Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ . Centre de la Propietat Forestal

Objecte

Convocar els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l’any 2018 corresponents a la creació d’agrupacions de productors forestals.

Beneficiaris

Agrupacions de productors forestals que presentin un mínim de 2.500 hectàrees, un mínim de 10 socis (directes o indirectes), la superfície a gestionar estigui en un terme municipal o contigus i els socis aportin la seva producció a l’agrupació i per tant siguin titulars, públics o privats, de terrenys forestals o no titulars que tinguin dret de gestió dels terrenys amb capacitat productiva.

S’hauran de constituir com a petita o mitjana empresa (pime) i hauran d’estar reconegudes d’acord amb el procediment que estableix el punt 4 d’aquesta operació

Les agrupacions que sol·licitin aquest ajut han de reunir els requisits que estableixen els apartats 2 i 5 de l’annex 7 de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, modificada per l’Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny, i obtenir prèviament el reconeixement com a agrupació de productors d’acord amb el procediment establert en l’apartat 4 de l’esmentat annex 7.

Despeses subvencionables

Les despeses adreçades a la consecució del pla empresarial presentat.

Requisits

Criteris generals que han de complir les agrupacions de productors forestals:

a) Han d’agrupar un mínim de 2.500 hectàrees.

b) L’agrupació ha d’estar integrada per un nombre mínim de 10 socis, directes o indirectes.

c) La superfície gestionada per l’agrupació ha de ser d’una comarca o contigua.

d) Els membres han d’aportar la seva producció a l’agrupació i, per tant, hauran de ser titulars, privats o públics, de terrenys forestals o no titulars que tinguin alguna cessió formal sobre la gestió dels terrenys amb capacitat productiva.

e) El producte forestal gestionat per l’agrupació objecte d’ajut ha de tenir el seu origen en la superfície forestal inclosa en el pla empresarial.

f) Han d’estar constituïts com a petita o mitjana empresa (pime).

g) Una agrupació no podrà ser subvencionada si entre el seus membres figura una persona inclosa en una altra agrupació també subvencionada, excepte en els casos en què es tracti de productes a comercialitzar diferents.

h) En el cas de creació d’una nova agrupació o organització de productors forestals, el pla empresarial per a cinc anys que ha d’acompanyar la sol·licitud de l’ajut haurà de detallar l’adaptació de la producció a les exigències del mercat; el rendiment dels productors que siguin membres de l’agrupació; la comercialització conjunta dels productes, inclosa la preparació per a la venda; la centralització de les vendes; l’establiment de normes comunes relatives a la informació sobre la producció i la seva disponibilitat, i d’altres activitats que puguin realitzar les agrupacions, com l’organització i el desenvolupament de processos innovadors. I haurà de garantir la viabilitat tècnica i econòmica de l’agrupació.

Característiques

Finalització i justificació de les actuacions: 15 de novembre de 2019, inclòs.

La justificació s’ha de realitzar durant l’any en curs i caldrà presentar la documentació corresponent per acreditar la producció comercialitzada durant el període del 15 de novembre de 2018 al 15 de novembre de 2019.

Dotació pressupostària

Un import total de 398.167,00 euros.

Quantia

L’ajut consistirà en una subvenció aplicable a la producció comercialitzada segons correspongui:

– En el cas d’agrupacions o organitzacions creades segons l’Ordre ARP/222/2015, per sol·licitar l’ajut de la convocatòria 2015, serà d’un 6% de la producció comercialitzada per l’agrupació durant l’any 2018, que correspon al quart any del pla empresarial.

– En el cas d’agrupacions o organitzacions creades segons l’Ordre ARP/222/2015 per sol·licitar l’ajut de la convocatòria 2016, serà d’un 8% de la producció comercialitzada per l’agrupació durant l’any 2018, que correspon al tercer any del pla empresarial.

– En el cas d’agrupacions o organitzacions creades segons l’Ordre ARP/222/2015 per sol·licitar l’ajut de la convocatòria 2017, serà d’un 9% de la producció comercialitzada per l’agrupació durant l’any 2018, que correspon al segon any del pla empresarial.

– En el cas de la creació d’una nova agrupació o organització, serà d’un 10% de la producció comercialitzada per l’agrupació durant l’any 2018, que correspon al primer any del pla empresarial (calculat com la mitjana de la producció comercialitzada per cada soci durant els 5 anys anteriors, excloent el valor més alt i el més baix).

L’import màxim en tots els casos és de 100.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió s’han de realitzar per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

Termini de presentació

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC fins al 5 d’octubre de 2018.

Normativa