-> Índex d’ajuts

Ajut associat per a l’engreix de vedells a l’explotació de naixement

L’objectiu d’aquest ajut és garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquestes explotacions i del seu model productiu.

És per a agricultors actius titulars d’explotacions extensives i semiextensives que engreixen vedells a l’explotació de naixement de l’animal i als engreixadors comunitaris gestionats per ells. Es concedeix per animal elegible i any.

(Si es realitza l’engreix de vedells a l’explotació de naixemen,t però les explotacions de les quals és titular el productor estan classificades amb el sistema de producció intensiu, aquest haurà de sol·licitar l’ajut d’engreix sostenible de vedells).

REQUISITS GENERALS

• L’animal ha de complir amb els requisits d’identificació i registre establerts a la normativa sectorial.
• Cap animal pot percebre més d’un ajut associat.
• L’explotació a la qual pertanyen els animals ha de complir amb els requisits establerts a la normativa sobre registre general d’explotacions ramaderes.
• Els beneficiaris de l’ajut han de mantenir la titularitat de les explotacions on es trobin els animals durant les dates d’elegibilitat dels animals i en tot cas fins a la data final del termini de modificació de la DUN.
• El beneficiari ha de ser agricultor actiu.

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES EXPLOTACIONS

• Les explotacions on es troben els animals han d’estar inscrites a GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) amb el tipus d’explotació “Producció i reproducció” i classificació zootècnica:
   – Reproducció per a la producció de carn
   – Reproducció per a la producció de llet
   – Reproducció per a la producció mixta
Aquestes explotacions han d’estar classificades a GTR amb un sistema productiu “extensiu” o “semi-extensiu” a data final del termini de modificació de la DUN.

REQUISITS ESPECÍFICS D’ENGREIXADORS COMUNITARIS

• En el cas d’engreixador comunitari, ha d’estar classificat com a engreix i serà la darrera explotació on es trobin els animals abans de sortir cap a escorxador o exportació.
• S’haurà d’acreditar:
   – Que siguin socis de l’engreixador comunitari.
   – Que l’objectiu sigui l’engreix dels vedells nascuts a les explotacions de vaques dels seus socis.
   – Que els socis tinguin vaques que estiguin a explotacions amb classificació i sistema productiu requerit per l’ajut i hagin sol·licitat ajuts associats a la ramaderia extensiva de boví de carn i/o per a la producció sostenible de llet de vaca.

REQUISITS ESPECÍFICS DELS ANIMALS

• Animals inscrits al GTR.
• Edat: Entre 6 i 24 mesos. Engreixats un mínim de 90 dies.
Sacrificats en escorxador o exportats entre l’01 d’octubre de l’any anterior i el 30 de setembre de l’any en curs.
• Si abans del sacrifici o l’exportació estan a una explotació intermèdia (registrada a GTR com a operador comercial o centre de concentració) com a màxim 15 dies també es poden considerar.
• Com a mínim ha de tenir 3 animals engreixats amb destinació a escorxador o exportació al període de l’01 d’octubre de 2022 al 30de setembre de 2023

QUANTIA DE L’AJUT

• Mínim: 21.17 €/cap; Màxim: 43.48 €/cap

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts