Ajuts Leader

Aquesta iniciativa marca una nova concepció en el marc de desenvolupament rural basada en un enfoc territorial, integrat i participatiu, dotant d’especial importància el caràcter innovador dels projectes. En aquest període PDR 2014-2020 es fixen quatre grans objectius o prioritats de desenvolupament rural:

 • Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
 • Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals.
 • Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 • Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. Estan adreçats a microempreses i PIMES de 75 municipis rurals de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès, i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.

Requisits dels beneficiaris

 • Els que marquin les bases de la convocatòria que publica anualment el DARP.
 • Realitzar inversions d’un mínim de 12.000€ (sense IVA) en l’àmbit territorial Leader en cas d’inversions privades i de 40.000€ en cas de projectes públics.
 • Ser titulars del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària, arrendatari/ària, cessionari/ària o concessió municipal).
 • Mantenir, gestionar directament i fer publicitat de l’activitat subvencionada durant 5 anys.

Percentatge màxim d’ajut

 • En inversions privades: entre 25% i 40% de la inversió
 • Màxim 100.000€ per projecte
 • Màxim 200.000€ en 3 anys

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris o que puguin ser elegibles per a altres mesures del PDR de Catalunya.

Aquests ajuts són compatibles amb altres que per la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats no inclosos en el punt anterior, sempre que la  uantia total d’ajuts no superi el 40% de la inversió subvencionable, a excepció dels projectes públics, en els quals la quantia d’ajuts pot arribar al 100%.

Limitacions

 1. No són subvencionables les inversions iniciades amb anterioritat a la data de la visita de no inici d’obres.
 2. No són subvencionables els projectes fragmentats o en fases; el projecte subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat econòmica.
 3. No totes les despeses són subvencionables (vehicles, taxes, reposicions, etc.).
 4. Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris tècnics, programes informàtics, pàgines web, etc.).