre que segueixin sent propietat de l’agricultor i donin lloc a un altre producte agrari). Aquests són els ingressos recollits com a totals a l’apartat de rendiments d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals, en estimació objectiva o directa de l’IRPF últim.

 –> Ingressos agraris “Ramaders” = ingressos de vendre el bestiar de la meva explotació + ajuts agraris + indemnitzacions assegurances + comercialització productes agraris transformats (sempre que segueixin sent propietat de l’agricultor i donin lloc a un altre producte agrari). Aquests són els ingressos recollits com a totals a l’apartat de rendiments d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals, en estimació objectiva o directa de l’IRPF últim.

 –> Ingressos “Agraris Complementaris” = ingressos de vendre la transformació dels productes de l’explotació agrària i la venda directa dels productes transformats de la seva explotació, sempre que no sigui la primera transformació, així com les relacionades amb la conservació de l’espai natural i protecció
del medi ambient, igual que les de turisme rural, cinegètiques i artesanals realitzades en l’explotació mateixa.

 –> Ingressos “Altres rendes” = salaris bruts d’altres feines (inclou SS i IRPF) o pensions + rendiments capital immobiliari + rendiments activitats econòmiques o dividends + imputacions de la renda + ingressos financers. (NO es consideren guanys o pèrdues patrimonials).

3.  El seu temps de treball dedicat a activitats agràries o agràries complementàries sigui superior a la meitat del seu temps de treball total, conforme a les unitats de treball agrari (0.5 UTA)

4.  Estigui donada d’alta en el Règim de la Seguretat Social que li correspongui en funció de la seva activitat agrària.

En el cas d’explotacions el titular de les quals sigui una PERSONA JURÍDICA, s’entendrà que compleix com agricultor  professional quan:

Almenys el 50% dels socis o sòcies siguin considerats individualment agricultors o agricultores professionals.
 – Almenys el 50% del capital social o quota de repartiment pertanyi a socis o sòcies que siguin agricultors o agricultores professionals.

ELS JOVES AGRICULTORS  que s’instal·len per primera vegada i sol·liciten l’ajuda a la instal·lació de joves agricultors prevista en els programes de desenvolupament rural tindran la consideració d’agricultors professionals encara que no aconsegueixin els nivells i percentatges de renda requerits per a això durant el període que duri aquesta instal·lació, que anirà des de la sol·licitud de l’ajuda a la instal·lació de joves agricultors fins a la finalització de l’expedient d’instal·lació.

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts