Una de les línies del nou Pla de Desenvolupament Rural (PDR) és l’ajut agroambiental a la gestió de la fertilització, mitjançant el qual és que busca optimitzar les aportacions des del punt de vista agronòmic, mediambiental i també econòmic.

Entenent que es tracta d’un ajut interessant per tots aquells agricultors que cerquin una gestió sostenible i optimitzar l’ús de fertilitzants, us recordem que una condició per a rebre’l és que l’anàlisi inicial de sòl es faci abans de la sembra del cultiu.

Tenint en compte que moltes sol·licituds realitzades al 2015 seran denegades en no complir aquesta condició, cal no desaprofitar la propera convocatòria 2016 realitzant les analítiques abans de la implantació del cultiu, la qual cosa implica que per al cereal d’hivern els mostrejos s’haurien de realitzar durant aquest mes.

Us recordem que els imports d’aquest ajut són avantatjosos atès que cobreixen la totalitat del cost de les analítiques al llarg de les cinc anualitats (quatre en el cas de començar al 2016) i altres despeses que se’n deriven. Us detallem les quanties de l’ajut que es percep anualment en funció de l’actuació a què el sol·licitant s’aculli:

  €/ha i any
Analítiques del sòl (A): 16
Analítiques de nitrats al sòl (B1): 41 (16+25)
Analítiques de fertilitzants orgànics (B2): 48 (16+25+7)
Aplicació de dejeccions amb conductímetre (B3): 50,5 (16+25+2,5)
Aplicació de dejeccions ramaderes amb distribuïdors d’alta eficiència (B4) 65,5 (16

(A) Aquesta analítica completa només cal realitzar-la a inici i final de tot el programa i per a un mínim de tres hectàrees, de manera que el cost de les dues analítiques queda cobert amb escreix un cop cobrades totes les anualitats.

(B1) Cal realitzar aquesta analítica anualment per a un mínim de tres hectàrees.

(B2) Cal realitzar una analítica el primer any i una segona durant les dues anualitats següents per cada dotze hectàrees.

Trobareu més informació a Ajut agroambiental gestió de la fertilització.