-> Índex d’ajuts

Ajuts a la conservació de recursos genètics ramaders

FAQs del Departament

Actuacions subvencionables

 • Ovella Aranesa
 • Ovella Ripollesa
 • Ovella Xisqueta
 • Ovella Maellana
 • Cabra Blanca de Rasquera
 • Cabra Pirinenca
 • Vaca de l’Albera
 • Vaca Bruna dels Pirineus
 • Vaca Pallaresa
 • Cavall Pirinenc
 • Ase Català

Requisits

• Els animals subvencionables són els reproductors de l’explotació inscrits al llibre genealògic corresponent que participin al programa de millora de la raça. La sol·licitud d’inscripció dels animals a l’associació ramadera corresponent s’ha d’efectuar abans del 10 de juny de l’any de convocatòria. Els animals subvencionables són els reproductors de l’explotació inscrits al llibre genealògic corresponent que participin al programa de millora de la raça i que estiguin presents al RER (Registre d’Explotacions Ramaderes) a 1 de gener de l’any de la convocatòria.

• Es consideren animals reproductors els que compleixen els requisits en el moment de la sol·licitud de l’ajut i, per tant, són objecte d’ajut els següents:

   -En boví: femelles de primer part o de més de 2 anys i sementals de més d’1 any.
   -En oví i cabrum: femelles i mascles de més d’1 any o que hagin parit.
   -En èquids: eugues i sementals de més de 36 mesos.

• L’admissibilitat de l’ajut de cada raça queda subjecta a què estigui inclosa dins del registre de races amenaçades. L’eliminació d’una raça del registre, per no considerar-se amenaçada, implicarà la impossibilitat de cobrar l’ajut per aquesta raça. Aquests possibles canvis no comportaran la reclamació dels imports ja concedits, ni la penalització per la no finalització de tot el període de  compromisos.

• El cens mínim d’animals reproductors és:
   -5 UBG bovins
   -5 UBG equins
   -3 UBG ovins
   -3 UBG caprins

Compromisos

 BÀSICS 50%:
• Els animals de raça autòctona acollits a l’ajut han de pasturar.

Per a totes les actuacions:
-Per al càlcul d’aquest ajut, la conversió d’animals a UBG és la següent:

   • Vaca de l’Albera, Vaca Bruna del Pirineu, Vaca Pallaresa, Cavall Pirinenc i Ase Català: 1 UBG
   • Ovella Aranesa, Ovella Ripollesa, Ovella Xisqueta, Ovella Maellana, Cabra Blanca de Rasquera i Cabra Pirinenca: 0,15 UBG

-Els canvis de titularitat d’explotació o altes s’han de realitzar abans de finalitzar el període de sol·licitud de l’ajut.
-En cas de joves o noves instal·lacions, les explotacions han de tenir cens abans de finalitzar el període de sol·licitud de l’ajut.
-Els efectes dels incompliments de cada tipus de compromís s’estableixen a l’ordre de convocatòria i a la fitxa de conceptes generals dels Ajuts a la Sostenibilitat.
-S’ha de mantenir, com a mínim, un 80% de les UBG al compromís subscrit inicialment, durant els anys següents del compromís plurianual adquirit.

Quantia de l’ajut

S’estableixen les següents primes, i a partir de 30 UBG s’aplicarà un percentatge de degressivitat per donar suport a les explotacions de mida petita i mitjana:

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts

s