Anar a l’ Índex d’ajuts

Ajut a les terres de cultiu i cultius permanents que deixin espais de biodiversitat (ecorègim P5)

L’objectiu d’aquest ecorègim és evitar la pèrdua d’hàbitats i espècies que estan desapareixent.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE. Models de quadern de camp

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P5

Mantenir un % mínim d’espais de biodiversitat dins de la superfície que s’aculli a aquest ecorègim en funció del tipus de cultiu (han de complir per separat):

   -En terres de cultiu de SECÀ: mínim un 7%.
   -En terres de cultiu de REGADIU: mínim un 4%.
   -En arròs: mínim un 3%.
   -En cultius permanents (vinya, olivar, cítrics, fruiters i, en general, cultius que romanen en el terreny durant cinc anys o més i que no entren en la rotació de cultius de l’explotació): mínim un 4%.

Els espais de biodiversitat poden ser:

  • Elements del Paisatge (EP): bardisses, arbres aïllats, arbres en filera, arbres en grup, marges, basses/llacunes/abeuradors natural, illes i/o enclavaments de vegetació natural, roques o munts de pedra, terrasses o construcció tradicionals. Aquests són elements permanents a la finca (SIGPAC).
  • i/o Àrees No Productives (ANP): zones de no collita (cereals, oleaginoses i lleguminoses -NOU 2024-), illes de biodivesritat (mínim 0.01 ha), marges de biodiversitat (mínim 2 m. d’ample i 2 famílies beneficioses) o guaret melífer (amb 2 famílies beneficioses).

• Sobre els espais de biodiversitat no es poden aplicar fitosanitaris ni fertilitzants (excepte en zones de no collita).

• S’hauran d’anotar al quadern/QiE les dates de sembra.

A tenir en compte: els % són addicionals al 4% que t’obliga a tenir la condicionalitat (BCAM8) . En cas d’assolir el 7% al total de TC de l’explotació (estiguin o no acollides a l’ER), el % de la BCAM8 pot baixar fins al 3%. —> DEROGAT 2024 (ja no és obligat deixar guaret per condicionalitat).

QUANTIA DE L’AJUT

• Cal disposar de com a mínim d’1 dret de ABRS.
• Establiment d’espais de biodiversitat –>56,04 €/ha
No té degressivitat.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

1 Romandre almenys fins 01/09, amb caràcter general. Si el cultiu no ha conclòs el cicle el 01/09, cal deixar un mes addicional des de la collita. Durant el període de permanència en el terreny d’aquestes zones de no collita no està permès ni el pasturatge ni la introducció d’espècies cinegètiques per a la seva alimentació ja que està destinat a la fauna silvestre. Després de la data establerta, sí podrà ser aprofitat pel pasturatge.