A partir del 27 de maig de 2015, tots els plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR) de les granges de l’annex III, si no preveuen increments de producció de dejeccions superiors a 7.000 kg N, hauran d’estar elaborats i signats per personal tècnic habilitat.  Per tant, en el moment de la presentació del PGDR, aquest ja estarà aprovat, i no caldrà un informe favorable per part del Departament d’agricultura. L’acreditació del Tècnic habilitat l’emet el DAAM, mitjançant cursos de formació i reciclatge.

A AGRO90 ja disposem de tècnics habilitats per poder tramitar els PGDR amb aquestes condicions.

S’ha de recordar que des de el 27 de febrer de 2015 ja és obligat presentar el PGDR amb l’aplicació informàtica GDN, això implica que els PGDR es presenten telemàticament i que en el mateix moment de la presentació es pot fer un creuament de les parcel·les agrícoles declarades en el nostre PGDR amb totes les parcel·les declarades en la resta de PGDR de Catalunya, amb la qual cosa afloren moltes duplicitats i que per tal de poder prosseguir amb la tramitació del PGDR, s’han de solucionar.