-> Anar a l’ Índex d’ajuts

Ajut a les terres de cultiu que facin rotació amb espècies millorants (ecorègim P3)

L’objectiu d’aquest ecorègim és millorar la gestió i sostenibilitat de les superfícies de terres de cultiu millora de l’estructura i característiques del sòl i la reducció d’emissions, a través d’una pràctica de rotació amb espècies millorants.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE.
• No s’aplicaran penalitzacions a la campanya 2023.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P3

• S’ha de rotar com a mínim el 50% de la superfície de les terres de cultiu que s’acullen a l’ecorègim (si un 25% o més de la superfície estan sembrades amb espècies plurianuals, el percentatge que ha de rotar serà com a mínim del 25%).
Un 10 % de la superfície que s’acull ha d’estar sembrada amb espècies millorants (comptabilitzen també les lleguminoses).
• Un 5%  han de ser de lleguminoses.
Les lleguminoses NO han d’anar seguides de guaret en la rotació. Poden ser emprades com adob en verd sempre que hagin arribat a la fase de floració.
• Com a màxim es pot deixar un 20% de guaret cada  any (en comarques amb pluviometria ≤ 400 mm fins al 40%).
En explotacions que tinguin menys de 10 Ha de terres de conreu: Es podrà fer rotació sense espècies millorants, o bé, diversificar amb 2 cultius i el principal <75%.
En terres de regadiu: s’ha d’anotar al quadern/QiE l’aportació de nutrients, matèria orgànica i l’aigua de reg i Pla d’adobat.
No cal disposar de drets per al cobrament d’aquest ajut.

* DEFINICIÓ DE CULTIU:  cultius característics habituals més espècies de les famílies botàniques Brassicaceae, Solanaceae, Cucurbitacea i Vicia, els guarets i l’herba i altres farratges herbacis.

*DEFINICIÓ D’ESPÈCIES MILLORANTS:
Lleguminoses: pèsol, faves, tramús dolç, veça, erb, garrofes, guixera, fenigre, moreu, alfals, esparceta, blava, mongeta, fesol, cigró, llentia, trèvol , melilot groc, serradella.
Oleaginoses: gira-sol, colza, soja, camelina , càrtam.
Brassicàcies o crucíferes: rave, ruca, nap, nap farratge, rave farratg, mostassa blanca (Sinapis alba), mostassa marró, mostassa abissínia. S’admeten barreges d’espècies de lleguminoses recollides en la llista d’espècies millorants amb altres cultius herbacis sempre i quan les lleguminoses siguin el cultiu predominant de la barreja.

QUANTIA DE L’AJUT

No cal disposar de drets.
• L’ajut serà diferent en funció que les terres estiguin en secà, secà-humit (frescals) o regadiu.
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC secà –>47,67 €/ha;
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC secà humit (>400 mm) –> 85,72 €/ha;
   Rotació de cultius amb espècies millorants – TC regadiu –> 151,99 €/ha;

Degressivitat: en cas de manca de dotació financera, reducció de l’import/ha per les ha que superin el llindarde 70 Ha en terres de cultiu de secà, 30 ha en TC secà-humit i 25 Ha en TC de regadiu. 

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts