-> Anar a l’ Índex d’ajuts

Ajut a les terres de cultiu que facin rotació amb espècies millorants (ecorègim P3)

L’objectiu d’aquest ecorègim és millorar la gestió i sostenibilitat de les superfícies de terres de cultiu millora de l’estructura i característiques del sòl i la reducció d’emissions, a través d’una pràctica de rotació amb espècies millorants.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE. Models de quadern de camp

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P3

•Les condicions específiques (%) s’han de complir de forma independent per al conjunt de terres de secà, conjunt de terres de secà-humit i conjunt de terres de regadiu que s’acollin a l’ecorègim dins d’una mateixa explotació.

•S’ha de rotar com a mínim el 50% de la superfície de les terres de cultiu que s’acullen a l’ecorègim respecte als conreus de l’any anterior. Quan hi hagi un cultiu secundari dins del mateix any que el cultiu principal, aquest es considerarà a efectes de rotació. No comptabilitzen com a rotació aquelles terres sembrades de lleguminoses l’any anterior i que aquest any estan en guaret.
Nota: si un 25% o més de la superfície estan sembrades amb espècies plurianuals, el percentatge mínim de recintes que han de rotar serà del 25%.
• Com a mínim un 10 % de la superfície que s’acull ha d’estar sembrada amb espècies millorants (lleguminoses + no lleguminoses).
• Com a mínim un 5% de la superfície que s’acull ha d’estar sembrada amb espècies lleguminoses. Es permeten les lleguminoses que no arribin a producció per al seu adobat en verd.
• Com a màxim es pot deixar un 20% de guaret cada  any (en comarques amb pluviometria ≤ 400 mm pot arribar fins al 40%). Si es fa un guaret amb llavors en un 10% de les terres de cultiu, els límits de guaret poden incrementar-se en 10 punts percentuals. CRITERI DEROGAT A LA DUN 2024

Les espècies plurianuals seran subvencionables a efectes de percepció de l’ajut però no es tindran en compte en el còmput del percentatge de superfície que rota, excepte si s’implanten dins del mateix any que es fa la DUN.
En terres de regadiu: s’ha d’anotar al quadern/QiE l’aportació de nutrients, matèria orgànica i l’aigua de reg i Pla d’adobat.
No cal disposar de drets per al cobrament d’aquest ajut.
• En explotacions que tinguin menys de 10 Ha de terres de conreu declarades per al compliment de l’ecorègim: Es podrà fer rotació sense espècies millorants (ha de rotar mínim el 50% de les TC de tota la finca, demani o no ER, respecte l’any passat), o bé, diversificar amb 2 cultius i el principal <75%.

* DEFINICIÓ DE CULTIU:  cultius característics habituals més espècies de les famílies botàniques Brassicaceae, Solanaceae, Cucurbitacea i Vicia, els guarets i l’herba i altres farratges herbacis.

*DEFINICIÓ D’ESPÈCIES MILLORANTS I LLEGUMINOSES:
Clicar aquí

QUANTIA DE L’AJUT

• L’ajut serà diferent en funció que les terres estiguin en secà, secà-humit (frescals) o regadiu.
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC secà –>47,67 €/ha;
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC secà humit (>400 mm) –> 85,72 €/ha;
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC regadiu –> 151,99 €/ha;

Degressivitat: en cas de manca de dotació financera, reducció de l’import/ha per les ha que superin el llindarde 70 Ha en terres de cultiu de secà, 30 ha en TC secà-humit i 25 Ha en TC de regadiu. 

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts