-> Índex d’ajuts

Ajuts a les pastures sostenibles

Objectius

Ajut per a la realització de compromisos que fomentin la conservació de prats de dall. Els compromisos se centren en els treballs que garanteixin la conservació dels hàbitats, els aprofitaments ramaders i promoguin la biodiversitat.

Requisits

Les superfícies auxiliables per a l’ajut són els prats de dall definits com a formacions herbàcies seminaturals amb una gran diversitat florística de gramínies, lleguminoses i altres herbacis, i que la seva conservació està totalment relacionada amb l’activitat agrària. Per sol·licitar aquesta superfície a la DUN, caldrà que els recintes tinguin informat l’atribut d’altitud a SIGPAC.
Realitzar com a mínim una sega anual que podrà complementar-se amb l’aprofitament a dent amb animals de la pròpia explotació.
No són auxiliables les superfícies d’aprofitament en comú.
La superfície mínima per a poder acollir-se a l’ajut és de 0,5 ha.

Compromisos

BÀSICS 50%:
• Anualment, en un 20% de la superfície compromesa inicialment, no es podrà segar ni fer aprofitament a dent fins després de la maduració de les gramínies per tal d’afavorir la regeneració natural del prat. La realització d’aquesta actuació anualment sobre el 20% de la superfície, es pot substituir per la seva realització sobre el 100% de la superfície el primer any de compromís.
Conservar els marges perimetrals a fi de mantenir la connectivitat dels sistemes de pasturatge, mitjançant desbrossat mecànic, mantenint la vegetació arbustiva i/o arbòria
Quadern d’explotació: model de la web, mentre no hi hagi telemàtic.

PRINCIPALS:
• En cas que a més de la sega es realitzi aprofitament a dent, s’haurà de respectar una càrrega ramadera anual màxima de 1,2 UBG/ha.
   – Bovins > 2 anys: 1 UBG
   – Equins > 6 mesos: 1 UBG
   – Bovins entre 6 mesos i 2 anys: 0,6 UBG.
   – Bovins < 6 mesos: 0,4 UBG.
   – Ovelles i cabres (reproductors i reposició): 0,15 UBG.
* Boví i equí: cens mitjà (4 dates entre 1 gener i fi període de sol·licituds)
* Oví i cabrum: cens a 1 de gener (declaració obligatòria anual).

No es permet aplicar ni herbicides ni fungicides en els marges.
No es permet aixecar el prat.

Incompatibilitats

AMB AJUTS AGROAMBIENTALS:
– Pastures inundables de la intervenció de manteniment i millora d’hàbitats en zones humides i activitats agràries tradicionals que preserven la biodiversitat (closes Empordà).

AMB ECORÈGIMS:
– Pràctica d’illes o espais de biodiversitat a les zones humides de l’explotació inclosa a l’eco règim d’augment de la capacitat d’embornal de carboni i millora de la biodiversitat a les superfícies de pastures mediterrànies i a la de l’ecorègim de pastures humides.
– Pràctica de sega sostenible inclosa a l’eco règim d’augment de la capacitat d’embornal de carboni i millora de la biodiversitat a les superfícies de pastures mediterrànies i a la de l’ecorègim de pastures humides.

Quantia de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts