->  Índex d’ajuts

Ajut a la protecció de l’avifauna en zones estepàries de XN 2000

Actuacions subvencionables

• Gestió dels cereals.
• Gestió de superfícies lliures de sembra i/o guarets.
• Guarets sembrats amb alfals.

Requisits

• Sol·licitar l’actuació 1 i la 2 i/o la 3.
• Les explotacions agràries auxiliables són aquelles amb cereals d’hivern de secà dins de la zona ZEPA (zona d’especial protecció per a les aus) dels secans occidentals (Pla de l’Unilla, Secans de la Noguera, Secans de Mas de Melons-Alfés i Secans del Segrià i Utxesa) i/o dels secans orientals (Anglesola-Vilagrassa, Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Secans de Belianes-Preixana).
• La superfície auxiliable de les tres actuacions és aquella situada en les ZEPAs indicades.
• La superfície lliure de sembra i/o guaret (inclòs el guaret sembrat), ha de ser com a mínim d’un 10% de la superfície de cereal acollida a l’actuació de gestió de cereals.
• Les superfícies mínimes són:
   – Superfície de cereal d’hivern: 2 ha
   – Superfície lliure de sembra i/o guaret (inclòs el guaret sembrat): 0,5 ha

Compromisos

1.ACTUACIÓ GESTIÓ DELS CEREALS

Bàsics 50%
• Efectuar la collita del cereal a partir del:
   – 1 de juny en les ZEPAs “Secans de Mas de Melons-Alfés” i “Secans del Segrià i Utxesa”.
   – 15 de juny en les ZEPAs “Pla de l’Unilla” i “Secans de la Noguera”.
   – 22 de juny en les ZEPAs “Secans de Belianes-Preixana”, “Plans de Sió”, “AnglesolaVilagrassa” i Bellmunt-Almenara”.
• Mantenir el rostoll del cereal fins a l’1 de setembre, excepte en superfícies dins dels perímetres de protecció prioritària d’incendis.

Principals
• Es permet realitzar un únic tractament insecticida en el mateix recinte, durant el període de 5 anys. En l’aplicació d’aquests productes es tindrà en compte les fases SPe 5, SPe 6 i SPe7 sobre protecció de les aus.
• Es permet realitzar un únic tractament fungicida en el mateix recinte, durant el període de 5 anys. En l’aplicació d’aquests productes es tindrà en compte les fases SPe 5, SPe 6 i SPe7 sobre protecció de les aus.
• Es permet realitzar un màxim de dos tractaments herbicides anuals en el mateix recinte
i es tindran en compte les fases SPe 5, SPe 6 i SPe7. La resta de les operacions en el desherbat es realitzaran de forma mecànica.
• No es permet la pastura dels rostolls de cereal des de la sega fins el 15 de juliol en tots els secans orientals i des de la sega fins l’1 de setembre en els secans occidentals.

2.ACTUACIÓ DE GESTIÓ DE SUPERFÍCIES LLIURES DE SEMBRA I/O GUARET

Bàsics 50%
• No es permet cap tractament fitosanitari, herbicida, aplicació de fertilitzants o qualsevol tractament químic.
• No es permet cap tractament mecànic o treball agrícola, a excepció de la sega i el llaurat de l’1 de setembre al 15 d’abril en els secans occidentals i del 15 d’agost fins l’1 d’abril en els secans orientals.

Principals
• Les superfícies hauran de tenir un mínim de coberta herbàcia durant el període en el que no es permetin els tractaments mecànics.
• Realitzar anualment com a mínim una operació de sega, de llaurat o de pastura, respectant les dates establertes en els compromisos.
• Es permet canviar anualment d’ubicació, a partir de l’1 de setembre.
• No es permet la pastura entre el 15 d’abril i el 15 de juliol en els secans orientals i entre el 15 d’abril i l’1 de setembre en els secans occidentals.

3.ACTUACIÓ DE GUARET SEMBRAT AMB ALFALS

Bàsic 100%
• Realitzar el primer any de sol·licitud de la superfície, una sembra d’alfals amb una dosi mínima de 20 kg/ha.

Principals
• Realitzar anualment com a mínim una operació de picadora o de sega (exceptuant l’any de la sembra de l’alfals), respectant les dates establertes en la resta dels compromisos.
• Es permet canviar d’ubicació després de 5 anys agrícoles seguits. En el cas de mala implantació de l’alfals i prèvia visita tècnica, es permetrà aixecar el guaret sembrat als tres anys, tenint en compte que s’ha de mantenir la superfície de guaret sembrat compromesa inicialment, ja sigui en una ubicació o altra.
• No es permet cap mena de tractament fitosanitaris o herbicides, aplicació de fertilitzants, a excepció del moment de la sembra de l’alfals, quan es podrà aplicar només un tractament herbicida pre-sembra per afavorir la implantació de l’alfals. 
• No es permet cap tractament mecànic o treball agrícola, a excepció del picat o sega, i retirada de l’alfals de l’1 de setembre al 15 d’abril en secans occidentals i del 15 d’agost a l’1 d’abril en els orientals.
• No es permet el pasturatge.

Per a totes les actuacions:
• S’ha de mantenir, com a mínim, un 80% de la superfície acollida al compromís subscrit inicialment, durant els anys següents del compromís plurianual adquirit. Poden realitzar-se canvis d’ubicació i de cultiu, sempre que es mantingui almenys la superfície compromesa inicialment.
• Els efectes dels incompliments de cada tipus de compromís s’estableixen a l’ordre de convocatòria i a la fitxa de conceptes generals dels Ajuts a la Sostenibilitat.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb:

• Ajut de producció agrària ecològica.
• Ajut a la millora d’hàbitats esteparis en XN2000 del PDR 2014-2022.
• Ajut a la ramaderia ecològica del PDR 2014-2022
• Ajut a l’agricultura ecològica del PDR 2014-2022
• Les mesures compensatòries al regadiu del canal Segarra-Garrigues.
• Actuació de guaret llavorat amb alfals és incompatible amb la pràctica de terres de cultiu de l’ecorègim espais de biodiversitat en terres de cultiu herbacis i cultius permanents.

Quantia de l’ajut

S’estableix un percentatge d’ajut del 100%, si bé, a partir d’un determinat número d’hectàrees s’aplicarà un sistema de degressivitat. S’estableixen les següents primes:

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts