Tramitació de la DUN

Declaració Única Agrària (DUN)

  • Tramitem la DUN i els seus ajuts associats.
  • Contracte Global d’Explotació procediment abreujat: mesures agro-ambientals, indemnització compensatòria, inversions no productives, etc.
  • Contracte Global d’Explotació procediment general: instal·lació de joves agricultors, modernització de l’explotació i diversificació cap a activitats no agrícoles.
  • Declaracions: Explotació Agrària Prioritària, Registre de Fruita de Catalunya, …
Ajuts forestals

Ajuts forestals

Assessorament en els ajuts forestals vigents per a la realització de treballs forestals, o bé, per la redacció de nous plans de gestió.

Actualment no hi ha cap convocatòria vigent.

El Pagament Únic (a partir del 2015, Pagament Base) és l’ajut directe més important a les explotacions agràries, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, essent una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC), amb finançament 100% de la Unió Europea (UE). És un ajut als agricultors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions a llarg termini, contribuint així a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.

A més, però, cal tenir en compte que l’agricultura és una font importantíssima de producció de béns públics que el mercat no remunera (el paisatge, la biodiversitat, la prevenció d’incendis, etc.), bens públics que el sector agrari proporciona al conjunt de la ciutadania i que requereixen un suport específic. Des d’aquest punt de vista, el Pagament Únic constitueix aquest suport específic als agricultors més enllà del suport a la renda, i per això aquest pagament està vinculat al compliment d’una sèrie de normes mediambientals, de benestar animal, i de sanitat vegetal.