Ajuts per agricultors

Aquests ajuts es demanen a través de l’aplicació de la DUN dins del termini establert (aproximadament entre l’1 de febrer i el 15 de maig de cada any). La declaració única agrària (DUN) és el document anual obligatori que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya necessari entre altres coses per cobrar les ajudes de  la PAC (Política Agrària Comunitari). La DUN ha d’incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, d’acord amb el SIGPAC, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació. Tenen obligatorietat de fer-la:

  • Els titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds dels ajuts directes i dels ajuts associats al Contracte global d’explotació.
  • Els titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, excepte:
    • si destinen íntegrament la producció al consum domèstic privat,
    • si estan inscrits al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal, i les seves produccions no es destinen al consum humà o animal.

A continuació us expliquem alguns punts que poden ser del vostre interès:

El pagament de les Ajudes de la Política Agrària Comuna (coneguda per les seves sigles PAC) es realitza per unitat de superfície. És a dir, es paga una quantitat determinada per cada hectàrea, o fracció.  En aquest punt parlarem dels Drets de Pagament Bàsic.

Per cobrar els Drets és necessari ser titular històric de Drets de la PAC, és a dir: que en anys anteriors (des de 2003 aprox.) s’hagi conreat terra o mantingut bestiar i al seu moment li adjudiquessin un nombre de Drets determinat, amb un valor variable segons el tipus de cultiu o bestiar que es tenia en aquell moment. Una altra forma d’obtenir drets és comprar-los a un altre agricultor, o arrendar-los. També es poden sol·licitar a la Reserva Nacional, però la borsa d’aquests Drets sobrants és molt escassa i només es concedeixen nous Drets als joves agricultors i ramaders que inicien la seva activitat. Aquests Drets de la Reserva Nacional són gratuïts.

El valor dels dret depèn de la regió productiva a la qual pertanyen. Catalunya està dividida a diverses regions productives que tenen una capacitat productiva similar: drets de terres de regadiu, drets de terres de secà, drets de cultius permanents: vinyes, fruiteres, olivar, ametllers, etc. (tant en secà com a regadiu) i drets de pastures. Com a referència, podríem dir que a cada hectàrea de secà li corresponen entre 80 i 170 € anuals, a les de regadiu entre 190 i 600, a les d’arbres entre 90 i 500, i a les de pastures entre 70 i 180 € .

Excepció: cas de ser Petit Agricultor

Els agricultors als quals en 2015 els va correspondre menys d’1.250 euros d’ajudes directes van ser qualificats automàticament como a Petits Agricultors, excepte si van renunciar. Aquests agricultors NO cobren pels seus Drets, sinó que els han assignat una quantitat fixa de subvenció anual per a tot el període, fins a 2020 (sempre que compleixin les condicions de Petit Agricultor).

Aquests Petits Agricultors no poden vendre ni arrendar Drets, excepte a familiars de primer grau, per jubilació o herència. Si volen vendre, o arrendar, Drets de Pagament Bàsic hauran de renunciar primer a ser Petit Agricultor.

 

Si voleu saber-ne més cliqueu el següent enllaç: https://www.agro90.com/la-politica-agraria-comuna-pac-de-2015-fins-a-2020/