El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat els ajuts excepcionals d’adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna per als sectors de la poma i dels èquids (Resolució ACC/2776/2022, de 14 de setembre), a l’empara de l’Ordre ACC/199/2022, de 4 d’agost, atès que aquests sectors, no han pogut gaudir dels ajuts aprovats pel Reial decret 482/2022, de 7 de juny.

En cap cas s’haurà de presentar una sol·licitud d’ajut expressa, atès que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ja disposa de les dades (veure apartat 7.1 de les bases reguladores). No obstant això, aquest ajut requereix que tots els productors que vulguin optar a l’ajut hagin de presentar una DECLARACIÓ RESPONSABLE mitjançant l’aplicació DUN (tràmit 703). El termini per la presentació de la DECLARACIÓ RESPONSABLE (tràmit 703) que es farà mitjançant DUN, serà del 20 de setembre al 4 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos).

 Durant el termini de presentació de declaracions responsables, no tothom haurà de presentar documentació suplementària, només en els casos següents: 

  • En cas d’haver demanat i/o obtingut altres ajuts en aplicació del Marc Nacional Temporal o del Marc Temporal europeu Ucraïna, o ajuts relatius a les mateixes despeses subvencionables que hagin rebut de conformitat amb els reglaments de Mínims, reglament d’Exempció per categories, Marc Temporal relatiu a la COVID-19 o les ajudes que hagi pogut rebre destinades a reparar els perjudicis ocasionats per esdeveniments de caràcter temporal en aplicació de l’article 107, apartat 2, lletra b) del TFUE, presentar la declaració d’ajuts sol·licitats i/o obtinguts dels ajuts excepcionals d’adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna per als sectors de la poma i dels èquids (presentar el document A1191-DO1). 
  • Els productors de poma que no hagin presentat DUN a Catalunya de la superfície de poma ubicada a Catalunya, però sí que hagin presentat la sol·licitud única prevista en el Reial decret 1075/2014 en altres comunitats autònomes, han d’aportar la declaració.

Aquesta documentació s’aportarà mitjançant el mòdul de presentació de documentació de l’aplicació DUN. La documentació que es requereixi als sol·licitants, també s’aportarà per aquest mòdul.

Tota la documentació aportada, en l’apartat d’observacions caldria indicar el codi “703”.

Tots aquells sol·licitants que compleixin els requisits de les bases, i no hagin realitzat la declaració responsable (tràmit 703), se’ls farà un requeriment de documentació, i si passat el termini no presenten la declaració responsable a través del tràmit, es procedirà a fer una Resolució de desistiment. 

El pagament de l’ajut s’efectuarà abans del 31 de desembre de 2022.

En cas de voler presentar al·legacions o recursos, caldrà fer-ho per petició genèrica i fer referència a l’ajut.