Ajuts Leader

Programa Leader

El Programa Leaderdóna suport a la creació o millora de projectes o empreses que ja comptin amb un capital mínim de 12.000€ i que siguin viables econòmicament. Són uns ajuts que es convoquen anualment i que són finançats pel Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i el fons Feader, el fons europeu agrícola de desenvolupament rural.

L’elecció dels projectes bonificats es decideix per concurrència competitiva, és a dir, els projectes es valoren segons els criteris publicats anualment a les bases de la convocatòria. Alguns d’aquests criteris són el foment de la creació de llocs de treball, la innovació en el sector, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció dels recursos naturals, entre altres.

 • Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en empreses agroalimentàries de comercialització i/o transformació de productes o en empreses de qualsevol altre sector econòmic (turisme, indústria…) que actuïn en un entorn rural.
 • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%) que realitzin inversions en recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
 • Projectes privats: Mínim: 22%; Màxim: 40%
 • Projectes públics: Mínim: 60%; Màxim: 80%

Aquestes subvencions estan dotades amb un màxim de 100.000€. El màxim total acumulat  en un període de 3 anys serà de 200.000 €

 1. Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.
 2. Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.
 3. Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament.
 4. Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
 5. Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.
 6. En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
 7. En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
 8. Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
 9. En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
 10. En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar en els seus centres de treball casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 11. En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 12. En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 13. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat pel la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 14. En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.
 15. En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.
 16. Complir l’obligació respecte a la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

No es poden incloure al programa Leader:

 1. Aquelles despeses realitzades o factures amb data anterior a la data de la visita de comprovació
 2. Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent.
 3. Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.
 4. L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.
 5. La compra de terrenys i d’immobles.
 6. Els equips i béns mobles de segona mà.
 7. Despeses de simple reposició.
 8. Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notari, registre, etc.).
 9. El manteniment o reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns mobles.
 10. La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats. En les entitats públiques es considera mà d’obra pròpia, aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d’un 50%.
 11. Les despeses de llicències, patents i permisos.
 12. Estudis, memòries o projectes per a la legalització de l’activitat.
 13. L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes.
 14. Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.
 15. L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els materials fungibles i el parament de la llar. En els casos de projectes relacionats amb activitats esportives o d’oci, el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat.
 16. Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.
 17. Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.
 18. L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió total a realitzar). A afectes d’aquesta Ordre, s’entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats.
 19. Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials.
 20. Les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.
 21. Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin l’autoconsum.
 22. Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats quan estigui motivat per l’aplicació d’una normativa de compliment obligatori.
 23. Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol·licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent no itinerant i amb un horari comercial definit i suficient.
 24. Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.
 25. Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola.
 26. Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes.

Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada d’obra civil.Com a excepció, els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

Els programes informàtics (programari), han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 12.000 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs han de ser adequades per a la venda en línia. Sols és subvencionable una pàgina web per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries. Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb els Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea, d’acord amb l’establert a l’article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013,  del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013. (DOUE L 347, de 20.12.2013).