Servei responsable:

Ministeri d’Hisenda – Direcció General del Cadastre – Serveis d’Atenció Ciutadana

Descripció:

Segons la Llei del Cadastre Immobiliari existeix l’obligació de declarar davant el cadastre les alteracions que es produeixin en els béns immobles. Són alteracions: l’obra nova, l’enderroc, la rehabilitació, ampliacions o reduccions de superfície construïda, divisions horitzontals, segregacions, etc.

Aquest tràmit ha de sol·licitar-lo el titular cadastral o, si escau, el transmetent, per tota alteració en els béns immobles que no impliqui exclusivament un canvi de titularitat.

Persona interessada:

La persona propietària dels béns en què es produeixi l’alteració o variació, que es trobi dins dels casos següents:

 • Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació.
 • Divisions propietat horitzontal.
 • Agrupació o segregació de finques.
 • Enderroc d’una construcció existent (total o parcial).
 • Modificació de l’ús o destinació d’un edifici.
 • Constitució de drets reals.
 • Concessions administratives.

Procediment:

S’ha de presentar, en funció de l’alteració de la finca, models 901N, 902N, 903N o 904N juntament amb la resta de documentació que s’indica a la sol·licitud.

Documentació que cal presentar:

Model 901N: alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles. Pot ampliar la informació i veure la documentació necessària en la web del Cadastre.

 • Adquisició o consolidació de la propietat d’un bé immoble urbà o rústic.
 • Constitució, modificació o adquisició d’un dret real de superfície o d’usdefruit, o d’una concessió administrativa.
 • Variació en la composició interna o en la quota de participació de comunitats o entitats sense personalitat jurídica.
 • Variació en la quota de participació del matrimoni en béns o drets comuns.

Model 902N: nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles. Pot ampliar la informació i veure la documentació necessària en la web del Cadastre.

 • Nova construcció, ampliació, rehabilitació, reforma.
 • Podrà declarar-se la divisió horitzontal i les modificacions de titularitat relacionades amb les alteracions anteriors.
 • El model 902 és requereix quan un cop finalitzada l’execució de les obres de nova construcció, ampliació, reforma, rehabilitació, demolició o enderroc total o parcial, la persona interessada ha de sol·licitar la corresponent llicència de primera ocupació, a la qual s’ha d’adjuntar la sol·licitud de l’alta o variació a efectes de l’IBI.

Model 903N: agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles. Pot ampliar la informació i veure la documentació necessària en la web del Cadastre.

 • Agregació, agrupació, segregació i divisió dels immobles.
 • Podrà declarar-se la divisió horitzontal i les modificacions de titularitat relacionades amb les alteracions anteriors.

Model 904N: canvi de cultiu o aprofitament, canvi d’ús o enderrocament de béns immobles. Pot ampliar la informació i veure la documentació necessària en la web del Cadastre.

 • Canvi de classe de cultiu o aprofitament.
 • Canvi d’ús.
 • Enderroc.

Annex: document de relació de béns immobles (urbans o rústics).

Període de tramitació:

La declaració haurà de ser formalitzada en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la data de finalització de les obres.

En el cas de modificació de l’ús de la finca el termini serà de dos mesos a partir de l’endemà de l’atorgament de l’autorització de la modificació.

En els casos de divisió horitzontal, agregació, agrupació i segregació el termini serà de dos mesos a partir de l’endemà de la data d’escriptura pública o document en què es formalitzi la variació.

Temps de resposta:

En funció de la Direcció General del Cadastre

Observacions:

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu:

 • Trucar a la LÍNIA DIRECTA DEL CADASTRE 902 373 635 (de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 hores).
 • Consultar la pàgina web del Cadastre.

A continuació podeu descarregar-vos els models.

Documents adjunts