-> Índex d’ajuts

Ajut a les terres de cultiu que facin sembra directa i rotació (ecorègim P4)

L’objectiu d’aquest ecorègim és augmentar l’absorció de carboni d’aquestes superfícies mitjançant l’eliminació dels treballs del sòl i el manteniment d’una coberta vegetal tot l’any.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE. Models de quadern de camp.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P4

•Les condicions específiques (%) s’han de complir de forma independent per al conjunt de terres de secà, conjunt de terres de secà-humit i conjunt de terres de regadiu que s’acollin a l’ecorègim dins d’una mateixa explotació.

La sembra directa s’haurà de fer, com a mínim, en  el 40% de la superfície total que s’aculli a aquest ecorègim.

En aquest 40%:

No es podrà llaurar en tot l’any agronòmic, ni  pel cultiu principal ni pel cultiu secundari, si en fa.
• S’haurà de fer la sembra directa sobre els rostolls i mantenir-los sobre el terreny.
• S’haurà de sembrar un cultiu diferent al de l’any anterior (fer rotació) excepte les espècies plurianuals quan no sigui l’any d’implantació. No comptabilitzaran com a cultiu diferent les lleguminoses seguides de guaret. Si existeix un cultiu secundari en el mateix any que el cultiu principal, aquest es considerarà a efectes de rotació.
• En regadiu: s’haurà d’anotar al quadern/QiE  l’aportació de nutrients, matèria orgànica, els nutrients de l’aigua de reg i el Pla d’adobat.

QUANTIA DE L’AJUT

• No cal disposar de drets.
• L‘ajut serà diferent en funció que les terres estiguin en secà, secà-humit (frescals) o regadiu.
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC secà –>47,67 €/ha;
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC secà humit (>400 mm) –> 85,72 €/ha;
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC regadiu –> 151,99 €/ha;

• Complement addicional de 25 €/ha per aquesta pràctica en anys consecutius sobre la mateixa superfície. Cal marcar-ho a la DUN.

• Degressivitat: en cas de manca de dotació financera, reducció de l’import/ha per les ha que superin el llindarde 70 Ha en terres de cultiu de secà, 30 ha en TC secà-humit i 25 Ha en TC de regadiu. El complement de 25 €/ha en sembra directa no té degressivitat.

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts