-> Índex d’ajuts

Ajut associat per a l’engreix sostenible de vedells

L’objectiu d’aquest ajut és garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquestes explotacions.
Aquest ajut es sol·licitarà en el cas que s’engreixin vedells no nascuts a l’explotació del productor i/o quan s’engreixin vedells que hagin nascut a l’explotació del productor però no disposa del sistema de producció requerit per a l‘ajut d’engreix a l’explotació de naixement.
Es concedeix per animal elegible i any.

REQUISITS GENERALS

• L’animal ha de complir amb els requisits d’identificació i registre establerts a la normativa sectorial.
• Cap animal pot percebre més d’un ajut associat.
• L’explotació a la qual pertanyen els animals ha de complir amb els requisits establerts a la normativa sobre registre general d’explotacions ramaderes.
• Els beneficiaris de l’ajut han de mantenir la titularitat de les explotacions on es trobin els animals fins a la data final del termini de modificació de la DUN.
• El beneficiari ha de ser agricultor actiu.

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES EXPLOTACIONS

• Les explotacions on hauran d’ubicar-se els animals elegibles hauran d’estar inscrites en el Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA) amb el tipus d’explotació Producció i reproducció i classificació zootècnica d’Engreix.

• Aquesta serà la darrera explotació on es localitzin els animals abans del seu destí a escorxador, exportació o explotació intermèdia (tractants o  centres de concentració amb destí final escorxador/exportació durant un màxim 15 dies).

REQUISITS ESPECÍFICS DELS ANIMALS

• Es consideren animals elegibles :
   1. Bovins entre 6 i 24 mesos d’edat inscrits al GTR.
   2. Engreixats durant un període mínim de 90 dies a l’explotació del beneficiari.
   3. Sacrificats en escorxador o exportats entre l’1 d’octubre de de l’any anterior a la sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud.

• Per tenir dret a l’ajut cal que s’hagin engreixat en el període anterior un mínim de 3 animals per sol·licitant.

QUANTIA DE L’AJUT

•Aquest ajut es concedirà per un màxim de 1.417 animals a cada sol·licitant i campanya.
• Els imports unitaris per Tram són:
   – Primers 600 vedells (import complert): màxim 76,09 €/cap; mínim 13,02 €/cap.
   – De 601 a 1417 (50% de l’import complert): màxim 21,74 €/cap; mínim 6,51 €/cap.

-> Anar a l’ Índex d’ajuts