-> Índex d’ajuts

Ajut associat a la producció sostenible de proteïnes d’origen vegetal. Pla proteic.

L’objectiu d’aquest ajut directe és contribuir a la millora de la qualitat del sòl, entre altres. No és necessari disposar de cap dret de l’ABRS.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Agricultors actius que facin la DUN.

TIPUS D’AJUTS

a) Ajut a la producció de llegums de les especies de cigró, llentia i mongeta seca.
b) Ajut a la producció de la resta de lleguminoses.
c) Ajut a la producció de llavor certificada de llegums de les especies de cigró, llentia i mongeta seca.
d) Ajut a la producció de llavor certificada de la resta de lleguminoses.

REQUISITS

• Titular d’una explotació amb hectàrees elegibles de terra de cultiu en la que es cultivi alguna de les següents lleguminoses:

Mongetera (Phaseolus vulgaris L., garrafons Phaseolus lunatus L.), fesolet (Vigna unguiculata [L.] Walp.), mongetera vermella Phaseolus coccineus L.), cigronera (Cicer arietinum L.), llentia (Lens sculenta Moench, Lens culinaris Medik), pesolera (Pisum sativum L.), favera (Vicia faba L.), llobí (Lupinus albus L.), llobí groc (Lupinus luteus L.), llobí bord (Lupinus angustifolius L.), veça (Vicia sativa L.), garlanda pilosa (Vicia villosa Roth), erb (Vicia ervilia (L.) Willd.), Vicia monanthos Desf., guixó (Lathyrus cicera L.), guixera (Lathyrus sativus L.), fenigrec (Trigonella foenum-graecum L.), moreu (Vicia narbonensis L.), alfals (Medicago sativa L.), trepadella (Onobrychis viciifolia Scop.), enclova (Hedysarum coronarium L.), Crotalaria juncea L.), soia (Glycine max (L.) Merrill.), cacauet (Arachis hypogaea L.) i Vicia pannonica L..

• S’admetran barreges amb gramínies sempre i quan les lleguminoses siguin les predominants.
Varietats del Catàleg comú de varietats d’espècies de plantes agrícoles de la Unió Europea, del Registre de varietats comercials o varietats autoritzades.
Pràctiques habituals del conreu fins a assolir l’estat fenològic següent:
    – Lleguminoses per a gra: fins a l’estat de maduresa lletosa del gra.
    -Lleguminoses per a aprofitament farratger anual: fins a l’inici de la floració.
    -Lleguminoses farratgeres plurianuals: Durant tot l’any, excepte l’any de sembra i d’aixecament del cultiu, que es duran a terme d’acord amb les pràctiques tradicionals a la zona.
    -Lleguminoses per a la producció de llavor certificada: fins a la maduresa fisiològica de la llavor.
Permès l’aprofitament ramader directament sobre el terreny, sempre que sigui compatible amb l’espècie i el cultiu es mantingui fins a inici de floració.
• Queda exclosa la utilització com adobat en verd.
Gestió sostenible d’inputs d’acord amb la normativa sobre nutrició sostenible en els sòls agraris.
• Per la superfície sol·licitada d’alfals en regadiu, segons cada cas, cal complir:
   – Ser titular d’una o varies explotacions ramaderes, amb codi REGA i amb càrrega ramadera acord a la superfície sol·licitada.
   – Disposar de contracte(s) amb empreses deshidratadora de farratges dins de la UE. L’agricultor aportarà una declaració responsable en què la producció serà destinada al mercat comunitari.
   – Disposar d’un compromís d’entrega si és membre d’una figura associativa que elabori alimentació pel bestiar.
   – Disposar de contracte(s) de subministraments amb explotacions o agrupacions de la UE.
   – Disposar de contracte(s) amb fabricants d’alimentació animal de la UE.
   – Identificar les parcel·les d’alfals en aquests contractes i/o en el compromís d’entrega.
   – Incloure a la DUN una estimació de la producció d’alfals, pel qual es sol·licita l’ajut.

QUANTIA DE L’AJUT

• Producció de llegums (cigró, llentia i mongeta seca) – Import mínim: 40 €/Ha; Import màxim: 120 €/Ha.
• Producció resta lleguminoses – Import mínim: 30 €/Ha; Import màxim: 120 €/Ha.
• Producció llavor certificada de llegums (cigró, llentia i mongeta seca) – Import mínim: 40 €/Ha; Import màxim: 120 €/Ha.
• Producció llavor certificada resta de lleguminoses – Import mínim: 30 €/Ha; Import màxim: 120 €/Ha.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts