-> Índex d’ajuts

Ajut al benestar animal

Objectiu

• Oferir una major qualitat de l’aire a respirar, més espai i més recursos d’enriquiment, fet que redueix l’estrès i el patiment dels animals.

Persones beneficiàries

• Titulars d’explotacions porcines

Categories subvencionables

• Porcí mares: truja amb garrins fins a 6 kg
• Porcí de transició: garrins de 6 a 20 kg
• Porcí d’engreix: engreix de 20 a 100 kg

El període de compromís d’aquest ajut és d’un any.

Requisits

• Disposar de mesuradors de nivells de NH i CO₂ a les naus on estiguin ubicades les categories sol·licitades.
• Disposar d’un cens mínim per categoria de 5 UBG.
• Queden excloses de l’ajut les explotacions en règim d’autorització ambiental (annex I) segons la Llei 20/2009, del 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Compromisos

Excloent
• Els animals de les categories sol·licitades hauran de disposar d’un 25% de superfície de sòl lliure per sobre dels mínims obligatoris segons normativa vigent.

Bàsic
• A les naus on s’ubiquin les categories sol·licitades s’hauran de controlar els nivells de NH i CO₂, mantenir-los per sota de 2.000 ppm (CO₂) i 20 ppm (NH ) i posar aquestes dades a la disposició de l’Administració quan aquesta ho requereixi.

Principal
• Facilitar material d’enriquiment de categoria òptim. Segons la Recomanació (EU) 2016/336 aquest material ha de ser: palla, fenc, ensitjat, miscanthus o tubercles.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb:

• Actuació de pastures de l’ajut de producció agrària ecològica.
• Ramaderia ecològica PDR 2014-2022.

Quantia de l’ajut

• S’estableixen les següents primes, amb un percentatge de degressivitat segons la mida de l’explotació per donar suport a les explotacions de mida petita i mitjana:

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts