Avui ha sortit la RESOLUCIÓ ARP/905/2020, de 20 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2020 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02).

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

  1. Presentació de sol·licituds: a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC i fins a 15 dies a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, o les seves pròrrogues.
  2. Finalització de les actuacions: fins al 30 de setembre de 2021, inclòs.
  3. Justificació: fins al 15 d’octubre de 2021, inclòs.

Per a la justificació, caldrà presentar les factures originals i els comprovants de pagament corresponents.

Per a la certificació de l’ajut, caldrà haver passat l’avaluació inicial establerta en el procediment de revisió i aprovació dels instruments d’ordenació esmentat en el punt anterior.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a info@agro90.com.

Documents adjunts