-> Índex d’ajuts

Ajut al pasturatge extensiu (ecorègim P1)

L’objectiu d’aquest ecorègim és augmentar l’absorció de carboni, disminuir el risc d’incendi i evitar un infra o sobrepastureig.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE. Models de quadern de camp
• No s’aplicaran penalitzacions a la campanya 2023.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P1

• No cal disposar de drets per cobrar aquest ecorègim.
S’ha de ser titular d’explotacions de boví, oví, cabrum que figurin inscrites al Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA) amb el tipus “Producció i Reproducció”, amb classificació zootècnica de “reproducció per a producció de carn”, “reproducció per a producció de llet” o “reproducció per a producció mixta”, i de “reproducció per a carn” o “reproducció mixta” per l’equí. També pot pasturar el porcí extensiu classificat com “extensiu” o “mixte”.

Aprofitament a dent amb animals propis mínim 90 dies/any. S’han de pasturar totes les hectàrees acollides, però no necessàriament cadascuna d’elles  s’han de pasturar 90 dies.
Complir una càrrega ramadera mínima i màxima:
      – Pastura humida: mín 0,4 UBM/ha i màx 2 UBM/ha.
      – Pastura mediterrània: mín 0,2 UBM/ha i màx 1,2 UBM/ha.

• En el cas d’explotacions ramaderes que tinguin parcel·les de pastura situades a una distància superior a 10 km de la instal·lació ramadera principal, els beneficiaris hauran de registrar al quadern d’explotació les dates d’inici i fi de la realització de l’activitat de pastura. Les parcel·les a una distància inferior a 10 km poden ser considerades com un grup de parcel·les. L’anotació s’haurà de fer en un termini màxim d’un mes de finalització del període de pastoreig.

La càrrega ramadera es calcula sobre les hectàrees declarades admissibles (superfície neta després d’aplicar el coeficient d’admissibilitat de pastures) de pastures permanents (PS, PR, PA) i/o pastures de menys de 5 anys (TA) de la sol·licitud.

La relació de UBM/cap és la següent:

Cal garantir que hi hagi aprofitament ramader real a TOTES les superfícies de pastura amb ANIMALS PROPIS.

QUANTIA DE L’AJUT

– Pasturatge extensiu en pastures humides –> 62,16 €/ha.
– Pasturatge extensiu en pastures mediterrànies –> 40,96 €/ha.

Degressivitat: en cas de manca de dotació financera,  l’import per hectàrea es reduirà per les superfícies que superin el llindar de 95 Ha (en el cas de pastures mediterrànies) o 65 Ha (en el cas de pastures humides).

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts