Qui més qui menys, ha realitzat alguna modificació en la seva masia o vivenda (afegir algun annex, fer una piscina, aprofitar un cobert per fer-lo servir de garatge, construir una barbacoa d’obra, etc.), o bé, ha aprofitat una caseta o una barraca per convertir-lo en una vivenda i no haver-la declarat al Cadastre i que, per tant, no tributa per l’Impost de Béns Immobles (IBI ó contribució). Per part del Govern es vol acabar amb aquesta situació i per això ha encarregat a la Direcció General del Cadastre a fi que es detectin totes les construccions irregulars.

El procediment de regularització cadastral inclou dues opcions:

 • D’ofici: el propi cadastre anirà publicant al BOE quan i en quines localitats es realitzarà la regularització. El Cadastre notificarà els nous valors cadastrals, juntament amb una taxa de 60 euros per cada parcel·la cadastral irregular que es detecti.

AGRO90 ha detectat múltiples errors en aquestes revisions cadastrals.  Per la qual cosa, si una vegada notificades les modificacions cadastrals, vostè veu que els usos de les seves edificacions no són correctes, detecta errors en la superfície de les construccions, o bé, es troben incloses en un disseminat d’urbana quan en realitat són construccions agrícoles o ramaderes, no dubti en contactar amb nosaltres, per tal d’informar-li i tramitar les al·legacions pertinents abans dels 15 dies de termini que dona el cadastre.

També és important fixar-se en la data en què cadastre incorpora la construcció o modificació de l’immoble a la seva base de dades cadastral. Aquesta dada és important perquè la regularització té efectes retroactius i el Cadastre podrà cobrar l’IBI de fins a quatre anys enrere, ja que es basaran en aquesta data per a aplicar l’Impost de Béns Immobles.

 • Voluntària: Si no volem esperar al fet que Cadastre ens notifiqui, podem sol·licitar la regularització voluntària. Per a això haurem de presentar la nostra pròpia proposta de regularització, acreditar que la construcció no vulnera la normativa urbanística i pagar la taxa a l’Ajuntament. Si vostè regularitza la situació de la finca en aquest període de regularització tingui present que:
  • Només pot fer-ho quan es publiqui en el BOE l’aplicació de l’amnistia en el seu municipi, no abans.
  • Només pot declarar construccions que no contravinguin la normativa urbanística. És a dir, s’ha de tenir en compte que només poden regularitzar la situació cadastral aquells immobles que s’han construït complint amb la legalitat urbanística, per tant, aquelles construccions que transgredeixin la normativa, per exemple una construcció en una finca rústica no urbanitzable o vulnerant la Llei de costes, no s’hi podrà acollir.
  • Haurà de pagar la taxa de 60 € per immoble declarat.
  • L’Ajuntament podrà exigir-li els imports de l’IBI i altres impostos vinculats a la finca, més interessos de demora, que va deixar d’ingressar per l’edificació regularitzada durant els exercicis no prescrits (4 anys).
  • El Cadastre no li imposarà sancions per no haver declarat les construccions en el seu moment

De totes formes, és molt recomanable regularitzar la situació de la seva finca tot i no trobar-se en període de regularització.

El Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari estableix que els titulars dels drets de propietat, concessió administrativa, superfície i usdefruit estan obligats a declarar al Cadastre qualsevol modificació en l’immoble que afecti a la seva descripció cadastral (per exemple: noves construccions; ampliació, rehabilitació, reforma o enderrocament de les ja existents; modificació d’ús o destinació; segregació, divisió, agregació i agrupació d’immobles; adquisició de la propietat, dels drets reals d’usdefruit i de superfície, de concessió administrativa, etc …).

L’incompliment d’aquestes obligacions es considera infracció tributària i se sanciona amb multes de fins a 6.000 € per cada irregularitat detectada.  En canvi, si regularitza voluntàriament abans que el Cadastre detecti la irregularitat, no podrà sancionar-li.