-> Índex d’ajuts

Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semi extensiva d’oví i cabrum sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles

L’objectiu d’aquest ajut és garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquestes explotacions i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva. És per a agricultors actius titulars d’explotacions d’oví i cabrum dedicats a la producció de llet i es concedeix per animal elegible i any.

REQUISITS GENERALS

• L’animal ha de complir amb els requisits d’identificació i registre establerts a la normativa sectorial.
• Els beneficiaris de l’ajut han de mantenir la titularitat de les explotacions on es trobin els animals fins a la data final del termini de modificació de la DUN.
• El beneficiari ha de ser agricultor actiu.
• Els ajuts es concediran per animal elegible i any.
• En el cas de joves ramaders i de nous ramaders que comencin la seva activitat i que sigui la primera vegada que sol·liciten algun dels ajuts associats a la ramaderia, els animals amb dret a cobrar seran els elegibles presents a l’explotació a data fi de modificació de la sol·licitud única.
Si poden ser beneficiaris d’aquest ajut els sol·licitants que hagin declarat hectàrees (ha) subvencionables de terres de cultiu o cultius permanents sobre les que hagin de realitzar l’activitat de pasturatge en superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles, o els que declarin aquest aprofitament en les hectàrees (ha) declarades per un altre titular i tinguin un acord per escrit amb el titular.
No podran ser beneficiaris d’aquest ajut els sol·licitants que hagin declarat més de 2 ha de pastures permanents ni aquells que les seves pastures permanents puguin suposar més del 3% del total d’hectàrees declarades a la sol·licitud única declarada.
Aquest ajut es compatible amb l’ ajut associat per a la producció sostenible de llet d’ovella i de cabra i l’ajut associat per a la ramaderia extensiva i semi extensiva d’oví i cabrum de carn.

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES EXPLOTACIONS

• Les explotacions hauran d’estar inscrites a GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) amb el tipus d’explotació “Producció i reproducció” i classificació zootècnica de Reproducció per a la producció de carn, de llet o mixta.
• Nombre d’animals subvencionables per explotació serà del resultat de multiplicar les hectàrees subvencionables sobre les que es pastura per una càrrega ramadera d’ 1,2 UGM/ha. Per a la conversió de UGM a femelles elegibles s’emprarà el factor de 0.1 UGM/cap.
• Declaració de les superfícies pasturables.

Supòsit A
Si les parcel·les de cereals, guarets o d’horta formen part de la seva explotació, i realitza la producció i a la vegada té previst que pasturin el seu ramat d’oví cabrum caldrà que en la declaració DUN indiqui:
-Línies de declaració de les parcel·les amb el producte que ha sembrat/plantat.
-Línies de declaració de les parcel·les on pastura el ramat amb el producte “Subproductes pasturables”.
Les línies quedaran duplicades i no hi haurà cap problema en la validació de la seva declaració.

Supòsit B
Si les parcel·les de cereals, guarets o d’horta NO formen part de la seva explotació, i té previst que pasturin el seu ramat d’oví cabrum caldrà que en la declaració DUN indiqui:
– Línies de declaració de les parcel·les on pastura el ramat amb el producte “Subproductes pasturables”
Aportar una justificació de l’autorització per l’aprofitament (contracte arrendament…. ) presentar mitjançant DUN.

QUANTIA DE L’AJUT

– Mínim: 12,80 €/cap; Màxim: 30,23 €/cap

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts

-> Anar a l’ Índex d’ajuts