Ajut a la protecció de l’avifauna en zones estepàries de XN2000 (PEPAC 2023-2027)

REQUISITS

• Titulars d’explotacions agràries:
   – amb cereals d’hivern de secà
   – dins de la zona ZEPA dels secans occidentals (Pla de l’Unilla, Secans de la Noguera, Secans de Masde Melons-Alfés i Secans del Segrià i Utxesa) i/o dels secans orientals (Anglesola-Vilagrassa, BellmuntAlmenara, Plans de Sió i Secans de Belianes-Preixana).
• La superfície auxiliable és aquella situada en les ZEPAs indicades.

Sol·licitar:
1) Gestió de cereal + (2) Gestió de superfície lliure de sembra i/o guarets i/o 3) Guaret sembrat amb alfals
Nota: (2) i/o (3): Almenys ha de ser el 10% de la superfície de cereal acollida a la mesura.

Superfície mínima:
 – Gestió de cereals i superfície lliure de sembra ZEPA de la Plana Agrícola de XN 2000. Mínim 2 ha de cereals d‘hivern (amb inclusió de la seva superfície lliure de sembra corresponent, que és d’un 10% mínim)
   – Gestió de guarets: Aixecament de guarets a partir de l’1 de setembre. Mínim de 0,5 ha

Actuació 1: Gestió de cereals

Compromisos BÀSICS 50%
• Efectuar la collita del cereal a partir d’una data determinada segons el secà:
-1 de juny en les ZEPAs “Secans de Mas de Melons-Alfés” i “Secans del Segrià i Utxesa”. -15 de juny en les ZEPAs “Pla de l’Unilla” i “Secans de la Noguera”. 
-22 de juny en les ZEPAs “Secans de Belianes-Preixana”, “Plans de Sió”, “Anglesola-Vilagrassa” i Bellmunt-Almenara”.

• Mantenir el rostoll del cereal fins a l’1 de setembre

Compromisos PRINCIPALS:
Es permet realitzar,
• un únic tractament insecticida en el mateix recinte, durant el període de 5 anys.
• un únic tractament fungicida en el mateix recinte, durant el període de 5 anys.
• un màxim de dos tractaments herbicides anuals en el mateix recinte. La resta de les operacions en el desherbatge es realitzaran de manera mecànica.

NO es permet el pasturatge dels rostolls de cereal des de la sega fins al 15 de juliol en tots els secans orientals i des de la sega fins a l’1 de setembre en els secans occidentals.

ACTUACIÓ 2: Gestió de superfícies lliures de sembra i/o guarets

Diferents tipus de cobertes són vàlides però… SÒL NU, NO.

COMPROMISOS BÀSICS 50%:
• NO es permet cap tractament:
   – amb fitosanitaris, herbicides, aplicació de fertilitzants o qualsevol tractament químic.
   – mecànic o treball agrícola, a excepció de la sega i el llaurat de l’1 de setembre al 15 d’abril en els secans occidentals i del 15 d’agost a l’1 d’abril en els secans orientals.

COMPROMISOS PRINCIPALS:
• Tenir un mínim de coberta herbàcia durant el període en el qual no es permeten elstractaments mecànics.
• Realitzar anualment almenys una operació de sega, de llaurat o de pasturatge, respectant les dates establertes en la resta de compromisos.
• Es permet canviar anualment d’ubicació, a partir de l’1 de setembre.
• NO es permet el pasturatge entre el 15 d’abril i el 15 de juliol en tots els secans orientals i entre el 15 d’abril i l’1 de setembre en els secans occidentals.

ACTUACIÓ 3: Guaret sembrat amb alfals

COMPROMISOS BÀSICS 100%:
• Sembra d’alfals el primer any de sol·licitud amb una dosis mínima de 20 kg/ha.

COMPROMISOS PRINCIPALS:
• Realitzar anualment almenys una operació de picat o sega (exceptuant l’any de la implantació), respectant les dates establertes en la resta de compromisos.
• Es permet canviar d’ubicació després de cinc anys agrícoles seguits (excepcions en cas de mala implantació de l’alfals).
• En cas de mala implantació de l’alfals, es permetrà aixecar el guaret sembrat als tres anys, tenint en compte que s’ha de mantenir la superfície de guaret sembrat compromesa inicialment, ja sigui en la mateixa ubicació o en una altra

NO es permet:
• Cap tractament amb fitosanitaris o herbicides, aplicació de fertilitzants (a excepció del moment de la sembra de l’alfals, en què es podrà aplicar un sol tractamet herbicida pre-sembra).
• Cap tractament mecànic o treball agrícola (a excepció del picat o sega i retirada de l’alfals en determinades dates segons els secans).
• El pasturatge.

INCOMPATIBILITATS

AJUTS AGROAMBIENTALS:
• Producció agrària ecològica
• Millora dels hàbitats esteparis de XN2000 del PDR 14-22
• Agricultura ecològica PDR 14-22
• Ramaderia ecològica PDR 14-22

PRÀCTIQUES ECORÈGIMS:
• Pràctica de terres de cultiu inclosa a l’eco règim d’espais de biodiversitat en terres de cultiu herbàcies i cultius permanents.

ALTRES AJUTS:
• Mesures compensatòries al regadiu del canal Segarra-Garrigues

PRIMES

• Gestió de cereals – secà occidental: 60 €/Ha; secà oriental: 66€/Ha.
• Gestió de superfícies lliures de sembra i/o guarets – secà occidental: 249€/Ha; secà oriental: 308€/Ha.
• Guaret sembrat amb alfals – secà occidental: 267 €/Ha; secà oriental: 327€/Ha.
• Degressivitat: <60 ha (100%), 60-120 ha (60%), >120 ha (30%).

-> Anar a l’ Índex d’ajuts