Divendres 16 de febrer de 2024 es van publicar dues resolucions de convocatòria per a la compensació de les pèrdues de producció en les explotacions agràries afectades per la sequera de 2023.

1.    La Resolució ACC/378/2024, de 9 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu afectades per la sequera de 2023, regulats a l’Ordre ACC/20/2024 d’1 de febrer. Els trets més importants d’aquests ajuts són:

 • Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques, titulars d’explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu que siguin declarants de la DUN2023.
 •   Àmbit d’aplicació: superfícies declarades a la DUN 2023 dins l’àmbit dels canals Segarra-Garrigues, Urgell,  Baix Ter i la Muga, i de la Comunitat de Regants de Santa Maria de Palautordera,.
 • Productes auxiliables: agrostis alfals, dàctil (dactylis), festuca, poa, raigràs multiflorum, raigràs perenne, trepadella, trèvol
 • Nivell d’afectació requerit: ha de ser superior al 30% en el conjunt de l’explotació.
 • La superfície mínima comprovada afectada: ha de ser igual o superior a 1 hectàrea.
 • Normativa que regula els ajuts: ajuts de minimis en el sector agrícola. La suma de tots els ajuts de minimis del beneficiari, no podrà superar els 25.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors en aquest tipus d’ajut.
 • Tipus i quantia de l’ajut: 1.140,45 euros/hectàrea. Aquest import serà de 1.283,00 euros/hectàrea per a aquelles superfícies que es trobin dins la delimitació de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
 • Import mínim per tramitar l’expedient: 500 euros.
 •  Import pressupostari: 6.000.000 d’euros.
 • Termini de presentació de sol·licituds: Del 17/02/2024 al 18/02/2024.
 •  Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de l’oficina virtual de tràmits mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

2.    La Resolució ACC/379/2024, de 12 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus herbacis i explotacions agràries amb conreus d’horta afectades per la sequera de 2023 regulats a l’Ordre ACC/15/2024 de 29 de gener. Els trets més importants d’aquests ajuts són:

 • · Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques, titulars d’explotacions agràries amb conreus herbacis de secà, conreus herbacis anuals de regadiu i conreus hortícoles de regadiu que siguin declarants de la DUN2023.
 • Àmbit d’aplicació: En conreus herbacis de secà en l’àmbit de tot Catalunya i en amb conreus d’herbacis anuals de regadiu i conreus hortícoles de regadiu en l’àmbit dels canals Segarra-Garrigues, l’Urgell, el Baix Ter i la Muga, i de la Comunitat de Regants de Santa Maria de Palautordera, declarada a la DUN 2023. Les superfícies han d’haver estat declarades a la DUN2023 en tots els casos, i, en el cas del conreu de blat de moro i/o arròs no sembrat l’any 2023, hauran d’haver estat declarades a la DUN 2022 com a tals, i han d’haver estat afectades per la sequera de 2023.
 • Productes auxiliables: conreus herbacis de secà, conreus herbacis anuals de regadiu i conreus hortícoles de regadiu. En el cas dels farratges únicament els anuals.
 • Nivell d’afectació requerit: ha de ser superior al 30% en el conjunt de l’explotació.
 • La superfície mínima comprovada afectada: ha de ser igual o superior a 1 hectàrea, i 0,5 hectàrees en cas que només es disposi de conreus hortícoles.
 • Normativa que regula els ajuts: article 25 del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre.
 • Tipus i quantia dels ajuts: Els ajuts consisteixen en una compensació de:
  1. Les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries, de les explotacions agràries amb conreus herbacis de secà que en disposin, en relació amb el seu grau d’afectació establert a l’acta de peritatge. En el cas de les explotacions que no disposin d’assegurança o que disposant-ne no hagin realitzat declaració de sinistre, el grau d’afectació serà la mitjana del municipi o comarca de les afectacions de les explotacions assegurades.
  2.  Les pèrdues de producció esperada, de les explotacions amb conreus herbacis anuals de regadiu i conreus hortícoles de regadiu. en aquells recintes afectats per la sequera del 2023.  En el cas dels cultius de blat de moro i arròs, la compensació serà per la no sembra d’aquests cultius el 2023.
  3.  Les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries, de les explotacions agràries amb conreus herbacis de secà amb assegurança agrària però amb conreus herbacis de secà no assegurables. A la superfície de conreus herbacis de secà no coberta per l’assegurança agrària se li assignarà el mateix percentatge de pèrdues que consti en l’acta de peritatge de les superfícies de conreus herbacis de secà sí cobertes per l’assegurança agrària.

Els imports per hectàrea són diferents en funció del tipus de conreu auxiliat (vegeu ordre de bases).

 • Import màxim de l’ajut:
  1.  en explotacions de conreus herbacis de secà 30.000 euros per explotació de les persones agricultores professionals, explotacions agràries prioritàries i joves, i de 13.500 euros per explotació per la resta de persones beneficiàries.
  2.  en explotacions de conreus herbacis anuals de regadiu serà de 45.000 euros per explotació de les persones agricultores professionals, explotacions agràries prioritàries i joves, i de 20.250 euros per explotació per la resta de persones beneficiàries.
  3. en explotacions de conreus hortícoles serà de 70.000 euros per explotació de les persones agricultores professionals, explotacions agràries prioritàries i joves, i de 31.500 euros per explotació per la resta de persones beneficiàries.
  4.  en explotacions mixtes, l’import màxim s’aplicarà de forma independent per conreus herbacis de secà, herbacis de regadiu i horta.
  5. En conreus herbacis de secà i en arròs, aquest import màxim s’aplicarà un cop descomptat els ajuts establerts a l’Epígraf I.A de l’Ordre APA/871/2023, de 20 de juliol per la qual es determinen les quantitats, zones i cultius afectats relatius als ajuts directes als sectors agrícoles establertes a l’article 6 del Reial Decret-llei 4/2023, d’11 de maig; i els ajuts procedents de la reserva agrícola previstes en l’article 198 del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny.
 • Import mínim per tramitar l’expedient: 500 euros.
 •  Import pressupostari: 62.000.000 d’euros.
 • Termini de sol·licituds: Del 17/02/2024 al 18/02/2024.
 • Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de l’oficina virtual de tràmits mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.
 • Està en tramitació una modificació de l’ordre de bases que canviarà el redactat d’alguns apartats per clarificar la seva interpretació, però que no canvien les condicions dels ajuts.

Dimarts es publicarà al web del DACC el document de preguntes freqüents per facilitar la tramitació de les sol·licituds.