Sol·licituds del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2020

RESOLUCIÓ ARP/1688/2020, de 10 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l’adquisició d’equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí porcí corresponents a l’any 2020 (ref. BDNS 515220).

L’experiència dels darrers anys demostra que en l’aplicació de les mesures que fomenten una gestió dels purins més sostenible hi tenen un impacte positiu i beneficiós indiscutible les noves tecnologies que permetin optimitzar la gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes.

Aquests equips permetran les explotacions ramaderes de porcí conèixer el contingut de nutrients dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu per tal d’aconseguir una òptima fertilització, que, a més de preservar i millorar l’entorn natural, permeti també aconseguir uns rendiments òptims dels cultius.

El règim dels ajuts destinats a subvencionar aquestes actuacions és el que s’estableix en el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola (DOUE L-352, de 24.12.2013.)

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix en l’article 3.13.1 i 2 l’exercici de la competència en matèria de polítiques d’agricultura i de ramaderia al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de d’Agricultura i Ramaderia la millora de la producció ramadera.

Consegüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector porcí mitjançant la concessió d’ajuts econòmics, d’acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Resolc:

1. Convocar per a l’any 2020 els ajuts destinats a l’adquisició d’equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí porcí, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/115/2020, de 6 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC. núm. 8173, de 9.07.2020).

2. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 15 de setembre de 2020 fins al dia 15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

3. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 220.000 euros, van a càrrec de les partides següents dels pressupostos del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l’any 2020:

D/770000100/6120/0000 A empreses privades: 120.000 euros i

D/782000100/6120/0000 A altres institucions sense fi de lucre i a altres: 100.000 euros.

Els crèdits consignats en les partides pressupostàries esmentades podran ser redistribuïts dins del límits establerts en l’apartat 9.4 de les bases reguladores.

4. L’adquisició i la instal·lació dels equips s’han d’haver efectuat i pagat en el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 15 d’octubre de 2020, i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

5. L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària.

6. L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.

A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel sub-director o la sub-directora general d’Agricultura, el/la cap del Servei de Sòls i de Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, i el/la cap del Servei d’Ordenació Agrícola.

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la mitjançant notificació individual telemàtica, d’acord amb l’apartat 13.3 de les bases reguladores, serà de 2 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

8. L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de la disposició de crèdit a favor dels beneficiaris en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades, que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la finalitat de l’objecte de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.

9. Contra la resolució del director o la directora general d’Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

10. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes.

 

 

Barcelona, 10 de juliol de 2020

Teresa Jordà i Roura

Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació