-> Índex d’ajuts

Ajuts als conreus sostenibles

Objectius

Ajut pels costos i lucre cessant de la realització de compromisos que fomentin els conreus sostenibles, amb certificació del CCPI o equivalent i increment de la fertilització orgànica.

Requisits

•La persona sol·licitant haurà d’estar inscrita o haver sol·licitat la inscripció al registre d’operadors de producció integrada (CCPI) o registre equivalent abans del 10 de juny de l’any de la convocatòria i complir amb les obligacions que estableix aquest registre.
•Disposar d’una superfície mínima on cal dur a terme l’actuació d’1 hectàrea per a tots els cultius excepte per als cultius hortícoles que serà de 0,5 hectàrees.
•Fer aportacions de fertilitzants nitrogenats orgànics, excepte el primer any en què no s’exigirà aquest requisit.
•En el cas de subrogació de superfícies, el canvi de titularitat s’ha de sol·licitar al registre del CCPI o equivalent abans del 10 de juny de l’any de la convocatòria.

Compromisos

BÀSICS 100%:
• Obtenir la certificació del CCPI o registre equivalent.

PRINCIPALS:
Com a mínim, anualment un 20% de les unitats fertilitzants de nitrogen que s’aporten ala superfície acollida a l’ajut, hauran de procedir de fertilitzants orgànics que aportin matèria orgànica al sòl. Per al càlcul del percentatge es tindran en compte únicament les parcel·les certificades. El 1r any no s’exigirà arribar a aquest percentatge.

S’entén per fertilitzants orgànics:
   – Les dejeccions ramaderes, tant sense tractar com tractades (compostatge, digestió anaeròbia, etc.).
   – Els fertilitzants comercials que contenen matèria orgànica: adobs orgànics, adobs òrgano-minerals i esmenes orgàniques, regulats pel RD 506/2013 o bé pel Regl. UE 2019/1009.
   – Residus orgànics que l’autoritat competent (Agència de Residus de Catalunya) determini que són aptes per ser aplicats en profit de l’agricultura

SECUNDARIS:
• La persona sol·licitant haurà d’acreditar formació en matèria de sostenibilitat.
• Al 2023: curs bàsic de Producció integrada (realització i homologació fins a 31 de desembre de l’any de la convocatòria).

Quan la persona sol·licitant sigui una persona física, haurà de ser ella mateixa qui realitzi el curs de formació.

Quan sigui una persona jurídica, serà necessari que com a mínim un/a de els/es socis/es assumeixi el compromís. En aquest últim cas, alternativament, la persona jurídica podrà designar una persona treballadora de l’empresa per assumir aquest compromís.

Per a totes les actuacions:

• S’ha de mantenir, com a mínim, un 80% de la superfície acollida al compromís subscrit inicialment, durant els anys següents del compromís plurianual adquirit.
• Poden realitzar-se canvis d’ubicació i de cultiu, sempre que es mantingui com a mínim la superfície compromesa inicialment.

Incompatibilitats

AMB AJUTS AGROAMBIENTALS:
– Intervenció de manteniment i millora d’hàbitats en zones humides per a la gestió dels arrossars.
– Intervenció de Producció Agrària Ecològica.
– Ajut a l‘Agricultura ecològica del PDR 14-22
– Ajut a la Ramaderia ecològica del PDR 14-22

ALTRES AJUTS:
-Mesures dels fons i programes operatius de les organitzacions de productors dels sector de fruites i hortalisses.

Quantia de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts