Ajut associat per a l’engreix sostenible de vedells

L’objectiu d’aquest ajut és garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquestes explotacions.
Aquest ajut es sol·licitarà en el cas que s’engreixin vedells no nascuts a l’explotació del productor i/o quan s’engreixin vedells que hagin nascut a l’explotació del productor però no disposa del sistema de producció requerit per a l‘ajut d’engreix a l’explotació de naixement.
Es concedeix per animal elegible i any.

REQUISITS GENERALS

• L’animal ha de complir amb els requisits d’identificació i registre establerts a la normativa sectorial.
• Cap animal pot percebre més d’un ajut associat.
• L’explotació a la qual pertanyen els animals ha de complir amb els requisits establerts a la normativa sobre registre general d’explotacions ramaderes.
• Els beneficiaris de l’ajut han de mantenir la titularitat de les explotacions on es trobin els animals fins a la data final del termini de modificació de la DUN.
• El beneficiari ha de ser agricultor actiu.

REQUISITS ESPECÍFICS

• Agricultors actius titulars d’explotacions inscrites al Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA) de tipus “Producció i reproducció” de ramat vaquí amb classificació zootècnica de reproducció per a “reposició” o producció de llet o mixta, morfotip eminentment lacti, o tipus “pastura”.
• Declarar a INFOLAC: Lliuraments de llet durant 6 mesos entre 01/10 i 30/09 o, quantitat de llet venuda directament durant l’any anterior
• Vaques de 24 mesos o més a 30 d’abril de l’any de sol·licitud.
Animals presents a l’explotació en tres dates: 1 de gener, 30 d’abril (joves i nous) i data intermèdia a determinar.
• Animals identificats i registrats al GTR.

QUANTIA DE L’AJUT

Explotacions peninsulars
• Primeres 150 vaques: Mínim: 153 €/cap; Màxim: 173 €/cap.
• De 151 a 725 vaques: Mínim: 76 €/cap; Màxim: 86.50 €/cap.
• Més de 725 vaques: —

Explotacions de muntanya
• Primeres 150 vaques: Mínim: 176 €/cap; Màxim: 198.95 €/cap.
• De 151 a 725 vaques: Mínim: 88 €/cap; Màxim: 99.48 €/cap.
• Més de 725 vaques: —

-> Anar a l’ Índex d’ajuts