Ha sortit la RESOLUCIÓ ARP/898/2020, de 17 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2020, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR).

Els terminis de presentació de sol·licituds, de certificació parcial no definitiva, de finalització de treballs i de justificació són els següents:

a) Presentació de sol·licituds: a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC i fins a 15 dies a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19, o les seves pròrrogues.
b) Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2021, inclòs.
c) Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2021, inclòs.
d) Justificació: fins al 15 d’octubre de 2021, inclòs.

Documents adjunts