->  Índex d’ajuts

Ajut associat a la ramaderia extensiva de boví de carn

L’objectiu d’aquest ajut és garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquestes explotacions i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva.

És per a agricultors actius titulars d’explotacions extensives de boví de carn del tipus producció i reproducció o pastura i es concedeix per animal elegible i any.

REQUISITS GENERALS

Agricultors actius que facin la DUN.
• L’animal ha de complir amb els requisits d’identificació i registre establerts a la normativa sectorial.
• Cap animal pot percebre més d’un ajut associat.
• Els beneficiaris de l’ajut han de mantenir la titularitat de les explotacions on es trobin els animals fins a la data final del termini de modificació de la DUN.

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES EXPLOTACIONS

• Les explotacions han d’estar inscrites a GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) amb el tipus d’explotació “Producció i reproducció” i classificació zootècnica: Reproducció per a la producció de carnReproducció per a la producció mixta  o Reposició.
• Aquestes explotacions han d’estar classificades a GTR amb un sistema productiu “extensiu” o “semi-extensiu” a data final del termini de modificació de la DUN.
• En el cas que l’ explotació disposi de declaracions de lliuraments o vendes directes de llet al sistema d’informació làctia INFOLAC s’haurà de determinar el nombre de vaques de carn que poden tenir dret a l’ajut. Per a aquest càlcul, es tindrà en compte la llet lliurada entre l’1d’octubre de l’any anterior a la sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de la sol·licitud i la llet declarada corresponent a la venda directa de l’any anterior a la sol·licitud i el rendiment lleter mig establert (6.500 Kg). En cas que el productor acrediti un rendiment lleter diferent s’utilitzarà per a aquest càlcul.

REQUISITS ESPECÍFICS DELS ANIMALS

Femelles bovines de morfotip càrnic o procedir d’encreuaments d’aquests (han de ser diferents als relacionats a l’Annex XXIII del RD 1048/2022) i han de formar part d’un ramat destinat a la cria de vedells per a la producció de carn.
Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German, Red – Lithuanian Red, Ayrshire, Armoricaine, Bretonne pie noire, Frisona, Groninger Blaarkop, Guernsey, Jersey, Malkeborthorn, Reggiana, Valdostana Nera, Itäsuomenkarja, Länsisuomenkarja i Pohjoissuomenkarja.
• Animals inscrits en al GTR.
Han d’haver parit als últims 20 mesos previs al 30 d’abril de l’any de la sol·licitud i constar aquest naixement a GTR. Per tant, per a aquesta campanya 2023 el part s’ha d’haver produït entre l’1/09/2021 i el 30/04/2023, ambdós inclosos.
• També es poden considerar elegibles les braves ( les femelles que no hagin parit amb una edat entre 8 i 36 mesos a data 1 degener de la sol·licitud). Però el nombre de braves elegibles no serà superior al 15% de les vaques elegibles.
• Han d’estar presents a l’explotació durant 3 dates : 01/01/Cª, data intermèdia a determinar i 30/04/Cª.
• En el cas de joves ramaders i nous de ramaders que comencin la seva activitat i que sigui la primera vegada que sol·liciten algun dels ajuts associats a la ramaderia, els animals amb dret a cobrament seran els presents a l’explotació el 30 d’abril de l’any de la campanya que compleixin la resta de requisits d’admissibilitat (edat, aptitud, morfotip, inscripció al registre…)
• Per poder tenir dret al complement addicional per pertinença a raça autòctona, a més dels requisits anteriors, han d’estar inscrites al llibre genealògic corresponent a data 1 de gener de l’any de la sol·licitud, d’acord amb el Sistema Nacional d’Informació de Races (ARCA) i l’associació reconeguda oficialment per a la gestió del llibre. 

QUANTIA DE L’AJUT

• Mínim: 67.36 €/cap; Màxim: 304.38 €/cap
• Mínim Raça Autòctona: 74.10 €/cap; Màxim: 334.82 €/cap.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

->  Índex d’ajuts