> Índex d’ajuts

Ajut als conreus llenyosos que deixin cobertes vegetals espontànies o sembrades entre fileres (ecorègim P6)

L’objectiu d’aquest ecorègim es millorar la gestió i sostenibilitat de les superfícies entre arbres de cultius llenyosos, a través de l’augment del contingut de carboni del sòl, de la millora de la seva estructura, de la disminució dels gasos d’efecte hivernacle, així com de la reducció de l’erosió i la desertificació, mitjançant l’establiment de cobertes vegetals.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE. Models de quadern de camp

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P6

• Compromís anual d’establir o mantenir sobre el terreny una coberta vegetal espontània o sembrada durant tot l’any, ja sigui viva o resseca, de forma que el sòl no estigui nu en cap moment de l’any.

La coberta vegetal ha d’estar viva entre l’1 de novembre i  el 28 de febrer.
• S’haurà de mantenir amb mitjans mecànics (fer sega mecànica o desbrossament) i dipositar sobre el terreny les restes de la sega/desbrossament com si fos un “mulching“. Aquest mulching ha de cobrir l’espai inicial ocupat per la coberta, de forma que no estigui nu en cap època de l’any. En terrenys d’elevada pendent, o en casos que hi hagi moltes dificultats per l’orografia, es podrà realitzar pasturatge per tal de mantenir la coberta.
No es poden aplicar herbicides ni fitosanitaris al centre entre fileres on estigui la coberta herbàcia.
• La coberta ocuparà almenys un 40% de l’amplada lliure de la projecció de copa (entre fileres), essent com a mínim de 0.5 metres (en camps amb pendent≥10%, s’haurà de deixar com a mínim 1,5 m o el màxim possible).

Per exemple: si la superfície lliure de projecció de la copa de l’arbre és de 5 metres, l’amplada que ha d’estar coberta de vegetació espontània o sembrada serà de 5×40% = 2 metres.

• Anotar al quadern/QiE la data d’implantació de la coberta, l’amplada de la coberta (m), i la projecció lliure de copa.

En el cas de cobertes sembrades es permet les labors superficials per adequar el terreny per la sembra. De forma excepcional, també es poden fer labors poc fondes de manteniment de cobertes. En cap cas s’ha de modificar l’estructura del sòl. El sòl no ha d’estar nu en cap moment de l’any.

QUANTIA DE L’AJUT

• No cal disposar de drets.
• L‘ajut serà diferent en funció del % de pendent del terreny:
   En terrenys plans (<5% ) –>61,07 €/ha;
   En terrenys de pendent mitjà (5-10%) –> 113,95 €/ha;
   En terrenys d’elevat pendent (>10%) –> 165,17 €/ha;
• Complement addicional de 25 €/ha per aquesta pràctica en anys consecutius sobre la mateixa superfície. Cal marcar-ho a la DUN.
• Degressivitat: en cas de manca de dotació financera, reducció de l’import/ha per les ha que superin el llindar de 15 Ha. El complement de 25 €/ha no té degressivitat.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

>Ajut als conreus llenyosos que deixin restes de poda entre fileres (ecorègim P7)

 


+ INFO: Anna Gil – Tf. 938771668 – info@agro90.com