>Índex d’ajuts

Ajut als conreus llenyosos que deixin restes de poda entre fileres (ecorègim P7)

L’objectiu d’aquest ecorègim es millorar la gestió i sostenibilitat de les superfícies entre arbres de cultius llenyosos, a través de l’augment del contingut de carboni del sòl, de la millora de la seva estructura, de la disminució dels gasos d’efecte hivernacle, així com de la reducció de l’erosió i la desertificació, mitjançant l’establiment de cobertes vegetals.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE. Models de quadern de camp

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P7

Triturar restes de poda i dipositar-les sobre el terreny, establint una coberta inerta de restes de poda com un “mulching” sobre el terra. L’agricultor haurà d’anotar al quadern la data d’establiment de la coberta inerta procedent de la trituració de restes de poda sobre el terreny, essent la data d’establiment abans de l’1 de març.
Està prohibit aplicar fitosanitaris sobre la superfície ocupada per la coberta inerta. Es permetrà de forma excepcional labors superficials poc fondes de manteniment sobre les cobertes, que no suposin en cap cas, la modificació de l’estructura del sòl ni la desaparició de la coberta en cap moment de l’any.

La coberta ocuparà almenys un 40% de l’amplada lliure de la projecció de copa (entre fileres), essent com a mínim de 0.5 metre (en camps amb pendent≥10%, s’haurà de deixar com a mínim 1,5 m o el màxim possible).

Per exemple: si la superfície lliure de projecció de la copa de l’arbre és de 5 metres, l’amplada que ha d’estar coberta de vegetació espontània o sembrada serà de 5×40% = 2 metres.

Obligat anotar al quadern/QiE la data del triturat i l’amplada de la coberta (m) i la projecció lliure de copa.
• No es farà aquesta pràctica quan s’identifiquin problemes de plagues sobre els cultius llenyosos.

QUANTIA DE L’AJUT

No cal disposar de drets.
• L‘ajut serà diferent en funció del % de pendent del terreny:
   En terrenys plans (<5% ) –>61,07 €/ha;
   En terrenys de pendent mitjà (5-10%) –> 113,95 €/ha;
   En terrenys d’elevat pendent (>10%) –> 165,17 €/ha;
Complement addicional de 25 €/ha per aquesta pràctica en anys consecutius sobre la mateixa superfície. Cal marcar-ho a la DUN.
Degressivitat: en cas de manca de dotació financera, reducció de l’import/ha per les ha que superin el llindar de 15 Ha. El complement de 25 €/ha no té degressivitat.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

> Ajut als conreus llenyosos que deixin cobertes vegetals espontànies o sembrades entre fileres (ecorègim P6)