Han sortit els ajuts per la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF), plans simples de gestió forestal  (PSGF) o plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc) en finques de titularitat privada.

Terminis de presentació

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

a) Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

b) Finalització de les actuacions: fins al 30 de setembre de 2022, inclòs.

c) Justificació: fins al 15 d’octubre de 2022, inclòs.

Per a la justificació, caldrà presentar les factures originals i els comprovants de pagament corresponents.

Per a la certificació de l’ajut, caldrà haver passat l’avaluació inicial establerta en el procediment de revisió i aprovació dels instruments d’ordenació esmentat en el punt anterior.

Imports màxims subvencionables (IMS)

Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF).
1) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF) fins a 30 hectàrees: l’IMS serà de 652,00 euros.
2) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc):

– 6,00 euros/ha per a les zones no arbrades
– 9,00 euros/ha per a les zones arbrades.

Segons la complexitat forestal i l’estructura de la propietat, es poden sumar a l’import anterior els següents:
– 3,00 euros/ha per a aquelles zones amb alta complexitat de tipologies forestals
– 2,00 euros/ha per a aquelles zones amb alta complexitat d’estructura de la propietat.

Es considera alta complexitat de tipologia forestal quan hi hagi més de cinc tipologies forestals en l’àmbit ordenat. Es considera alta complexitat d’estructura de la propietat quan la mitjana de finca per propietari sigui inferior a 25 hectàrees.

3) Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF) fins a 10 hectàrees: l’IMS serà de 402,00 euros.

A partir de 30 hectàrees per als casos dels PTGMF i de 10 ha per als PSGF, els imports anteriors més els següents:
– Per la realització d’inventari forestal descriptiu: 5,00 euros/ha
– Per la realització d’inventari forestal pericial: 17,00 euros/ha
– Per la realització d’inventari forestal per mostreig: 22,00 euros/ha.

El percentatge d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables serà:
– Del 80% per als IOF en un espai natural protegit (PEIN i/o xarxa Natura 2000)
– Del 75% per a la resta de casos.

L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000,00 euros.

Criteris comuns per a les sol·licituds admissibles de redacció i revisió dels PTGMF i els PSGF

a) 10 punts per la redacció d’una revisió d’un IOF. I, si escau, 5 punts addicionals per a les revisions que disposin d’un IOF que hagi perdut la vigència o estigui prorrogat.
b) 9,5 punts per la redacció d’un nou IOF.
c) Fins a 5 punts segons el percentatge de superfície d’IOF inclòs a la llista de municipis amb limitacions naturals, específiques i zones de muntanya segons l’annex XI del PDR 2014-2020 i/o incloses en un espai natural protegit (PEIN i/o xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 5 punts (el PDR complet es pot consultar a la pàgina web del DARP http://agricultura.gencat.cat).
d) 5 punts per les finques que presentin la sol·licitud d’adscripció a algun sistema de certificació forestal sostenible reconegut i acceptat internacionalment en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut. També aquelles revisions dels IOF encara vigents i que disposin de l’adscripció a algun sistema de certificació forestal sostenible aprovada i vigent. En el primer cas, un cop aprovat l’IOF, en el termini d’un mes caldrà disposar de la resolució d’adscripció aprovada.
e) 2 punts per les planificacions superiors al mínim d’anys establert a l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny (considerant el mínim a partir 20 anys).
f) 1 punt per la primera redacció d’un IOF adscrit a un PTGMFc aprovat i vigent.

La puntuació mínima necessària per considerar-se subvencionable la sol·licitud de l’ajut serà de 9,5 punts i una puntuació màxima de 28 punts per als PTGMF i PSGF

Si esteu interessats en sol·licitar l’ajut o per a qualsevol consulta, no dubteu en contactar amb alguna de les nostres oficines o enviar un correu a: info@agro90.com.

Us adjuntem la resolució on es pot consultar aquesta informació de forma més ampliada.