Objectiu:

Desenvolupar les estratègies de desenvolupament local amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica mitjançant la creació, ampliació o millora d’empreses.

Eixos principals

 • Sector agroalimentari:  vi, oli, càrnic, fruita, làctics, cervesa, forn/pastisseria, agrobotiga, altres sectors agroalimentaris
 • No agroalimentari: turisme, oci, estètic, serveis tècnics, artesania, tèxtil, tallers o altres sectors no agroalimentaris.
 • Sector públic

Objecte dels ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local  i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació; a establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals; a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector en el sector empresarial, principalment en l’agroalimentari i el turístic.

Beneficiaris

beneficiaris-leader

Quantia dels ajuts per a projectes Privats

 • Imports mínims d’inversió:
  • Projectes privats: 12.000€
  • Projectes públics: 40.000€
 • Imports màxims d’inversió:
  • Projectes agroalimentaris de productes inclosos en l’Annex I: 250.000€
  • Projectes no   agroalimentaris   o   agroalimentaris  de  productes  no inclosos en l’Annex I: sense limitació.
 • Percentatges d’ajut:
  • Projectes privats: Mínim – 20%, Màxim – 40%
  • Projectes públics: Mínim – 60%, Màxim – 80%
 • Imports màxim d’ajut:
  • Projectes privats i públics: 100.000€
  • Import màxim d’ajut acumulat en 3 anys (el vigent i els dos anteriors): 200.000€.

Acumulació i incompatibilitats

 • Són compatibles amb d’altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit de l’apartat anterior.
 • Els ajuts Leader són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb els Fons estructurals, el Fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea i també amb qualsevol altre ajut obtingut dins d’altres operacions del PDR de Catalunya.
 • Màxim d’ajut acumulat amb altres ajuts compatibles concedits o pagats: 40% pels privats i 100% pels públics .

Criteris de selecció de projectes i elegibilitat

Criteris de selecció del grup —> Subvenció en règim de concurrència competitiva

 • Puntuar tots els expedients elegibles en base els criteris de selecció definits per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i descartar els que no arribin a la puntuació mínima.
 • Les prioritzacions especificades a la nostra estratègia de desenvolupament local són:
  • Prioritat de privats davant de públics.
  • Les microempreses davant de les petites i mitjanes empreses.
  • Lloc d’implantació del projecte.
  • Creació i consolidació de llocs de treball (joves, dones i col·lectius desfavorits).
  • La innovació del projecte i el valor afegit que pot generar.
  • Economia circular ambiental (reciclar, reutilitzar i reduir).
  • Utilització de recursos de proximitat (serveis o recursos propers i collaboracions amb d’altres empreses i/o entitats).
  • El Projecte és PILOT.

Aprovació

 • Per a què el projecte sigui subvencionable:
  • Les inversions han d’estar iniciades posteriors a la data de la visita de no inici d’obres.
  • Que realitzin inversions subvencionables d’un mínim de 000,00€ privats i 40.000,00€ públics.
  • El projecte subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat econòmica; No poden ser projectes fragmentats o en fases.
 • Despeses subvencionables:
  • L’obra civil i installacions (paleta, fuster, electricista, llauner, etc.), equipaments (mobles, equipament de la cuina, maquinària, etc.)
  • Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris tècnics (8%), entrades d’aigua i llum (30%), programes informàtics (30%) i les planes web (000,00€).
 • La manera d’acollir-s’hi és presentant una sollicitud d’ajut (model L1) i tota la documentació complementària que convingui, abans  del  termini  establert  a  les bases. Via telemàtica i en paper.
 • En el moment de presentar la sol·licitud no es podrà haver iniciat l’obra o inversió objecte de l’ajut. L’obra es podrà iniciar quan s’hagi passat a fer al visita de no inici.
 • Els projectes Privats haurà d’acreditar l’inici de la inversió/obres abans del dia 30/11/2016, en el cas de no presentar-ho s’entendrà que es renúncia a l’ajut.
 • Els projectes Públics hauran de presentar al GAL la licitació de l’obra abans del 30/11/2016, en el cas de no presentar-ho s’entendrà que es renúncia a l’ajut.
 • El termini de certificació que es donarà als beneficiaris serà el 30/06/2017.
 • És un ajut a fons perdut que es cobra una vegada certificat el projecte.

Modificació i pròrroga

 • Modificacions i pròrrogues s’han de sollicitar dos mesos abans del termini màxim per executar les inversions subvencionades
 • Modificació:
  • Substancials: les autoritza el DARP
   • Canvi d’ubicació
   • Canvi de beneficiari
   • Augmenten més d’un 20% d’algun capítol de despesa, no impliquen nova resolució
  • No substancials: les autoritza el GAL
 • Pròrroga:
  • El termini màxim de pròrroga serà de la meitat del termini de certificació, a comptar a partir de la data de resolució de concessió.

Resum del procés de tramitació de la sol·licitud fins la justificació

Publicació de la convocatòria: Desembre 2015- Gener 2016
Termini de presentació de sol·licituds 45 dies: a partir de l’endemà de la publicació de l’ajut
Resolució Aprox. 4 mesos post-sol·licitud
Desenvolupament de la inversió Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres
Justificació d’inversió iniciada 30/11/2016
Certificació 30 de Juny de 2017
Compliment dels compromisos Durant cinc anys a partir de la data de l’últim pagament.

Certificació

 • Justificació:
  • No s’accepten pagaments ni factures amb data anterior a la visita de no inici d’obres (excepte honoraris tècnics).
  • Per justificar les inversions realitzades, s’han de presentar, mitjançant factures i comprovant de pagaments i la documentació requerida per a cada tipus de beneficiari.
  • Justificació dels llocs de treball creats o consolidats.
  • Llicència d’obres o exempció resolta.
  • Llicència d’activitats resolta.
  • Tota la documentació de l’expedient, ha d’anar a nom de la persona beneficiària de l’ajut.

Els beneficiaris han de mantenir i gestionar l’activitat com a mínim durant cinc anys a partir de la data de l’últim pagament.

Per a més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres! info@agro90.com