Ajut per a joves agricultors/es

L’objectiu d’aquest ajut és la creació d’explotacions viables mitjançant la instal·lació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients en explotacions amb característiques tecnicoeconòmiques adequades.

Requisits en el moment de demanar l’ajut

1.- Tenir entre 18 i 40 anys (inclosos) en la data de sol·licitud.

2.- No ser titular de cap explotació agrària:

 • Ni com a persona física (no has d’estar donat d’alta d’autònoms/SS en cap epígraf agrari (excepte “serveis agraris”)*.
 • Ni com a persona jurídica o societat (no ser soci ni haver materialitzat l’aportació de capital en aquesta explotació)*.

*Excepció: es pot donar d’alta en el cas que es tingui un explotació molt petita i es compleixin aquestes 3 condicions:

– l’explotació tingui una Renda Unitària de Treball (RUT) que no superi el 20% de la Renda de Referència (RR) calculada segons rendes netes de la DUN,
– No ha d’haver obtingut en les seves declaracions fiscals uns ingressos agraris superiors al 20% de l’RR (la renda de referència al 2023 és de 32.570€, per tant, no ha d’haver tingut més de 6.514 €),
-I passi a ser titular d’una explotació agrària prioritària EAP

3.- Aportar, com a mínim, 0,5 UTA a l’explotació en la qual s’instal·la. Les UTA aportades a l’explotació són incompatibles amb altres ocupacions (si es treballa en algun altre lloc, es comprovarà que el contracte laboral no sigui de més de 20 hores setmanals o, si és superior, no s’excedeixin els 3 mesos anuals).

4.- Instal·lar-se en una explotació que sigui mínimament viable (RUT superior al 35% de la RR) però que tampoc ho sigui massa (RUT inferior al 120% de la RR).

Resolució de jove

Aproximadament al gener de l’any següent a demanar l’ajut sortirà la resolució de jove.

A partir d’aquesta data es té 9 mesos per iniciar el pla d’empresa: alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social per l’activitat agrària; l’aportació de capital social a la societat on es produeix la instal·lació, si s’escau; l’obtenció de la qualificació d’EAP per a explotacions existents amb RR<20%, si s’escau; la compra del capital territorial o el bestiar reproductor (quan es demana increment). La data que s’inicii el Pla d’empresa serà l’anomenada “Data d’establiment efectiu“.

El jove es pot donar d’alta abans de la resolució (corrent el risc que no sigui favorable) però sempre en data posterior a la sol·licitud de l’ajut.

Requisits als 18 mesos de la concessió de l’ajut

Si  la resolució és favorable, es té 18 mesos de la data de resolució per complir amb la definició d’agricultor actiu. En cas d’instal·lació en una societat, serà aquesta societat la que complirà el requisit.

Requisits als 24 mesos de la data d’establiment efectiu

L’execució final del pla d’empresa s’ha de realitzar en el termini de dos anys des de la data d’establiment efectiu, i es considera quan es completa el següent:

 • l’assoliment de la capacitació professional;
 • l’aportació de les UTA requerides (que es van dir en el pla d’empresa);
 • la condició d’agricultor actiu (AA);
 • la condició d’agricultor professional (AP);
 • l’assoliment de l’OTE (orientació tècnico-econòmica de l’explotació, és a dir, disposar de tot aquest terreny / nombre de caps que es va dir al pla d’empresa);
 • la viabilitat de l’explotació amb un valor de RUT igual o superior al 35% de la RR (segons la DUN);
 • l’obtenció de la qualificació d’EAP, si així ho vas considerar al pla d’empresa;
 • el manteniment dels increments aprovats en la resolució de concessió (veure més endavant);
 • i, quan s’escaigui, disposar de la comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva per a totes les activitats de l’explotació.

Resum de terminis

-Any en curs 2023: demanar ajut de jove durant el període DUN.
– Després de demanar l’ajut, si et convé, et pots donar d’alta a la SS o aportar capital a la societat (has de tenir % de participació igual o superior al majoritari). 
– Si es vol avançar temari, al setembre de 2023, es pot iniciar la formació.
-Al gener de 2024 l’any següent (aprox.) arriba la resolució de l’ajut. Si és favorable, es té fins a 9 mesos per iniciar el pla d’empresa (si no s’ha fet anteriorment).
– Al febrer-març de 2025 es fa la sol·licitud del primer pagament de l’ajut (50% atorgat).
-Al juny de 2025 s’ha de complir la condició d’agricultor actiu.
-Abans de 2 anys de la data d’inici del pla d’empresa has de tenir completat tot el pla d’empresa (màxima data al setembre de 2026, si apures els 9 mesos per iniciar el pla).
-Al febrer-març de 2027 es fa la sol·licitud del segon pagament de l’ajut (50% atorgat)

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut consisteix en una prima que comprèn dos conceptes: la prima base i els increments. La prima base és un import fix determinat per les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit per a la posada en funcionament d’una explotació agrícola. I els increments es defineixen en el pla d’empresa d’acord amb el grau de compromís de la persona jove amb l’activitat agrària. L’import total de l’ajut, prima base més complements, no pot superar els 70.000,00 euros.

-PRIMA BASE: 22.000 €

-INCREMENTS:

a) Quan la primera instal·lació es produeixi en una EAP que generi 1 UTA com a persona física o jurídica: +5.000 €
b) Quan la instal·lació es produeixi en una explotació situada, en més d’un 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: +5.000 €
c) Quan la instal·lació implica la contractació d’1 UTA de mà d’obra assalariada fixa: +10.000 €
d) Quan calgui l’adquisició de capital territorial perquè l’explotació on s’instal·la assoleixi 1 UTA o calgui l’adquisició d’animals reproductors, s’incrementarà la prima base en la graduació següent: 5.000,00 euros quan la despesa sigui de 5.000,00 fins a 20.000,00 euros; 10.000,00 euros per despesa superior a 20.000,00 euros i fins a 50.000,00 euros; 25.000,00 euros per despesa superior a 50.000,00 euros i fins a 80.000,00 euros, i 40.000,00 euros per despesa superior a 80.000,00 euros. 

Només es podran considerar a aquest efecte les adquisicions que puguin acreditar el següent:
      d.1) s’han dut a terme amb posterioritat a la sol·licitud d’ajut,
     d.2) no es realitzen entre familiars de primer i/o segon grau, i
     d.3) la instal·lació es realitza en explotació constituïda com a persona física.

La despesa a considerar en aquesta graduació serà exclusivament la necessària perquè l’explotació assoleixi el 35% de l’RR amb 1 UTA. Per acreditar la despesa, s’ha d’aportar l’escriptura de compra de superfícies o les factures de compra del pagament de bestiar als efectes de comprovar que el preu s’ajusta al de mercat. Quan les superfícies adquirides incloguin improductius, forestals o altres superfícies no productives, únicament es considerarà la superfície agrària útil (SAU) necessària. En aquests casos i quan calgui distingir en superfícies de cultius mixtos, caldrà aportar certificat d’un taxador independent competent en la matèria, acreditat degudament i inscrit en el registre oficial corresponent, on consti la SAU. Els pagaments derivats de pactes successoris de l’explotació familiar no generen aquest increment.

    d.4) Els animals reproductors són de les espècies següents: vaquí de carn i llet, oví, cabrum, gallines i altres aus reproductores, equins, conills i abelles per a la producció d’eixams.

Criteris de priorització

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris de priorització següents:

a) L’explotació on s’incorpora el/la jove té una viabilitat amb una RUT superior o igual al 50% de l’RR calculada amb la renda neta estàndard de l’annex 4 de l’Ordre que regula la DUN de la convocatòria en curs: 15 punts.
b) La persona jove aporta 1 UTA a l’explotació on s’instal·la com a persona física o jurídica: 15 punts.
c) Quan la instal·lació suposa la contractació d’1 UTA de mà d’obra assalariada fixa: 15 punts.
d) Realitzarà inversions per complir nous requisits imposats per normativa europea: 15 punts.
e) Instal·lació en una explotació que compleix els requisits d’EAP com a persona física o jurídica: 15 punts.
f) La beneficiària de l’ajut és dona: 5 punts.
g) El pla d’empresa preveu la implantació de producció agrària ecològica en més del 50% de les terres de conreu i/o el bestiar: 5 punts.
h) L’explotació és situada, en més d’un 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: 5 punts.
i) El pla d’empresa preveu actuacions que contribueixin directament a un ús més eficient de l’aigua o de l’energia, la implementació d’energies renovables, la reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle, les reduccions d’amoníac o el foment de la conservació i captura del carboni en el sector agrícola: 5 punts.
j) El pla d’empresa preveu realitzar inversions qualificades d’innovadores d’acord amb l’article 33: 5 punts.

A tots els efectes, els criteris de puntuació s’han de mantenir fins al moment de certificació de l’ajut en els dos trams de pagament.Mínim s’ha d’arribar a 10 punts.En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de prou pressupost per atendre-les totes, s’aplicarà com a criteri de desempat percentatge més alt de la RUT sobre l’RR modulada estàndard declarada a la diagnosi a l’execució final del pla d’empresa.

Sol·licituds i documentació

a) Aportar Pla d’empresa segons el model del DACC.
b) En cas que la persona sol·licitant s’integri en una explotació associativa o societària amb personalitat jurídica existent: compromís d’integració en aquesta explotació, o bé certificació expedida per l’òrgan corresponent de l’entitat on s’expressin el percentatge de capital social i la participació en els òrgans de govern de la societat en els quals la persona sol·licitant s’incorpora, juntament amb còpia dels estatuts o les normes per les quals es regeix l’entitat.

Acreditació de la capacitació professional

Per acreditar la capacitació professional, la persona jove ha d’haver realitzat la formació preceptiva per normativa necessària per al sector al qual s’incorpora, i ha de disposar d’una de les titulacions acadèmiques o certificats de professionalitat següents:

   a) Titulació universitària que habiliti per a la professió regulada d’enginyer agrònom, enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic forestal, enginyer de forests o veterinari.
   b) Tècnic superior en Gestió i organització d’empreses agropecuàries o en Paisatgisme i medi rural amb orientació en gestió d’empresa agropecuària.
   c) Certificats de professionalitat de Gestió de la producció agrícola i/o Gestió de la producció ramadera (segons el projecte d’instal·lació, caldrà un dels certificats o ambdós).

En cas de no disposar de la titulació o els certificats necessaris, o de no tenir la formació preceptiva per normativa, la persona jove haurà de completar un itinerari formatiu personalitzat que tindrà com a referència el perfil professional estàndard d’una persona empresària agrària del sector al qual s’incorpora.

Per establir l’itinerari formatiu, es tindrà en compte el nivell de formació previ de la persona jove i la seva experiència laboral; la determinació d’aquest itinerari i l’orientació de la persona jove durant el seu procés de formació serà a càrrec d’un/a tutor/a d’incorporació que pertanyi al Servei de Formació Agrària del DACC. La persona jove haurà de completar l’itinerari formatiu obligatori en el termini màxim de vint-i-quatre mesos comptats a partir de la data d’establiment efectiu.

Les activitats obligatòries de l’itinerari no podran superar les 400 h, de les quals 120 h correspondran, com a màxim, a formació en gestió empresarial. L’itinerari formatiu estàndard es personalitzarà d’acord amb la formació acadèmica prèvia, la formació contínua que hagi cursat el/la jove i estigui validada pel DACC, els certificats professionals de què disposi i l’experiència professional.

Justificació dins dels 9 mesos de la data de resolució

En el termini màxim de 9 mesos a comptar de la notificació de la resolució de concessió, caldrà disposar dels justificants del compliment dels requisits exigits en la resolució de l’ajut:

a) Còpia del certificat actualitzat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària segons el qual l’activitat agrària està donada d’alta de l’IAE o còpia de l’alta censal d’hisenda, si resulta impossible l’obtenció d’ofici d’aquesta informació.
b) Si la instal·lació és en forma de persona jurídica i es tracta d’una societat anònima o limitada, còpia dels estatuts amb les modificacions derivades de la instal·lació del/de la jove agricultor/a; si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques, es verificarà d’ofici. I, si es tracta d’una societat agrària de transformació (SAT), una societat civil particular (SCP) o una cooperativa, les actes dels òrgans de govern d’aquestes societats on s’especifiquen les modificacions derivades de la instal·lació del/de la jove; en cas de SAT, es verificarà d’ofici.
c) Alta a la Seguretat Social per l’activitat agrària, si resulta impossible l’obtenció d’ofici d’aquesta informació.
d) Sol·licitud de pagament del primer tram de l’ajut.
e) En el cas de formalitzar un préstec en el marc d’un conveni entre el DACC, l’Institut Català de Finances (ICF) i entitats adherides, s’ha d’adjuntar còpia de la pòlissa del préstec.
f) En el cas que el/la jove agricultor/a hagi obtingut l’increment per compra de terres i/o bestiar reproductor, cal aportar escriptura de compravenda per les terres i/o factures pel bestiar reproductor que acreditin l’increment corresponent.

Justificació dins dels 2 anys de la data d’establiment efectiu

a) Sol·licitud de pagament del segon tram de l’ajut.
b) Informe de vida laboral d’un codi de compte de cotització quan calgui acreditar tenir mà d’obra assalariada (UTA, creació de llocs de treball), si resulta impossible l’obtenció d’ofici d’aquesta informació.
c) IRPF per acreditar que s’ha assolit la condició d’AP, si resulta impossible l’obtenció d’ofici d’aquesta informació.
d) Per a totes les activitats de l’explotació, quan s’escaigui: comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva.