Aquests ajuts s’emmarquen en la gestió forestal sostenible per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis i la restauració del potencial forestal de les zones afectades per catàstrofes naturals.

Part d’aquests ajuts es troben inclosos en el Programa de desenvolupament rural per al període 2014 a 2020 (PDR.cat20) dins de les mesures 04 d’inversió en actius físics i la 08 d’inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos. Concretament en les operacions 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, l’operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos i l’operació 08.03.01 (submesura 8.4) de restauració del potencial forestal.

Aquestes operacions donen resposta al focus àrea P4, de restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura, i al focus àrea 2A, corresponent a la competitivitat agrària i forestal, establerts en el PDR 2014-2020, i estan cofinançades pel fons FEADER de la Unió Europea. (PDR1420).

Va dirigit a persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals.
A associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia i inscrites en el registre corresponent.

  • Presentació de sol·licituds: del 21 de març al 20 d’abril del 2018.
  • Certificacions parcials no definitives: fins al 30 de novembre del 2018, inclòs.
  • Finalització d’actuacions: a la zona afectada per danys biòtics, en masses de pinastre o pi marítim (Pinus pinaster) fins al dia 28 de febrer del 2019, inclòs.
  • Per a la resta de conceptes i fusta seca i morta, fins al dia 31 de maig del 2019, inclòs.
  • Justificació de feines: fins al dia 15 de juliol de 2019, inclòs.

Actuacions subvencionables

  1. Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d’incendi forestal a l’Alt Empordà de l’any 2012 sobre masses de sureda cremada.
  2. Lleva de suro i pelagrí cremat per l’incendi a l’Alt Empordà de l’any 2012.
  3. Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) dels municipis que figuren en la declaració oficial de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, emesa el dia 2 de febrer de 2018.

 

Documents adjunts