Ajut associat al conreu de l’arròs

 • Superfície mínima ajut per explotació: 0,5 ha regadiu.
 •  Data límit de sembra 30 de juny i cultiu fins a floració.
 • Llavor del catàleg de varietats de la Unió Europea o catàleg nacional dels EM.
 • Declaració d’existències abans del 15/10 i de collita abans del 15/11.
 •  Import unitari anual / ha en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 400 €/ha.

 

Ajut associat als conreus proteics (destinació alimentació animal)

 • Superfícies de regadiu (excep. alfals) i de secà (IRP > 2000 kg /ha).
 • Superfície mínima ajut per explotació: 0,5 regadiu i 1,0 secà.
 • Llavor del catàleg de varietats de la Unió Europea o catàleg nacional dels EM:
  • Proteaginoses: pèsols, faves, favons, tramussos dolços
  • Lleguminoses: veces, erbs, guixes, guixó, fenigrec, garlanda, algarroba herbàcia, favera borda, trepadella, sulla i alfals
  • Oleaginoses: gira-sol, colza, soia, camelina i càrtam.
 • Mantenir el conreu al terreny fins a l’estat fenològic:
  • Proteaginoses, lleguminoses gra i soia: fins estat de gra lletós
  • Proteaginoses i lleguminoses farratgeres anuals: fins inici de floració
  • Lleguminoses farratgeres plurianuals: tot l’any, excepte l’any de sembra i d’aixecament
  • Oleaginoses excepte soia: fins a quallat del gra
 • Sí a l’aprofitament directe pel bestiar sobre el terreny.
 • No es pot utilitzar com adob en verd.
 •  Disposar de comprovants de venda, o si autoconsum pròpia explotació, codi REGA amb espècies i dimensió adient
 • Import unitari anual en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 250 €/ha i en oleaginoses màxim 50 ha eleg./explotació.

 

Ajut associat als fruits de closca i garrofes

 • Superfície mínima: 0,1 ha/parcel·la i 0,5 ha /explotació, en secà o regadiu
 • Ametller i garrofer: exclusiu per superfícies de secà (SIGPAC)
 • Avellaner: secà i regadiu
 • Densitat mínima: – ametllers: 80 arbres/ha, – avellaners: 150 arbres/ha, – garrofers: 30 arbres/ha
 • Import unitari anual en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 105 €/ha

 

Ajut associat als llegums de qualitat (amb destinació consum humà)

 • Superfícies de cigrons, mongetes i llenties registrades o en tràmit a 1 de febrer de l’any de presentació de la sol·licitud en DOP i IGP, AE o marques de qualitat reconegudes (a Catalunya, actualment DOP Mongeta del Ganxet i AE).
 • Superfície mínima ajut per explotació: 0,5 ha regadiu o 1 ha secà.
 • Import unitari anual en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 400 €/ha

 

 Ajut associat al tomàquet per la indústria

 • Sembra mínima de 30.000 llavors o 20.000 plantes/ha.
 • Superfície mínima ajut per explotació: 0,5 ha regadiu o 1 ha secà.
 • Lliurament a indústria entre el 15/06 i el 15/11.
 • Contracte per a transformació anterior 15/02.
 • Import unitari anual en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 1016 €/ha