Aquests ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Noves ajudes
Explotacions que mantinguin vaques alletants
Explotacions de boví d’engreix
Explotacions de boví de llet
Explotacions d’oví
Explotacions de cabrum
Ajut associat als ramaders amb drets especials el 2014 i que no disposin d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament base.

 

Ajut associat als ramaders que mantinguin vaques alletants

Es concedirà una ajuda per animal elegible i any.

Animal elegible

 • Solament seran elegibles les vaques alletants que hagin parit en els 20 mesos previs a la data final de la sol·licitud anual de la DUN, que pertanyin a una raça càrnia o encreuament d’aquestes,  iformin part d’un ramat destinat a la cria de vedells per a la producció de carn i que es trobin presents en l’explotació en quatre dates de l’any de la sol·licitud ( 1 de gener, 30 d’abril i dos dates més dins d’aquest període).
 • També es podran escollir les braves amb un nombre no superior al 15 per cent de les vaques alletants elegibles, que es trobin presents en l’explotació en les mateixes quatre dates. S’entén per braves un animal d’una edat mínima de 8 mesos que no hagi parit.
 • L’explotació on es situïn els animals hauran d’estar inscrites en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) amb una classificació zootècnica de “reproducció per a la producció de carn” o “reproducció per a producció mixta”.

Import de l’ajuda
S’establirà anualment en funció dels animals elegibles en tot el territori nacional i del muntant global destinat per a aquesta ajuda. Màxim 400 €/ animal.

Ajut associat per les explotacions de boví d’engreix

Es concedirà una ajuda per animal elegible i any. Hi haurà 2 línies d’ajut:

 • Vedells engreixats a la mateixa explotació de naixement o en engreixadors comunitaris.
 • Vedells engreixats procedents d’altres explotacions.

Animal elegible

 • Bovins entre 6 i 24 mesos d’edat que hagin estat encebats durant un mínim de 3 mesos successius a l’any natural de la sol·licitud i que hagin sortit de l’explotació amb destinació al sacrifici o exportació.
 • S’estableix un mínim de 3 animals elegibles per explotació per percebre l’ajuda.
 • L’explotació on es situïn els animals hauran d’estar inscrites en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) amb una classificació zootècnica de “reproducció per a producció de carn”, “reproducció per a producció de llet”, “reproducció per a producció mixta” o “engreix” .

Import unitari:

S’establirà anualment en funció dels animals elegibles en tot el territori nacional i del muntant global destinat per a aquesta ajuda. Màxim 125€/animal. Els animals elegibles que hagin estat encebats en la mateixa explotació de naixement rebran un import complementari d’entorn del 20%.

NO poden optar els beneficiaris amb drets especials al 2014 i sense “ha” en sol·licitud de cada campanya.

Ajut associat per les explotacions de boví de llet

Es concedirà una ajuda per animal elegible i any. Hi haurà 4 línies d’ajut:

 • a les 75 primeres vaques en explotacions en zones de muntanya (ZM)
 • a les 75 primeres vaques en explotacions en zones diferents de les ZM
 • a les vaques diferents de les 75 primeres en explotacions ZM
 • a les vaques diferents de les 75 primeres en explotacions diferents a ZM

Animal elegible

 • Les vaques d’aptitud làctica de 24 mesos o més a data final de la sol·licitud, de raça frisona o encreuaments, i d’aquelles que l’autoritat competent determini, que es trobin presents en l’explotació en quatre dates de l’any de la sol·licitud ( 1 de gener, 30 d’abril i dos dates més dins d’aquest període).
 • L’explotació on se situïn els animals haurà d’estar inscrita en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) amb una classificació zootècnica de “reproducció per a la producció de llet” o “reproducció per a producció mixta” i haver realitzat lliuraments de llet a compradors o vendes directes almenys durant 6 mesos, entre 1 d’octubre de l’any anterior i 30 de setembre any sol·licitud.

Import de l’ajuda
S’establirà anualment en funció dels animals elegibles en tot el territori nacional i del muntant global destinat per a aquesta ajuda. Màxim 430 €/ animal.

NO poden optar els beneficiaris amb drets especials al 2014 i sense “ha” en sol·licitud de cada campanya.

Ajut associat les explotacions de cabrum

Es concedirà una ajuda per animal elegible i any. Hi haurà 2 línies d’ajut:

 • Explotacions en zona de muntanya.
 • Explotacions en la resta de territorin (no ZM).

Animal elegible

 • Femelles reproductores de l’espècie caprina  presents en l’explotació a 1 de gener de l’any de la sol·licitud (declaració censal obligatòria abnas de l’1 de març a l’oficina comarcal).
 • Explotació inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) amb una classificació zootècnica de “reproducció per a la producció de carn”, “reproducció per a la producció de llet” o “reproducció per a producció mixta”.
 • Tenir un llindar mínim de moviments de sortida de l’explotació d’almenys 0,4 cabrits per femella elegible i any o 100 litres llet/femella i any.
 • Per percebre l’ajuda serà necessari disposar d’un mínim de 10 animals elegibles per explotació.

Import unitari

En funció dels animals elegibles en tot el territori nacional i del muntant global destinat per a aquesta ajuda, s’establiran anualment dos imports unitaris, un per als animals situats en zona de muntanya i un altre import per a la resta. Màxim 30€/animal.

NO poden optar els beneficiaris amb drets especials al 2014 i sense “ha” en sol·licitud de cada campanya.

Ajut associat les explotacions d’oví

Es concedirà una ajuda per animal elegible i any.

Animal elegible

 • Femelles reproductores de l’espècie ovina presents en l’explotació a 1 de gener de l’any de la sol·licitud (declaració censal obligatòria abnas de l’1 de març a l’oficina comarcal).
 • Explotació inscrita en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) amb una classificació zootècnica de “reproducció per a la producció de carn”, “reproducció per a la producció de llet” o “reproducció per a producció mixta”.
 • Tenir un llindar mínim de moviments de sortida de l’explotació d’almenys 0,4 xais per femella elegible i any, o 60 litres llet/femella i any.
 • Per percebre l’ajuda serà necessari disposar d’un mínim de 30 animals elegibles per explotació.

Import unitari

En funció dels animals elegibles en tot el territori nacional i del muntant global destinat per a aquesta ajuda, s’establiran anualment dos imports unitaris, un per als animals situats en zona de muntanya i un altre import per a la resta. Màxim 60€/animal.

NO poden optar els beneficiaris amb drets especials al 2014 i sense “ha” en sol·licitud de cada campanya.

Ajuts associat per als ramaders que van mantenir drets especials al 2014 i NO tenen superfícies admissibles per activar els drets de pagament base

Exclosos titulars de drets especials que en 2014 també fossin titulars de drets normals i haguessin declarat en 2014 superfície ≥ 0,2 ha.

 Boví de llet:

 • Vaques aptitud làctia de 24 mesos o més a data final de sol·licitud.
 • Vaques a l’explotació en 4 dates: 1 gener, 30 abril i dos dates més …
 • Import unitari anual en funció dels animals elegibles totals. Màxim 210 €/animal.

 Boví d’engreix:

 • Bovins entre 6 i 24 mesos engreixats entre 1 octubre any anterior i 30 setembre any sol·licitud. Destí sacrifici o exportació.
 • 3 mesos mínim entre entrada i sortida de l’explotació.
 • Import unitari anual en funció dels animals elegibles totals. Màxim 112 €/animal.

Oví i cabrum:

 • Femelles reproductores registrades i identificades a 1 de gener de l’any de sol·licitud. Declaració censal obligatòria abans de l’1 març a l’oficina comarcal.
 • Import unitari anual en funció dels animals elegibles totals. Màxim 45 €/animal.