-> Índex d’ajuts

Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semi extensiva d’oví i cabrum de carn

L’objectiu d’aquest ajut és garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquestes explotacions i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva.

És per a agricultors actius titulars d’explotacions d’oví i cabrum dedicats a la cria de xais i cabrits i es concedeix per animal elegible i any.

REQUISITS GENERALS

• Les femelles elegibles seran aquelles mantingudes com a reproductores d’acord amb la declaració censal obligatòria a 01/01 de l’any natural de la sol·licitud

• L’animal ha de complir amb els requisits d’identificació i registre establerts a la normativa sectorial.
• Cap animal pot percebre més d’un ajut associat.
• L’explotació a la qual pertanyen els animals ha de complir amb els requisits establerts a la normativa sobre registre general d’explotacions ramaderes.
• Els beneficiaris de l’ajut han de mantenir la titularitat de les explotacions on es trobin els animals fins a la data final del termini de modificació de la DUN.
• El beneficiari ha de ser agricultor actiu.

• En el cas de joves ramaders i de ramaders que comencin la seva activitat i que sigui la primera vegada que sol·liciten algun dels ajuts associats a la ramaderia: els animals amb dret a cobrar seran els elegibles presents a l’explotació a data fi de modificació de la sol·licitud única.

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES EXPLOTACIONS

• Les explotacions hauran d’estar inscrites a GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) amb el tipus d’explotació “Producció i reproducció” i classificació zootècnica Reproducció per a la producció de carn o mixta.
• Hauran de tenir una producció mínima de moviments de sortida de l’explotació de 0,6 xais o cabrits/ femella elegible. En cas que l’explotació no arribi al llindar de 0,6 necessari, es podran ajustar els animals elegibles. Aquest ajustament s’establirà mitjançant la relació entre els xais o cabrits comercialitzats per l’explotació dins del termini establert i els xais o cabrits que necessaris per arribar al llindar de 0,6. En aquest cas, per realitzar l’ajustament, aquesta relació haurà de ser igual o superior al 50%.
• El període de moviments serà entre 01/06 (de l’any anterior a la sol·licitud) i el 31/05 (any de sol·licitud).
• Quan l’explotació compti amb lliuraments de llet o vendes directes a INFOLAC, per a determinar el nombre de caps amb dret aquest ajut associat , la pertinença dels animals al cens de femelles d’aptitud lletera o d’aptitud càrnica, s’establirà mitjançant la relació entre la quantitat de llet declarada entre el període compres entre 01/06/2022 (any anterior) i 31/05/2023 (any de la sol·licitud) o en el seu cas, les vendes directes declarades durant l’any natural anterior a la sol·licitud (2022) i el rendiment lleter mig establert pel territori estatal de 230 litres per l’oví de llet i de 380 litres pel cabrum de llet.

REQUISITS ESPECÍFICS DELS ANIMALS

• L’ajut es concedeix al titular que tingui un cens mínim de femelles elegibles:
>= 30 ovelles
>= 10 cabres
• Femelles reproductores d’oví i cabrum mantingudes com a reproductores d’acord amb la declaració censal obligatòria a 01 de gener de l’any natural de la sol·licitud.

QUANTIA DE L’AJUT

– Mínim: 12,80 €/cap; Màxim: 42,46 €/cap

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts

-> Anar a l’ Índex d’ajuts