-> Índex d’ajuts

Ajut al manteniment i millora d’hàbitats en zones humides

Objectius

 Ajut per a l‘establiment d’un sistema de gestió d’arrossars amb un elevat grau de sostenibilitat i ajut per a preservar les closes.

Actuacions subvencionables:
• Conreus inundats (arròs)
• Manteniment de prats i pastures inundables (closes)
• Recuperació de prats i pastures inundables (closes)
• Recuperació de closes amb presència de joncs ( ) i/o canyís ( )

Requisits

CONREUS INUNDATS
• Superfície mínima d’arròs de 0,5 ha.
• Es podran beneficiar les superfícies situades en els següents municipis:
    – Al Delta de l’Ebre: l’Ampolla, Deltebre, l’Aldea, Camarles, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa i Roquetes.
    – Als Aiguamolls de l’Empordà i Montgrí, Illes Medes i Baix Ter: Pau, Palau-saverdera, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Pedret i Marçà, l’Escala, Roses, l’Armentera, Peralada, Pals, Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d’Empordà i Riumors.
• Queden excloses les superfícies que en el període anterior hagin rebut l’ajut de recuperació i/o conservació de pastures inundables.

PASTURES INUNDABLES (CLOSES)
• Superfície mínima de pastures inundables d’1 ha.
• Es podran beneficiar les superfícies situades en els següents municipis:
Pau, Palau-saverdera, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Pedret i Marçà, l’Escala, Roses, l’Armentera, Peralada, Pals, Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d’Empordà i Riumors.
•La superfície auxiliable ha de ser identificada com a pastura inundable a mantenir o a recuperar per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, tret que ja s’hagués identificat com a tal en l’anterior PDR.
•Només es poden acollir a l’ajut de recuperació de recintes amb presència de joncs i/o canyís, els recintes situats dins de la Reserva Integral del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Compromisos

ACTUACIÓ DE CONREUS INUNDATS (ARRÒS)

Principals:
• Realitzar els tractaments contra el Chilo suppressalis mitjançant tractaments obligatoris de captura massiva o confusió sexual.

• Del primer d’octubre a l’últim de març, el control de males herbes es realitzarà de manera mecànica. En la superfície acollida a l’ajut, on es detecti l’espècie Butomus umbellatus el control de les males herbes ha de garantir la conservació d’aquesta espècie protegida, d’acord amb les indicacions que estableixi la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

ACTUACIÓ DE MANTENIMENT DE PRATS i PASTURES INUNDABLES (CLOSES)

Bàsics 50%
• No es permet l’ús d’agroquímics com a plaguicides, insecticides i herbicides.
• No es permet l’aixecament del prat o pastura ni llaurar la seva superfície.

Principals
• Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres dies seguits, com a mínim una vegada a l’any, amb la finalitat de disminuir la salinitat del sòl per l’efecte de dissolució de les sals. Per això, s’ha de mantenir en bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com una altura suficient dels marges per assegurar la correcta inundació del recinte.
• Realitzar com a mínim una sega anual, amb la finalitat de compatibilitzar l’obtenció d’un farratge nutritiu i digestible per als animals amb el foment de la biodiversitat de flora i fauna i el control de plantes no pròpies dels tancats com el jonc (Juncus acutus) o el canyís (Phragmites australis).
•Realitzar una vegada en el període de cinc anys una sega sense aprofitament farratger finalitzada la maduració de les gramínies per afavorir la regeneració natural del prat.

•Realitzar com a mínim una ressembra en el període de cinc anys per a la millora de la biodiversitat amb tècniques manuals o de sembra directa, amb alguna/es de les espècies pròpies següents: Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, Festuca arundinacea, Gaudinia fragilis, Geranium dissectum, Lathyrus pratensis, Linum bienne, Lychnis flos-cuculi, Orchis laxiflora, Poa trivialis, Trifolium pratense i/o Trifolium squamosum.

•Evitar la proliferació d’arbustos i arbres en el prat.
•En el cas que hi hagi aprofitament ramader i a fi d’evitar el sobrepastoreig, s’ha de mantenir el 100% de coberta vegetal. No es permet l’entrada d’animals en la pastura quan el sòl estigui saturat.

ACTUACIÓ DE RECUPERACIÓ DE PRATS I PASTURES INUNDABLES (CLOSES)

Bàsics 100%

•En el primer any s’ha de realitzar la preparació del terreny i sembra de pratenses
autòctones amb alguna/es de les espècies pròpies següents: Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, Festuca arundinacea, Gaudinia fragilis, Geranium dissectum, Lathyrus pratensis, Linum bienne, Lychnis flos- cuculi, Orchis laxiflora, Poa trivialis, Trifolium pratense i/o Trifolium squamosum.

Bàsics 50%
• No es permet l’ús d’agroquímics com a plaguicides, insecticides i herbicides.
• No es permet l’aixecament del prat o pastura amb posterioritat a la seva implantació.

Principals
•Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres dies seguits, com a mínim una vegada a l’any, amb la finalitat de disminuir la salinitat del sòl per l’efecte de dissolució de les sals. Per a això s’ha de mantenir en bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com una altura suficient dels marges per assegurar la correcta inundació del recinte.
• Realitzar com a mínim una sega anual, amb la finalitat de compatibilitzar l’obtenció d’un farratge nutritiu i digestible per als animals amb el foment de la biodiversitat de flora i fauna i el control de plantes no pròpies dels tancats com el jonc ( Juncus acutus) o el canyís (Phragmites australis ).
• Realitzar una vegada en el període de cinc anys una sega sense aprofitament farratger finalitzada la maduració de les gramínies per afavorir la regeneració natural del prat.
• Realitzar com a mínim una ressembra en el període de cinc anys per a la millora de la biodiversitat amb tècniques manuals o de sembra directa. La ressembra es realitzarà amb les espècies que es detallen a l’actuació de manteniment.
• Evitar la proliferació d’arbustos i arbres en el prat.
• En el cas que hi hagi aprofitament ramader i a fi d’evitar el sobrepastoreig, s’ha de mantenir el 100% de coberta vegetal. No es permet l’entrada d’animals en la pastura quan el sòl estigui saturat.

ACTUACIÓ DE RECUPERACIÓ DE CLOSES AMB PRESÈNCIA DE JONCS I/O CANYÍS
Bàsics 50%
• Realitzar com a mínim un desbrossament anual del recinte.
• No es permet l’ús d’agroquímics com a plaguicides, insecticides i herbicides.
Principals
• Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres dies seguits, com a mínim una vegada a l’any, amb la finalitat de disminuir la salinitat del sòl per l’efecte de dissolució de les sals. Per a això s’ha de mantenir en bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com una altura suficient dels marges per a assegurar la correcta inundació del recinte.
• Evitar la proliferació d’arbustos i arbres en el prat.
Per a totes les actuacions:
• S’ha de mantenir, com a mínim, el 80% de la superfície acollida al compromís subscrit inicialment, durant els anys següents del compromís plurianual adquirit.
• Per a les actuacions de closes, cal tenir en compte que a partir de 2023 ja no existeix el producte “closes” a la DUN. Per tant, per sol·licitar les actuacions de closes s’ha de declarar el producte “pastures permanents” (062) per l’actuació de manteniment i el producte “pastures de menys de cinc anys” (063) per recuperació.
Els efectes dels incompliments de cada tipus de compromís s’estableixen a l’ordre de convocatòria i a la fitxa de conceptes generals dels Ajuts a la Sostenibilitat

Incompatibilitats.

L’actuació d’arròs és incompatible amb:

• Ajut a l’agricultura ecològica PDR 2014-2022.
• Ajut a la ramaderia ecològica PDR 2014-2022.
• Ajut als conreus sostenibles.
• Ajut a la producció agrària ecològica.

Les actuacions de closes (manteniment, recuperació i recuperació amb joncs i/o canyís) són incompatibles amb:

• Ajut a les pastures sostenibles.
• La pràctica de sega sostenible inclosa a l’ecorègim d’augment de la capacitat d’embornal de carboni i millora de la biodiversitat a les superfícies de pastures mediterrànies, i la mateixa pràctica de l’ecorègim de pastures humides.

Quantia de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts