-> Índex d’ajuts

Ajuts a la producció agrària ecològica 

FAQs del Departament

Actuacions subvencionables

Herbacis extensius i aromàtiques de secà (conversió i manteniment)
Herbacis extensius i aromàtiques de regadiu (conversió i manteniment)
Horticultura i fructicultura (conversió i manteniment)
Arròs (conversió i manteniment)
Olivera (conversió i manteniment)
Fruita seca i tòfona (conversió i manteniment)
Vinya (conversió i manteniment)
Prats i pastures (manteniment i amb explotació ramadera)
Apicultura (manteniment)

Requisits generals

• La persona sol·licitant ha d’estar inscrita o haver sol·licitat la inscripció al CCPAE abans de 10 de juny de l’any de la convocatòria.
• En el cas de subrogació de superfícies, el canvi de titularitat s’ha de sol·licitar en el registre del CCPAE abans del 10 de juny de l’any de la convocatòria.
• S’establirà una superfície mínima per grup de cultius:
   o Herbacis extensius i aromàtiques : 1 ha
   o Horticultura i fructicultura: 0,5 ha
   o Arròs: 0,5 ha
   o Olivera: 1 ha
   o Fruita seca i tòfona: 0,5 ha
   o Vinya: 1 ha
   o Prats i pastures: 1 ha –> Producte PASTURES PERMANENTS i/o PASTURES< 5 ANYS
   o Apicultura: 30 arnes

Consideracions per a explotacions ramaderes

En el cas que una explotació tingui una o diverses marques oficials actives, certificades al CCPAE, aquesta es classificarà segons l’espècie predominant: percentatge igual o superior al 75% del total d’UBG ecològiques de l’explotació. La classificació serà: Avicultura-cunicultura, Boví, Equí, Oví-cabrum, Porcí o Mixta.

A més, l’explotació podrà ser de Cicle tancat o de Llet, i a efectes d’aquest ajut, es considera:

• Explotació de Cicle tancat aquella classificada com de Boví, Equí o Porcí, on s’engreixi a la mateixa explotació i vagi a escorxador sense passar per altres explotacions, un nombre significatiu de les UBG de l’espècie predominant, d’acord amb els criteris que es publicaran a la web del DACC. L’estada mínima a l’explotació ha de ser de 4 mesos per a boví i equí i de 3 mesos per a porcí. Les explotacions d’Avicultura-cunicultura es consideren de Cicle tancat.
• Explotació de Llet, aquella classificada com de Boví o d’Oví-cabrum, on un nombre
mínim de les UBG de l’espècie predominant pertanyin a una marca oficial amb
classificació zootècnica de llet, d’acord amb els criteris que es publicaran a la web del
DACC.

Segons la tipologia de l’explotació s’establirà un coeficient multiplicador de la prima per a les superfícies d’herbacis i prats i pastures:

• Avicultura-cunicultura, boví, equí, porcí, mixta: 1,40
• Oví-cabrum, Cicle tancat i Llet: 2,00

Requisits específics per a explotacions ramaderes

S’establirà la següent superfície mínima d’herbacis extensius i pastures per tipologia d’explotació ramadera (tenint en compte la totalitat del bestiar de l’explotació):

• Avicultura/cunicultura: 0,05 UBG/ha
• Oví-cabrum: 0,5 UBG/ha
• Boví: 0,33 UBG/ha
• Porcí: 0,25 UBG/ha
• Equí: 0,5 UBG/ha
• Mixta: 0,5 UBG/ha

CONVERSIÓ A UBG:
Bovins >2 anys: 1 UBG
Equins > 6 mesos: 1 UBG.
Bovins entre 6 mesos i 2 anys: 0,6 UBG.
Bovins < 6 mesos: 0,4 UBG.
Èquids < 6 mesos: 0,6 UBG
Ovelles i cabres: 0,15 UBG
Truges de cria >50 kg: 0,5 UBG
Altres animals d’espècie. porcina: 0,3 UBG
Gallines ponedores: 0,014 UBG
Altres aus: 0,03 UBG Conills: 0,03 UBG

• Les explotacions classificades com d‘avicultura i/o porcines, hauran de disposar d’una superfície mínima de cultius herbacis extensius d’1 ha.
• Els prats i les pastures només seran auxiliables en cas de disposar d’explotació ramadera activa certificada pel CCPAE seran auxiliables només en aquest cas
• La superfície màxima subvencionables de prats i pastures és de 0,83 ha/UBG.

Compromisos

BÀSICS 100%:
• Obtenir la certificació del CCPAE.

PRINCIPALS:
• Acreditar la formació amb el curs bàsic de la producció agroalimentària ecològica.
    o El termini màxim per a la realització i homologació de la formació serà el 31 de desembre de l’any de la convocatòria.
    o Quan la persona sol·licitant sigui una persona física, haurà de ser ella mateixa qui realitzi el curs de formació.
    o Quan sigui una persona jurídica, serà necessari que com a mínim un/a de els/as socis/as assumeixi el compromís. En aquest últim cas, alternativament, la persona jurídica podrà designar una persona treballadora de l’empresa per a assumir aquest compromís.
    o Queden exemptes d’acreditar la formació les persones sol·licitants que comptin a l’inici del compromís amb experiència en producció ecològica superior a 5 anys. Aquesta experiència s’acreditarà a través de la inscripció en el CCPAE.

Per a totes les actuacions:

• S’ha de mantenir, com a mínim, el 80% de la superfície i/o arnes acollits al compromís
subscrit inicialment, durant els anys següents del compromís plurianual adquirit.
• Poden realitzar-se canvis d’ubicació i de cultiu, sempre que es mantingui com a mínim la superfície compromesa inicialment.
• Les persones sol·licitants acollides a mesures de conversió poden percebre la prima de
manteniment una vegada finalitzat el període de conversió, durant els anys que restin per completar el període plurianual de compromisos adquirit.
• Cal declarar les superfícies de guaret ecològic que formen part de la rotació de cultius de l’explotació.

Els efectes dels incompliments de cada tipus de compromís s’estableixen a l’ordre de
convocatòria.

Incompatibilitats

AJUTS AGROAMBIENTALS:
• Ajut a l’agricultura ecològica del PDR 2014-2022
• Ajut a la ramaderia ecològica del PDR 2014-2022
• Actuació de pastures de la producció agrària ecològica amb l’ajut al benestar animal
• Ajut als conreus sostenibles
• Ajut a la protecció de l’avifauna en zones estepàries de la Xarxa Natura 2000
• Actuació de cultius inundats de l’ajut al manteniment i millora d’hàbitats en zones humides
• Ajut als sistemes alternatius a la lluita química
• Algunes de les actuacions previstes per a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses

ALTRES AJUTS:
• Mesures dels fons i programes operatius de les organitzacions de productors dels sector de fruites i hortalisses.

Quantia de l’ajut

S’estableixen les següents primes, i a partir d’un nombre determinat d’hectàrees s’aplicarà un percentatge de degressivitat per donar suport a les explotacions de mida petita i mitjana:

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

->  Índex d’ajuts