–> Índex d’ajuts

Ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries

ORDRE ACC/37/2023, de 23 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació corresponents al Programa de Desenvolupament Rural 2014-2022.

Objecte

Millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries,  promoure l’ús de tecnologies agrícoles innovadores i donar suport econòmic a les inversions adreçades a complir nous requisits imposats per normativa europea.

Persones beneficiàries

 • En el cas de persones físiques: complir la definició d’agricultor actiu, agricultor professional i tenir entre 18 i 64 anys.
 •  En el cas de Comunitat de Béns, tots els comuners han de complir els requisits de persona física.
 •  En el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, complir la definició d’agricultor actiu i tenir la qualificació EAP o complir-ne els requisits.
 • Joves agricultors/es que siguin beneficiaris/àries d’un ajut a la primera instal·lació  de les convocatòries 2021, 2022 i 2023. El jove tindrà com a màxim 18 mesos des de la data de concessió de l’ajut a la primera instal·lació i dos anys des de la data de l’establiment efectiu, per complir amb els requisits de persones físiques o jurídiques, segons s’escaigui.

Requisits de les explotacions

a) Tenir una viabilitat igual o superior al 35% i inferior al 120% de l’RR.
b) Presentar mitjançant la DUN una diagnosi prèvia i un pla d’explotació que prevegi una millora del rendiment global de l’explotació (no disminueix la RUT a l’explotació o, en cas que s’incrementi el nombre d’UTA, no disminueix el marge net d’aquesta explotació). El pla d’inversions ha de garantir la viabilitat econòmica de l’explotació. Quan la totalitat de les inversions sol·licitades es realitzen exclusivament per al compliment de noves normes comunitàries, no caldrà justificar la millora del rendiment global de l’explotació.

Inversions subvencionables

Per tenir dret a l’ajut, s’exigeix una inversió total mínima subvencionable de 5.000,00 euros.

a) Construcció, adquisició o millora d’immobles

 • Sempre que el bé vagi adreçat a la transformació, classificació, comercialització i condicionament de productes de l’explotació mateixa que suposin un augment del seu valor afegit.
 • o si van lligats a la creació o ampliació d’explotacions ramaderes que comportin augment del nombre de places (inclosa la compra de granges). Consideracions:

Porcí:
-Zona Vulnerable (ZV) amb ICR>1,2 mai subvencionable.
-ZV amb ICR =<1,2 només subvencionable en porcí ecològic.
-No ZV només subvencionable en porcí ecològic.
-Càlcul places: Reial decret 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen normes bàsiques de l’ordenació de les explotacions porcines.

Resta ramaderia:
-ZV amb ICR>1,2 mai subvencionable.
-ZV amb ICR =<1,2 només subvencionable en sector ramader ecològic, extensiu, semiintensiu i en aus de corral (formes de cria en terra o a l’aire lliure, que equival al GTR producció ous: “a terra” i “a l’aire lliure” i en producció carn: “campera”, “campera total llibertat” i “campera tradicional”).
-No ZV sí es subvenciona en qualsevol sistema productiu.
-Càlcul places: Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.

b) Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips

 • Quan incorporin noves tecnologies i impliquin un avenç sensible. A aquests efectes, es considera quan no se’n disposi a l’explotació o quan la utilitzada actualment a l’explotació agrària objecte d’ajut (inscrita al ROMA a nom de la persona beneficiària) tingui una antiguitat superior a 10 anys a data de sol·licitud de l’ajut. Únicament seran subvencionables per aquest concepte les màquines que es detallen a l’Ordre de convocatòria.
 • Quan siguin adquirits per canvi de l’orientació tècnica econòmica de l’explotació d’acord amb la DUN de la campanya corresponent respecte de la DUN de la campanya immediatament anterior, i calguin per a la seva viabilitat.
 • Quan impliquin una millora en matèria de sostenibilitat i medi ambient per a l’explotació agrícola. Únicament seran subvencionables per aquest concepte les màquines que es detallen en aquest  a l’Ordre de convocatòria.
 • Els sistemes per a l’agricultura de precisió relacionats en l’article 33 b) quan formen part d’una maquinària elegible per aquest ajut i s’adquireixen conjuntament.En qualsevol dels anteriors supòsits, per calcular l’adequació d’una màquina autopropulsada a l’explotació, s’utilitzarà la comparativa entre lloguer i adquisició.Quan es tracti de tractors, per calcular que la potència s’adequa a l’explotació, s’utilitzarà una taula de conversió de l’Ordre de convocatòria.

c) Inversions en cultius permanents i fruita fresca

-Les limitacions només afecten noves plantacions o reconversions de pera, poma, préssec, nectarina (amb platerines) i paraguaians. La resta d’espècies (cirerers, pruneres, magraners,…) no tenen cap limitació.
-Noves plantacions: 

+ Únicament per pomes i peres.
+ Únicament joves instal·lats amb ajut 2019 a 2023 o
+ PJ constituïda 2019 a 2023 amb joves instal·lats amb ajut aquests anys i són els únics AP de la societat.
(Abans només eren els 3 primers anys des de la convocatòria de primera instal·lació)

-Reconversió de plantacions ja existents (poma, pera, préssecs, nectarines, platerines i paraguaians):

+ Si la plantació >10 anys o
+ joves instal·lats amb ajut 2019 a 2023 o PJ constituïda aquests anys amb joves instal·lats amb ajut aquests anys i són els únics AP de la societat, o (Abans només eren els 3 primers anys des de la convocatòria de primera instal·lació)
+ degut a arrencades obligatòries per motius sanitaris oficials.
+ En el mateix recinte on s’arrenca excepte per motius sanitaris oficials ( = recinte o ≠ però per la mateixa superfície).
En tots els casos, la nova espècie a plantar no pot ser presseguer ni nectariner (incloses platerines) ni paraguaians.
+ En cas d’inversions en millora de reg associades, cal complir amb l’estalvi potencial d’aigua perquè pugui ser subvencionable.

d) Instal·lacions agràries productives

Inclosos humidificadors, ventiladors o altres instal·lacions que no fan més eficient energèticament l’explotació ramadera.

e) Les estructures de suport i la instal·lació de xarxes antipedra en cultius permanents.

f) Adquisició o desenvolupament de programari, i adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades.

g) Honoraris d’arquitectes i enginyers

Per als projectes visats de les inversions, o honoraris d’assessors sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental i els estudis de viabilitat, fins a un màxim del 8% de la inversió subvencionable.

h) Tanques per a la protecció de cultius d’atacs de la fauna salvatge

+ Per la protecció de cultius d’atacs de fauna salvatge si justifiquen millora rendiment global.
+ Per la protecció sanitària del bestiar en pastures (únicament en explotacions ramaderes extensives o semiintensives)

i) Estructures de suport i xarxes

En l’edifici o patis de la granja per a la protecció del bestiar enfront de la fauna salvatge quan justifiquen la millora de la viabilitat i competitivitat de l’explotació.

j) Arnes i quadres

 + Joves instal·lats amb ajut 2019 a 2023 o PJ constituïda aquests anys amb joves instal·lats amb ajut aquests anys i són els únics AP de la societat, o (Abans només eren els 3 primers anys des de la convocatòria de primera instal·lació).
+ Vehicles també amb canvi OTE respecte DUN anterior

k) Contenidors refrigerats

Per a cadàvers amb autonomia pròpia que funcionin amb energies renovables.

l) Instal·lacions i equipament que suposin un increment del valor afegit dels productes

Adreçades a la classificació, el condicionament, la transformació i la comercialització dels productes agraris de l’explotació.

m) Sensor que permeti la monitorització contínua de la concentració d’amoníac o CO2 en l’aire de la nau.

 + Amb monitorització continua i registre d’històric.
+ No es poden incloure els 2 sensors en un mateix aparell.
+ Han de ser semi-fixos per poder-los moure si és necessari.
+ Les dades s’han de poder enviar a ordinador central per poder processar-les i permetre aplicar mesures correctores de manera ràpida.

Inversions no subvencionables

a) La construcció, adquisició o millora d’habitatges.
b) L’adquisició de coberts agrícoles i locals, i l’adquisició de magatzems o béns immobles que hagin estat objecte d’ajut anteriorment.
c) La compra de terres.
d) La compra de maquinària diferent de l’elegible, i tot tipus d’estris o màquines d’ús manual, i qualsevol màquina o tractor que ja estigui en disposició de l’explotació. O màquines amb la mateixa funcionalitat que se sol·licitin duplicades en una mateixa convocatòria.
e) La compra de maquinària, vehicles o equips de segona mà de qualsevol tipus.
f) Les inversions que tinguin per objecte la simple substitució, reposició o renovació d’elements de l’explotació o part d’aquests elements, llevat dels casos especificats anteriorment.
No es consideraran substitutives la demolició total d’un edifici agrari de 30 o més anys i la seva substitució per un altre de modern, ni la renovació general d’un edifici. Els costos específics de la demolició no seran subvencionables, tot i que caldrà aportar proves de l’actuació. La renovació es considerarà general quan el cost suposi un mínim del 50% del valor de l’edifici nou. Per determinar el valor de l’edifici nou, la persona beneficiària aportarà el certificat d’un taxador independent competent en la matèria, acreditat degudament i inscrit en el registre oficial corresponent.
g) Inversions no agràries.
h) Les inversions subvencionables per lajut a la mitigació del canvi climàtic , llevat que en el seu conjunt formin part de l’ajut a la millora de la competitivitat.
i) L’adquisició de vehicles. Excepcionalment, seran auxiliables els dos conceptes següents:
– En el sector de la mel, se subvencionaran l’adquisició i la millora de mitjans de transport d’arnes de categoria industrial o d’una capacitat de càrrega superior a 2.500 kg de pes màxim autoritzat, i també remolcs, malles de cobertura, enganxalls, rampes o tendals adaptats al transport d’arnes, exclusivament quan es tracti d’una persona física beneficiària de l’ajut a la primera instal·lació de joves a l’activitat agrària entre les convocatòries 2019 a 2023, ambdues incloses, o d’una entitat de nova creació constituïda en aquests cinc anys per persones beneficiaries de l’ajut a la primera instal·lació, i que siguin aquests els únics membres AP de l’entitat, o quan sigui adquirida per canvi de l’orientació tècnica econòmica de l’explotació cap a una d’apícola, d’acord amb la DUN 2023 vers la DUN 2022.
– L’adquisició de vehicles isotèrmics quan calgui per a la realització de venda directa, d’acord amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.
Aquestes adquisicions, tant en el sector de la mel com en l’adquisició de vehicles isotèrmics, no han de ser de simple substitució, reposició o renovació ni incompatibles, d’acord amb l’article 16 d’aquesta Ordre. La quantia màxima d’inversió subvencionable és de 60.000,00 euros per vehicle.
j) L’adquisició de drets de producció agrícoles i ramaders.
k) L’adquisició i plantació de plantes anuals.
l) L’adquisició de bestiar.
m) Les inversions que comportin l’augment del nombre de places, inclosa la compra de granges en actiu, en explotacions de porcí o les derivades d’aquest augment (excepte ecològic). s.
n) Per a la resta d’espècies diferents del porcí, l’augment del nombre de places, inclosa la compra de granges en actiu, en explotacions ramaderes ubicades en municipis declarats com a zones vulnerables o les derivades d’aquest augment.
Aquesta limitació no s’aplicarà al sector ramader ecològic, ni a les explotacions d’aus de corral (en les modalitats de cria a terra o a l’aire lliure), ni a les explotacions en règim semiintensiu o extensiu excepte que les explotacions ramaderes estiguin afectades pel Decret llei 17/2021, pel qual s’adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera.  esmentat.
o) Femers i dipòsits de purins.
Femers i dipòsits de purins no són subvencionables. Excepció noves places autoritzades per augment de bestiar o noves activitats, sense perjudici de l’establert per les limitacions en ampliacions de places en ramaderia porcina i la resta en ZV. (No són subvencionables en el cas que sigui per complir article 10.2 RD 306/2020)
p) Les inversions a què es refereix l’article 32 de les bases reguladores relatives al sector de les fruites i hortalisses, la vinya i la mel.
q) L’Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos, les taxes i els gravàmens.
r) La rompuda i/o l’anivellament si no van associats a les inversions dels apartats 4.2 a) o c) d’aquest annex.
s) Tanques i guals sanitaris en explotacions ramaderes, llevat que es realitzin en la globalitat d’un projecte d’inversió més ampli.
t) Adquisició de béns immobles dels quals l’explotació ja disposi en arrendament o figura anàloga.
u) Sistemes de calefacció i generació de calor o elèctrics que utilitzin fonts d’energia fòssils.

Compromisos

a) Mantenir l’activitat agrària i les inversions objecte d’ajut durant un mínim de cinc anys a comptar del pagament de l’ajut.
b) Complir les normes obligatòries sobre medi ambient, higiene i benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica.
En el cas que el pla d’explotació prevegi inversions adreçades al compliment de nous requisits imposat per normes comunitàries, es podrà concedir un termini de fins a 12 mesos des de la data en què passin a ser obligatoris per a l’explotació.
L’ajut admet subrogació de compromisos a una nova persona titular de l’explotació que compleixi els requisits de beneficiària en el moment de la sol·licitud de subrogació, d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria de l’ajut.

Modificacions

Un cop efectuada la concessió de l’ajut, només es poden realitzar modificacions de menor entitat en el programa d’inversions aprovat: les que no afecten la viabilitat del programa d’inversió, com ara canvis entre espècies de plantació, canvis entre sistemes de reg, canvis entre maquinària i canvis entre construccions.
Caldrà que la persona beneficiària comuniqui a la Secretaria d’Agenda Rural la intenció de realitzar canvis en les inversions aprovades, amb anterioritat a la realització efectiva.

Tipus i quantia dels ajuts

L’import de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 40%. L’import màxim de la subvenció, després d’aplicar els increments següents, serà del 80% de la inversió.

Increments

a) A les explotacions amb més d’un 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, se’ls podrà concedir un suplement addicional del 10%.
b) Quan la persona sol·licitant sigui un agricultor o agricultora jove o bé quan s’hagi instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d’ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions, podrà obtenir un suplement addicional del 10%, sempre que compleixi tots els requisits de la definició d’agricultor jove prevista en el Reglament (UE) 1305/2013, incloent-hi el requisit de l’edat.
Els/les joves instal·lats/ades sense el suport de l’ajut a la primera instal·lació, per acreditar la capacitació professional, hauran de disposar de la titulació acadèmica corresponent o de la formació requerida en l’itinerari formatiu regulat en la data de sol·licitud d’ajut a la millora de la competitivitat. 
c) En cas d’inversions col·lectives, se’ls podrà concedir un suplement addicional del 20% sempre que l’import d’aquestes inversions suposi més del 50% de la inversió subvencionable.
S’estableix un volum total d’inversió màxima per expedient de 160.000,00 euros per UTA, amb un màxim de 675.000,00 euros per explotació.
Als efectes d’aquest càlcul, només es considera l’import d’inversió auxiliable de la convocatòria 2023 d’aquest ajut, sense considerar imports concedits en anteriors convocatòries durant el període de programació 2014-2022. Pel que fa a les sol·licituds relacionades amb propostes d’instal·lació de persones joves, es consideraran les seves UTA compromeses en l’explotació i les UTA de mà d’obra assalariades fixes, si per aquest concepte li correspon l’increment d’ajut a la instal·lació. En aquesta casuística, les UTA finalment comprovades en la certificació de la instal·lació hauran de ser les considerades per al càlcul de la inversió màxima PDR, i, quan això no es compleixi, es reduirà l’import de la resolució.

Criteris de prioritat

-Persones joves agricultores o instal·lats en els 5 anys anteriors. En cas d’instal·lació en una societat, sí aplica: 25 punts.
-EAP en el moment de sol·licitud o està compromesa per aquest concepte a l’increment de l’ajut a la primera instal·lació: 20 punts.
-ZLN: >50% i fins 80% terres de conreu en ZLN: 6 punts; >80% terres de conreu i/o l’explotació ramadera en ZLN: 9 punts.
-Inversions en regadius, >50% inversió subvencionable: 7 punts.
-Inversions col·lectives, >50% inversió subvencionable. 3 persones: 3 punts, 4 persones: 6 punts, i 5 persones o més: 10 punts.
-Inversions innovadores, > 50% inversió subvencionable: 5 punts.
-Inversions en transformació, comercialització, classificació i condicionament de productes de la pròpia explotació, > 50% inversió subvencionable: 8 punts.
-Dona en persones físiques, o >50% capital social estigui en mans de dones i aquestes formin part dels òrgans de govern en cas de PJ: 5 punts.
-El titular d’explotació, abans de l’1 de gener de 2023, és una cooperativa o és soci d’una cooperativa legalment registrada amb anterioritat d’aquesta mateixa data, i més del 50% de les inversions sol·licitades estan relacionades amb la secció de la que n’és soci: 5 punts.
-Explotació al CCPAE en moment de sol·licitud o està vinculada per aquest criteri de priorització per l’ajut 1a instal·lació, i com a mínim el 50% inversió subvencionable és per agricultura i/o ramaderia ecològica: 6 punts.
-Criteri desempat: Sumatori inversió certificada més baixa en convocatòries 2015 a 2020 (ambdós incloses)
-Puntuació mínima: 20 punts

Dates

Si es demana l’ajut al 2023 i es rep resolució favorable:

 • Termini per fer les obres/compra de maquinària… : 01/03/2025.
 • Pròrroga: màxima la 1/2 del termini concedit.
 • Data de sol·licitud de pagament: 01/02/2025 al 01/03/2025. La sol·licitud de pagament es fa a través de la DUN.

La resolució es notificarà per l’e-tauler. Només es publicaran els NIFs. Els beneficiaris rebran email. Tràmits d’audiència individualment per e-notum.

Presentació de documentació

En fase de sol·licitud

-Les factures proforma s’han de presentar a través de la DUN. Aquestes han de ser anteriors a la contractació del compromís de l’obra, la prestació del servei o l’entrega del bé. Presentació de 3 ofertes SEMPRE, excepte:

+ Els honoraris de projectes visats, estudis mediambientals i de sostenibilitat, de viabilitat, … perquè aplica el 8%.
+ Sistema de costos de referència màxims (CRM): només es necessita una oferta.

En fase de certificació

– Les factures, justificants i declaració responsable, s’ha d’entrar per petició genèrica.
-Tot concepte de les factures en fase de certificació ha de tenir una correlació directa amb un concepte de les proformes (per això és imprescindible que les proformes estiguin desglossades).
-És obligatori presentar la sol·licitud de pagament i el compte justificatiu per DUNWEB.
– No es pot realitzar cap tipus de compensació, ni entre conceptes d’inversió efectivament realitzats, ni amb les inversions no realitzades o no subvencionables.
– A les factures s’ha de separar la obra civil de les instal·lacions. Indicar clarament els diferents conceptes.
-La despesa aprovada ha d’estar totalment i íntegrament pagada pel beneficiari. No són acceptables: Leasing ni pagaments efectuats a través de financeres. No s’accepten pagaments en efectiu igual o superiors a 1.000 €. Es recomana als beneficiaris que efectuïn tots els pagaments relacionats amb la subvenció mitjançant transferència bancària.
-Es permeten modificacions menors de les inversions: diferents espècies de plantació, sistema de reg, maquinària i construccions. Imprescindible comunicar-ho al DAAC sempre abans de fer les actuacions.
-Quan l’ajut públic total a percebre >50.000 €: posar una PLACA informativa sobre la subvenció rebuda (model a la web) i fer esment a la pàgina web corporativa (si en disposa). Si no es fa la publicitat és considera com a incompliment excloent = REVOCACIÓ.
-Als justificants de pagament ha de sortir el CC origen (del titular) i CC del destinatari (venedor, paleta…).
-També s’ha d’aportar un Certificat de titularitat, tant de qui demana l’ajut, com dels qui han rebut el pagament (per tal de demostrar que el compte corrent on has pagat per exemple una màquina és titularitat del venedor).
-En maquinària s’ha d’ajuntar la inscripció al ROMA (també pales, grades, etc.)
-També s’ha d’adjuntar els assentaments comptables de cada operació de compra.
-Les pròrrogues s’han de presentar mitjançant tràmit específic de l’aplicació DUN. Obligatori fer-ho per DUNWEB.

Ús de FotoDUN

-Es pot fer FotoDUN per justificar el NO INICI de les inversions (en maquinària, no cal).
-El Departament sempre certificarà in situ (visita de l’explotació), mai per FotoDUN.

Abans de fer qualsevol inversió s’ha de demanar l’Acta de la visita de no inici d’obres.
-App FotoDUN: Ubicació exacte de la inversió per demostrar que no s’han iniciat les actuacions (excepte: expedients en els que les inversions siguin exclusivament de maquinària mòbil).
-Avisar a la comarca per petició genèrica de la intenció d’iniciar les actuacions per a que el DACC efectuï l’acta de la visita de no inici.
-Si no existeix prova gràfica del no inici comporta denegació expedient. No s’accepten sistemes alternatius d’acreditació (ortofotos, …).
-IMPORTANT : Qualsevol pagament anterior (pagues i senyals incloses) a la visita no és subvencionable. IMPLICA LA REVOCACIÓ DE TOTA LA INVERSIÓ.

Actualització dels costos de referència màxims i establiment de nous

a) Béns mobles i immobles
-Bassa d’aigua impermeabilitzada (m3), 10,00 euros. Inclou l’obra de construcció de la bassa i l’adquisició i col·locació del material impermeable.
-Reg d’aspersió amb cobertura total enterrada sense capçal (ha), 4.200,00 euros.
-Reg d’aspersió amb pivot sense capçal (ha), 4.400,00 euros.
-Reg localitzat amb capçal per a una densitat inferior a 500 arbres per hectàrea (ha), 3.000,00 euros.
-Reg localitzat amb capçal per a una densitat entre 500 i 1.500 arbres per hectàrea (ha), 3.900,00 euros.
-Reg localitzat amb capçal per a una densitat superior a 1.500 arbres per hectàrea (ha), 4.300,00 euros.
-Reg localitzat sense capçal per a una densitat inferior a 500 arbres per hectàrea (ha), 1.700,00 euros.
-Reg localitzat sense capçal per a una densitat entre 500 i 1.500 arbres per hectàrea (ha), 3.100,00 euros.
-Reg localitzat sense capçal per a una densitat superior a 1.500 arbres per hectàrea (ha), 3.600,00 euros.
-Reg localitzat sense capçal per a horta (ha), 6.700,00 euros.
-Quan es fa referència al capçal, el cost de referència màxim inclou: programador, dipòsits d’adob, filtres, vàlvules i el material complementari, incloent la mà d’obra. El reg localitzat és tota la part de material i obra en l’àmbit de parcel·la, incloent la mà d’obra d’instal·lació per realitzar el reg. Els sistemes de bombament no s’inclouen en cap dels costos de referència màxims de reg.
-Caseta de reg (m2), 310,00 euros. Es considera caseta de reg fins a un màxim de 8 m2; contràriament, s’aplicarà el cost de referència màxim de construcció de magatzem agrícola.
-Anivellament amb pendent mitjà inferior al 7% (ha), 1.990,00 euros.
-Anivellament amb pendent mitjà superior al 7% (ha), 3.300,00 euros. El concepte d’anivellament inclou totes les feines complementàries per deixar la parcel·la a punt per plantar, ja sigui el despedregament, el refinament, el làser, etc.
-Abancalament de cultiu de vinya (ha), 11.200,00 euros.
-Rompuda forestal (ha), 7.000,00 euros. Inclou les tasques d’anivellament.
-Estructura de suport de plantació en fruita fresca de llavor i pinyol (ha), 4.500,00 euros.
-Estructura de suport de plantació en olivera (ha), 2.400,00 euros.
-Xarxa antipedra (estructura de la xarxa) (ha), 11.600,00 euros.
-Xarxa antipedra (xarxa) (ha), 7.500,00 euros.
-Xarxa antipedra conjunt d’estructura i xarxa (ha), 19.100,00 euros.
-Emparrat de vinya (ha), 4.400,00 euros.
-Planter de llenyoses (olivera) per a una densitat inferior o igual a 1.500 arbres per ha (ha), 1.300,00 euros.
-Planter de llenyoses (olivera intensiva) per a una densitat superior a 1.500 arbres per ha (ha), 1.900,00 euros.
-Planter de llenyoses (ametller) per a una densitat inferior o igual a 500 arbres per ha (ha), 1.000,00 euros.
-Planter de llenyoses (vinya) (ha), 4.800,00 euros.
-Planter de llenyoses (fruita fresca de llavor/pinyol) per a una densitat inferior a 1.000 arbres per hectàrea (ha), 3.100,00 euros.
-Planter de llenyoses (fruita fresca de llavor/pinyol) per a una densitat entre 1.000 i 1.800 arbres per hectàrea (ha), 7.300,00 euros.
-Planter de llenyoses (fruita fresca de llavor/pinyol) per a una densitat igual o superior a 1.800 arbres per hectàrea (ha), 10.500,00 euros.
-Planter de llenyoses (royalties de fruita fresca) (ha), 2.500,00 euros. Els royalties poden anar a la factura de la plantació de fruita fresca dins del preu per arbre o desglossats per ha de plantació.
-Planter de llenyoses, només tasques de plantació (ha), 670,00 euros.
-Planter de llenyoses, incloent tasques de plantació, tutors i protectors de les plantes) (ha), 1.100,00 euros. 
-Construcció de cobert sense formigonar (m2), 90,00 euros.
-Construcció (formigonar) (m2), 54,00 euros. Només s’aplica a hivernacles i/o les inversions elegibles a què fa referència el punt 4.2 a) de l’annex 2 d’aquesta Ordre.
-Construcció de cobert semitancat pavimentat/naus ramaderes obertes (m2), 130,00 euros.
-Construcció de naus ramaderes tancades (m2), 220,00 euros.
-Construcció de magatzem agrícola (m2), 300,00 euros.
-Els costos de referència màxims de construccions inclouen tancaments; els de les naus ramaderes només cobreixen l’obra civil, no les instal·lacions internes per al bestiar.
-Tancaments perimetrals amb porta inclosa (m), 13,00 euros.
 
b) Maquinària
-Tractor fins a 100 CV de potència: 490 €/CV.
-Tractor amb potència superior a 100 CV: 620 €/CV.
-Polvoritzadors hidropneumàtics o pneumàtics fins a 1.000 litres: 7.900,00 euros.
-Polvoritzadors hidropneumàtics o pneumàtics de més de 1.000 i fins a 1.500 litres: 12.100,00 euros.
-Polvoritzadors hidropneumàtics o pneumàtics de més de 1.500 litres: 16.200,00 euros.
-Polvoritzadors hidràulics (de barres): 19.600,00 euros.
-Empolsadors (ensofradores) fins a 600 kg: 2.200,00 euros.
-Empolsadors (ensofradores) de més de 600 kg: 8.400,00 euros.
-Rotoembaladora: 40.600,00 euros.
-Rotoembaladora amb embolicadora incorporada: 86.500,00 euros.
-Vibradors amb paraigua inclòs: 32.800,00 euros.
-Embaladores de grans bales paral·lelepipèdiques: 132.300,00 euros.
-Embolicadores de bales cilíndriques: 17.400,00 euros.
-Esmicoladores de bales: 22.000,00 euros.
-Sembradora directa d’amplada inferior a 6 metres (l’amplada es considera sobre la unitat mètrica, arrodonint a la baixa qualsevol decimal): 30.600 euros.
-Sembradora directa d’amplada igual o superior a 6 metres (l’amplada es considera sobre la unitat mètrica, arrodonint a la baixa qualsevol decimal): 57.100,00 euros.
-Sembradora combinada: 34.100,00 euros.
-Mànegues de purins d’amplada fins a 9 metres (l’amplada es considera sobre la unitat mètrica, arrodonint a la baixa qualsevol decimal): 15.700,00 euros.
-Mànegues de purins d’amplada superior a 9 metres per pressió (l’amplada es considera sobre la unitat mètrica, arrodonint a la baixa qualsevol decimal): 15.300,00 euros.
-Mànegues de purins d’amplada superior a 9 metres amb triturador (l’amplada es considera sobre la unitat mètrica, arrodonint a la baixa qualsevol decimal): 28.300,00 euros.
-Dosificador automàtic de purins (consta de conductímetre, cabalímetre i electrovàlvules): 12.300,00 euros.
-Conductímetre: 4.200,00 euros.
-Equips per al conreu entre línies per al desherbatge mecànic (intersoques): 9.400,00 euros.
-Despampoladores amb sistema de detecció de proximitat mitjançant sensors: 16.400,00 euros.
-Veremadores remolcadores: 56.700,00 euros.
-Picadores de residus de collita i esporga: 7.200,00 euros.
-Robot de munyir: 119.800,00 euros.
-GPS: 12.700,00 euros.
 
c) Instal·lacions
-Sitja de polièster (m3): 180,00 euros.
-Cambra frigorífica < 100 m3 (m3): 340,00 euros.
-Cambra frigorífica entre 100 i 1.000 m3 (m3): 200,00 euros.
-Panells evaporatius-cooling (m2): 43,00 euros.
-Panells d’aïllament tèrmic < 1.500 m2 (m2): 26,00 euros.
-Panells d’aïllament tèrmic > 1.500 m2 (m2): 22,00 euros.
-Caldera de biomassa < 150 kW (sense sitja) (kW): 520,00 euros.
-Caldera de biomassa entre 150 i 500 kW (sense sitja) (kW): 280,00 euros.
 
d) Equipament
-Arnes: 43,00 euros.
-Nuclis apícoles: 18,00 euros.

–> Índex d’ajuts